Ekoporadenství: Doprava Královehradecký kraj


Doprava, a to především automobilová, je ve vyspělých zemích (včetně Česka) jedním z hlavních faktorů negativně ovlivňujících kvalitu životního prostředí. Především jde o znečištění ovzduší, kontaminaci vod a půdy, zábor půdy dopravní infrastrukturou, fragmentaci krajiny a hlukovou zátěž.

Základní pojmy

  
Car pooling (spolujízda)

Využití volné kapacity automobilu k přepravě další(ch) osob(y). Typickými případy je společné pravidelné dojíždění sousedů do nějakého města nebo obce, spolucestování kolegů do zaměstnání nebo do školy a zpět atd. Účastníci car-poolingu se obvykle podílejí na finančních nákladech spojených s cestou. Sjednání spolujízdy mohou velmi usnadnit specializované internetové stránky.

  
Car sharing

Sdílení automobilů skupinou lidí, kteří nehodlají nebo nemohou provozovat vlastní automobil (např. kvůli malé frekvenci využívání, problémy s parkováním apod.). Může být provozován jak formou oficiálního či neoficiálního sdružování lidí, kteří pak jsou spoluvlastníky automobilů, nebo formou podnikatelskou.

  
Cyklostezka

Samostatně vedená, zpevněná komunikace určená pro jízdu na kole, na které je vyloučen provoz motorových vozidel.

  
Cyklotrasa

Trasa vhodná pro jízdu na kole, vedená po místních komunikacích, polních či lesních cestách, případně po vedlejších silnicích s menším autoprovozem; může být vyznačena buď silničním cykloznačením, nebo pásovým cykloturistickým značením.

  
Dělba dopravní práce

Vyjadřuje podíl jednotlivých druhů dopravy na celkovém přepravním výkonu v určitém městě, regionu, státu apod. V roce 2007 se v ČR podílela individuální automobilová doprava 76%, veřejná autobusová doprava 17% a železniční doprava 7% na celkovém přepravním výkonu pozemní dopravy. Zatím se nepodařilo změnit nepříznivý trend zvyšování podílu individuální automobilové dopravy na úkor environmentálně šetrnějších způsobů dopravy.

  
Doprava

Doprava je prostředkem k naplňování potřeb mobility. Zahrnuje jednak všechny kroky nutné k uskutečnění požadovaného přemístění člověka nebo nákladu z jednoho místa na druhé, jednak i podmínky umožňující vykonání těchto kroků (např. infrastruktura, dopravní prostředky apod.).

  
Dostupnost

Míra obtížnosti dosažení konkrétních míst nebo činností. Dostupnost výchozího i cílového místa je podmínkou realizace dopravy; ovlivňuje ji nabídka dostupných dopravních alternativ, doba potřebná k vykonání cesty, její bezpečnost a náklady na ni.

  
Emise (exhalace)

Únik (úlet) znečišťujících látek ze zdrojů znečištění (průmysl, doprava, domácnosti aj.) do ovzduší; imise je podílem emisí (spadem apod.), který nepříznivě ovlivňuje životní prostředí.

  
Emise v dopravě

Výfukové plyny obsahují velké množství látek, škodících živým organismům včetně člověka a přispívajících ke změnám klimatu. Jsou to především:
- oxid uhličitý,CO2 (podílí se nejvyšší měrou na existenci skleníkového efektu)
- oxid uhelnatý, CO (blokuje okysličení krve v plících)
- oxid siřičitý, SO2 (toxický plyn s dráždivými účinky, způsobuje dýchací potíže)
- oxidy dusíku, NOx (plyny s dráždivými účinky; reakcí s vodou vzniká kyselina dusičná, podílející se na vzniku kyselých dešťů)
V emisích z dopravy se rovněž vyskytuje řada kovů pocházejících z konstrukčních materiálů jednotlivých součástí vozidla. Používání nejtoxičtějších látek (např. kadmium, chrom, azbest) je již v současné době při výrobě automobilů zakázáno.
 

  
Energie v dopravě

Spotřeba energie v dopravě roste, a to absolutně (v energetických jednotkách) i relativně (jako podíl na celkové spotřebě energie všemi sektory) ve všech hlavních regionech světa. V EU představuje v současné době doprava energeticky nejnáročnější sektor (32 % celkové spotřeby energie).
Ve světovém měřítku spotřebovává doprava okolo 80 % ropných produktů. V roce 2004 dosahovala světová denní spotřeba ropy přibližně 80 mil. barelů (1 barel = 159 l), Evropa se společně se státy bývalého Sovětského svazu na této spotřebě podílela zhruba jednou čtvrtinou. Ropa se do průmyslově rozvinutých zemí z většiny dováží. Například Evropa byla v roce 2006 z 86 % závislá na dovozu ropy.

  
Management mobility

Strategie rozvoje dopravy, která se vyvinula jako odpověď na stále vyšší intenzitu provozu, vznikající zácpy a s nimi spojené problémy (ztráta času, zhoršení životního prostředí a zdraví, problémy s dodávkou zboží a dostupností sídel společností, apod.).
Výsledkem správného managementu mobility je zavedení opatření vedoucích k uspokojení poptávky po dopravě osob a zboží za současného snížení nepříznivého dopadu na životní prostředí a snížení ekonomické zátěže.
Důležitým cílem je omezení motorizované individuální dopravy (zejména sólo-jízdy osobních motorových vozidel) a vlastnictví osobních automobilů (například rozšířením systému sdílení aut - car-sharing).

  
Mobilita

Mobilitou nazýváme souhrn reálně uskutečnitelných přání přemístit se za účelem naplnění svých potřeb.

  
Plán mobility

Jeden z nejúčinnějších nástrojů managementu mobility. Je to strategický dokument vytvořený pro konkrétní podnik nebo instituci, region, obec nebo část obce, školu apod. Jsou v něm formulovány konkrétní cíle, akční plán k jejich dosažení a způsoby jejich zavedení. Plán mobility je sestaven na určité období a na základě měnících se podmínek je třeba jej průběžně aktualizovat.

  
Přeprava

Míra obtížnosti dosažení konkrétních míst nebo činností. Dostupnost výchozího i cílového místa je podmínkou realizace dopravy; ovlivňuje ji nabídka dostupných dopravních alternativ, doba potřebná k vykonání cesty, její bezpečnost a náklady na ni.

  
Přepravní výkon

Jeden ze základních ukazatelů dopravní statistiky. Jednotkou přepravního výkonu je v osobní dopravě 1 osobokilometr (oskm), tedy přemístění jedné osoby na vzdálenost 1 km; obdobně v nákladní dopravě je jednotkou přepravního výkonu 1 tunokilometr (tkm). 

Například přepravního výkonu tisíc osobokilometrů dosáhl vlak, který mezi dvěma stanicemi vzdálenými od sebe  10 km přepravil 100 cestujících. K dosažení stejného přepravního výkonu by na tuto vzdálenost bylo třeba 25 osobních automobilů, z nichž každý by byl obsazen čtyřmi osobami.   

  
Udržitelná mobilita

Uspokojení potřeb mobility současných generací bez omezení potřeb mobility budoucích generací. Udržitelná doprava by měla trvale přispívat k rostoucímu socioekonomickému blahobytu a zároveň nevyčerpávat přírodní bohatství a neničit životní prostředí.

Časté dotazy

  

Obvykle není. Hodnoty znečištění uvnitř vozu totiž převyšují koncentrace přítomné v okolním ovzduší, kde jsou škodliviny zředěné (v porovnání s autem) ve mnohem větším objemu vzduchu a který se také daleko rychleji očišťuje. Studie srovnávající míru znečištění ukazují, že cyklisté a chodci - i tehdy, když vdechují větší množství vzduchu v důsledku fyzické námahy vydané při velmi svižném pohybu - vdechují celkově méně výfukových plynů. Nejsou také vystaveni emisím, jež vycházejí přímo z motoru (nikoli z výfuku) a hromadí se uvnitř vozu. Jsou v lepší tělesné kondici a jsou odolnější i vůči respiračním onemocněním.

  

Zkušenosti evropských zemí uvádějí, že pokud ročně najezdíte méně než 15000 km, je účast v car-sharingu levnější než auto vlastnit. Je to proto, že o náklady (koupě vozu, opravy, pojištění, povinné ručení, havarijní pojištění, myčka, poplatky za parkování ve městě apod.) se dělíte s ostatními uživateli.

Důležité kontakty

Auto*mat

Iniciativa podporuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu pro lepší kvalitu života ve městě.

Autonapůl

Občanské sdružení, jehož členové společně provozují motorová vozidla na principu sdílení (carsharing).

BESIP

Oddělení Ministerstva dopravy ČR, zaměřující se na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Car Busters

Projekt Mezinárodní sítě bez aut (World Carfree Network), který se snaží zprostředkovávat výměnu zkušeností, znalostí i materiálů mezi aktivisty a organizátory kampaní, motivovat je ke spolupráci, inspirovat nové aktivisty a informovat a podněcovat širokou veřejnost k rozvoji pozitivních alternativ k automobilismu.

Centrum dopravního výzkumu

Centrum provádí výzkumnou a vývojovou činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy.

Centrum pro dopravu a energetiku

(CDE) si klade za cíl vybudovat širší platformu skupin i jednotlivců, kteří mají zájem pracovat společně směrem k trvale udržitelné dopravě a energetice.

Centrum pro spolujízdu

Town to town - agentura nabízí denně volná místa v automobilech, jezdících po celé Evropě i České republice. Moderní a levný, v západní Evropě již po několik desítek let velmi oblíbený způsob cestování.

Cyklojízdy

Cyklojízdy jsou spanilé barvité jízdy cyklistů, koloběžkářů, bruslařů a dalších bezmotorových prostředků městem, které vyvolávají v ulicích vlnu pozornosti.

Cyklostrategie

Jedná se o společné stránky Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., které mají za cíl sumarizovat informace o cyklistice, aby mohly sloužit jako průvodce její podpory v České republice.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Dopravní federace

Sdružením ekologických organizací, které vzniklo s cílem dosáhnout snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu života.

Dopravní inženýrství

Odborný recenzovaný časopis zabývající se pěší a cyklistickou dopravou, bezpečností dopravy, otázkami zklidňování dopravy, problematikou evidence dopravních nehod, dopravními průzkumy, vlivem dopravy na životní prostředí a dalšími otázkami z oboru dopravního inženýrství.

Dopravní program Nadace Partnerství

Specializovaný program zaměřený na podporu šetrné mobility. Zprostředkovává informace, ukazuje příklady dobré praxe, popularizuje zklidňování dopravy.

EDIP

Kromě projektování dopravních staveb s důrazem na bezpečnost se tato společnost zabývá také dopravními průzkumy, dopravním modelováním, tvorbou dopravních studií, koncepcí a analýz. Má rovněž zkušenosti se zpracováním generelů cyklistické dopravy.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Elektromobily

Stránky Klubu českých elektromobilistů.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Evropský týden mobility a Evropský den bez aut 2010

Kampaň v ČR koordinuje Ministerstvo životního prostředí.

Homeport

Síť automatických půjčoven jízdních kol umožňuje vypůjčení a vrácení kola bez nutnosti někam volat, s někým mluvit, nebo někomu předávat peníze. Systém je od října 2005 v provozu v Praze-Karlíně.

Ministerstvo vnitra

Prevence dopravní nehodovosti.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Na zelenou

Dopravní program Nadace Partnerství.

NaKole.cz

Portál shromažďuje informace o cykloturistice v regionech ČR, hodnotí česká i zahraniční města podle vstřícnosti k cyklistické dopravě, informuje o cyklojízdách, cyklozájezdech a dalších souvisejících aktivitách.

Národní síť Zdravých měst ČR

Asociace aktivních místních samospráv, které se programově hlásí k principům udržitelného rozvoje, zapojují veřejnost do rozhodovacích procesů a podporují zdravý životní styl svých obyvatel.

Prahou Na Kole

Praha je pro kolo průjezdná...pokud víme kudy.

Pražské matky

Občanské sdružení usilující o zajištění bezpečnosti dopravního provozu zejména pro jeho nejzranitelnější účastníky.

Společnost pro veřejnou dopravu

Občanské sdružení se zabývá popularizací veřejné dopravy.

Spolujízda.com

Na serveru spolujizda.COM můžete nabídnout volná místa ve vašem autě nebo si vyberete z nabízených jízd a svezete se kam potřebujte.

STEP

Síť ekologických poraden

Petr Šmíd, Nadace Partnerství