Ekoporadenství: Právo, účast veřejnosti Královehradecký kraj


Účast aktivní veřejnosti (občanů a občanských sdružení) je velmi důležitou součástí mechanizmů ochrany krajiny, včetně krajinného rázu, přírody a dalších složek životního prostředí. Tato důležitost je potvrzena mj. i pevným zakotvením práva občanů účastnit se rozhodovacích procesů v současné české legislativě.

Základní pojmy

  
Aktivní veřejnost

Ta část občanů, která si je plně vědoma svých občanských práv a povinností i hodnot území, ve kterém žije, a která je také ochotna využívat aktivně svých práv k tomu, aby ovlivňovala rozvoj území a podílela se na ochraně hodnot v tomto území se nacházejících. Ochranu hodnot ve svém okolí považuje aktivní veřejnost za svůj zájem a případně jednu ze svých povinností.

  
EIA

Proces EIA (zkratka za Environmental Impact Assessment) zkoumá konkrétní projekty a záměry z hledisek vlivu na ekosystémy, vlivu na antropogenní systémy, vlivu na obyvatelstvo, velkoplošných zásahů do krajiny a vlivů na další složky životního prostředí.

  
Hodnocení vlivů na životní prostředí (též EIA nebo SEA)

Proces, který se provádí u zákonem stanovených investičních záměrů nebo koncepcí (např. strategických dokumentů, rozvojových plánů a programů apod.), které mohou významně ovlivnit životní prostředí.

Výstupem procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je stanovisko, které je podkladem pro navazující správní řízení.

  
Námitky a připomínky (popř. vyjádření)

Námitky a připomínky mohou podávat účastníci výše uvedených rozhodovacích procesů (územní plánování, hodnocení vlivů na ŽP, správních řízení). Prostřednictvím těchto námitek a připomínek lze vyslovit svůj nesouhlas, podmínky, které je třeba při rozhodování respektovat apod.. Pozor, podle některých zákonů (zejm. stavební zákon) mají námitky a připomínky odlišnou právní váhu - zde je potřeba důsledně nastudovat, kdo může podávat připomínky a kdo námitky.

  
Opravné prostředky

V případě, že nejsme spokojeni s tím, jak bylo naloženo ve správním řízení s našimi námitkami nebo připomínkami, můžeme využít opravných prostředků. Nejčastějším opravným prostředkem je odvolání (viz správní řád), které je třeba podat ve stanovené lhůtě po vydání rozhodnutí. Rozhodnutí pak přezkoumává orgán (např. krajský úřad) nadřízený orgánu, který původní rozhodnutí vydal (např. městský úřad). Jiným typem opravného prostředku je přezkumné řízení (viz též správní řád). Je možné se též obrátit na soud, což je však již dosti komplikované. Bohužel možnosti opravných prostředků v územním plánování nebo hodnocení vlivů na životní prostředí jsou velmi slabé.

  
SEA

Proces SEA (zkratka za Strategic Environmental Assessment) neboli strategické hodnocení vlivů na životní prostředí zkoumá vlivy koncepcí na jednotlivé složky životního prostředí (podobně jako v procesu EIA).

  
Správní řízení

Jedná se o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Příkladem takového správního orgánu je např. stavební úřad, který vydává např. rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), jež zakládají právo realizovat v určitém místě nějakou stavbu. V oblasti životního prostředí veřejnost zpravidla zajímají územní a stavební řízení, řízení o povolení kácení dřevin či výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, vodoprávní řízení (např. zásahy do vodních toků), řízení podle horního zákona (povolování dobývání ložisek nerostných surovin) a řada dalších.

  
Územní plánování

Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Podrobnější informace viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).

Časté dotazy

  

V případě správních řízení je možné využít opravných prostředků – odvolání nebo žádosti o provedení přezkumného řízení. Po vyčerpání těchto prostředků se lze i soudit. V případě územního plánování nebo hodnocení vlivů na životní prostředí je pak možnost nápravy velmi omezená – svých práv se zde lze domáhat spíše jen soudní cestou nebo v případě vydání územního plánu lze požádat krajský úřad o přezkum zákonnosti postupu při projednávání tohoto územního plánu.

  

Formy jsou různé a liší se podle typu rozhodovacího procesu. Základní formou účasti je účast kohokoliv bez omezení (v příslušných zákonech je zpravidla uvedeno, že zapojit se může „každý“) – tedy občana jednotlivce, skupiny občanů, jakéhokoliv typu organizace apod.. To se týká zejména podávání připomínek v rámci územního plánování (např. při projednávání návrhu územního plánu) a v rámci hodnocení vlivů na životní prostředí. Váha těchto připomínek však není příliš velká a v tomto případě prakticky neexistují opravné prostředky v případě, že občan není spokojen s tím, jak bylo s jeho připomínkou naloženo. Další formou účasti v územním plánování je tzv. zástupce veřejnosti, tj. zmocněnec, kterého si zvolí určitý počet občanů, a který za tyto občany v rámci projednávání návrhu územního plánu (nebo jeho změny) podá námitky, které mají větší právní váhu než běžné připomínky (námitky mohou podávat také občané, jejichž majetek je navrhovaným územním plánem dotčen).
Ve správních řízeních se mohou občané účastnit pouze formou občanských sdružení (nejsou-li účastníkem z jiného titulu – např. z titulu dotčení jejich majetku), přičemž podmínky pro tuto účast upravují jednotlivé zákony (zejm. zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny). V případě řízení o vydání integrovaného povolení (povolení pro velké znečišťovatele) existuje i možnost účasti obecně prospěšných společností.
Specifickou formou jak mohou občané sdělit svůj názor je potom zorganizování petice nebo místního referenda. Petici organizuje petiční výbor. Místní referendum navrhuje přípravný výbor. Petiční i přípravný výbor si zřizují sami občané.

  

Podrobnější informace poskytnou ekoporadny nebo Vás alespoň nasměrují na odborníky, kteří Vám poradí. Vhodné je využít poradny některé ze zavedených nevládních organizací, které se podporou občanů dlouhodobě zabývají – např. Ekologického právního servisu nebo Centra pro podporu občanů občanského sdružení Arnika – odkazy na jejich internetové stránky jsou uvedeny níže.

  

Nejlepší je, když se občané zapojí co nejdříve již v procesu územního plánování, tzn. v průběhu pořizování zásad územního rozvoje (na úrovni kraje), územního nebo regulačního plánu (na úrovni obce) nebo v průběhu pořizování změn těchto dokumentů. Pořizování územního plánu může předcházet i o řadu let situaci, kdy se v dané lokalitě začne připravovat nějaký konkrétní záměr. Je proto důležité, aby se lidé o územní plán a jeho přípravu zajímali od samého počátku a důsledně zvažovali, jaké funkční plochy jsou v jejich okolí navrhovány a co zde může nastat za několik let. Jiným případem jsou účelové změny územního plánu, které jsou zpravidla prováděny na míru konkrétnímu záměru a kde je situace od počátku jasná a přehledná. V rámci procesů pořizování územních plánů mohou občané podávat své připomínky, popř. námitky (prostřednictvím zástupce veřejnosti) ve dvou až třech etapách. Dále následuje hodnocení vlivů záměru na životní prostředí (pozor, v některých případech může probíhat tvorba územního plánu nebo jeho změny ve stejné době s hodnocením vlivů záměru na životní prostředí) – výsledek tohoto hodnocení je podkladem pro následující správní řízení. Třetím procesem jsou správní řízení, kterými je již vlastní záměr povolován.

  

Nejčastějším typem řízení jsou řízení podle zákona o ochraně přírody a krajiny – řízení o povolení kácení dřevin, řízení o povolení výjimky z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, řízení o vyhlašování či rušení významných krajinných prvků nebo památných stromů apod.. Dalším typem řízení jsou řízení podle stavebního zákona – územní řízení, kterým se povoluje umístění stavby nebo jiného zásahu do území a stavební řízení, kterým se povoluje vlastní realizace stavby. Třetím důležitým typem správních řízení z hlediska životního prostředí jsou řízení vodoprávní, kterými jsou povolovány zásahy do vodního režimu a vodních útvarů. Existuje však řada dalších typů řízení, které bezprostředně souvisejí s životním prostředím občanů – řízení o vydání integrovaného povolení pro velké znečišťovatele, řízení podle památkového zákona, horního zákona apod..

Důležité kontakty

Arnika

Sdružení pdporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí, aktivně se účastní ochrany druhové rozmanitost a hodnoty vod a toků, snaží se omezovat výskyt toxických látek a odpadů v přírodě a prosazuje lepší informovanost veřejnosti.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Frank Bold

Frank Bold je nevládní, nezisková a nepolitická organizace právníků, hájící práva občanů a životního prostředí v České republice ve veřejném zájmu. Poskytujeme občanům bezplatnou právní pomoc. Prosazujeme odpovědnost klíčových společenských subjektů za následky jejich jednání.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Adam Záruba, ZO ČSOP Orlice