Dokumenty, legislativa

Obecné informace

V této sekci naleznete dokumenty, které se vztahují, či jsou přímo zaměřené na EVVO a životní prostředí.

Národní

Strategický rámec Česká republika 2030

application/pdf ikona
weblink

Konkretizované očekávané výstupy RVP PV

weblink

Doporučené očekávané výstupy na gymnáziích

application/pdf ikona

Doporučené očekávané výstupy na záklaních školách

application/pdf ikona
application/pdf ikona

Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice na léta 2007 až 2009

application/pdf ikona

Akční plán Státního programu environmentálního vzělávání, výchovy a osvěty na léta 2010-2012 s výhledem do roku 2015

application/msword ikona

Dlouhodobý program zlepšování zdravotního stavu obyvatelstva ČR - Zdraví pro všechny v 21. století

application/msword ikona

Metodický pokyn MŠMT k EVVO

application/pdf ikona

Místní Agenda 21

application/pdf ikona
application/pdf ikona
application/pdf ikona

Národní program rozvoje vzdělávání v České republice, Bílá kniha 2001

application/pdf ikona

Národní sdělení k Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu

application/pdf ikona

Národní strategie vzdělávání k udržitelnému rozvoji

application/msword ikona

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia

application/pdf ikona

Rámcový vzdělávací program pro gymnázia se sportovní přípravou

application/pdf ikona

Rámcové vzdělávací programy pro odborné vzdělávání

application/pdf ikona

Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání základní škola speciální

application/pdf ikona

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

application/msword ikona

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

application/pdf ikona

Státní politika životního prostředí České republiky 2004-2010

application/pdf ikona

Státní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice

application/pdf ikona

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj

application/pdf ikona

Vzdělávání pro udržitelný rozvoj (VUR)

application/pdf ikona

Zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí

application/msword ikona

Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny

application/msword ikona

Zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí

application/msword ikona

Zákon č. 49/2009 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

application/pdf ikona
Mezinárodní

Cíle udržitelného vývoje- průvodce pro děti

application/pdf ikona

Aarhuská úmluva - Úmluva o přístupu k informacím, účast veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí

application/pdf ikona

Agenda 21

application/msword ikona
weblink

Kjótský protokol

application/pdf ikona
application/pdf ikona

Rámcová úmluva OSN o změně klimatu

application/pdf ikona
application/pdf ikona