Ekoporadenství: Zelená úsporám Královehradecký kraj


Cílem dotačního programu Zelená úsporám je zajistit realizaci opatření vedoucích k úsporám energie a využití obnovitelných zdrojů energie v rodinných a bytových domech.

Základní pojmy

  
Energetický auditor

Osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů, vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která provádí energetický audit, tj. hodnotí energetické parametry budov a navrhuje opatření k dosažení energetických úspor. Přehled auditorů najdete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

  
Energetický expert

Osoba zapsaná v seznamu energetických auditorů vedeném Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, která zpracovává průkaz energetické náročnosti budovy. Přehled energetických expertů s tímto oprávněním naleznete na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

  
Kvalitní zateplení

Provedení dodatečné tepelné izolace vedoucí k dosažení maximálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce pro jednotlivé konstrukce podle ČSN 73 0540.

  
Měrná potřeba tepla na vytápění

Čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla.
Vypočtené množství tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztažené na 1 m2 podlahové plochy budovy - nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13790, v souladu s TNI 73 0329, TNI 73 0330 a ČSN 73 0540 nebo také v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

  
Nízkoenergetický standard - Zelená úsporám

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kWh/m2 u rodinných domů a 55 kWh/m2 u bytových domů. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.

  
Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

  
Obytný dům

Ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se jím rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. To znamená, že obytnými budovami jsou jak rodinné, tak bytové domy bez rozlišení konstrukce (tedy jak panelové, tak i nepanelové - zděné).

  
Panelový bytový dům

Bytový dům postavený v některé z typizovaných konstrukčních soustav uvedených v příloze č. 1 nařízení vlády č. 299/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

  
Pasivní dům

Typ nízkoenergetického domu, jehož tepelná ztráta je tak nízká, že nepotřebujete běžný systém vytápění. Tepelné zisky od slunce, lidí a běžných elektrických spotřebičů pohodlně vytopí celý dům po většinu roku. Pasivní dům ročně spotřebuje maximálně 15 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy. U běžného rodinného domu, který má podlahovou plochu kolem 120 metrů čtverečních to dělá 1800 kilowatthodin. Pro vytápění místnosti o velikosti 20 metrů čtverečních v pasívním domě stačí 200 wattů - pro porovnání tepelný výkon člověka v klidu je 80 wattů, výkon stolního počítače 250 wattů. Definice podle normy: „pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malé zařízení pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev teplé užitkové vody a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).“

Pro splnění podmínek programu Zelená úsporám musí pasivní dům zejm. dosáhnout měrné roční potřeby tepla na vytápění max. 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů.

  
Pasivní energetický standard - Zelená úsporám

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 20 kWh/m2 u rodinných domů a 15 kWh/m2 u bytových domů a splnění dalších podmínek stanovených v příloze č. I/12 Směrnice MŽP č. 9/2009. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.

  
Podlahová plocha

Celková vnitřní podlahová plocha všech podlaží budovy vymezená vnitřní stranou vnějších stěn, bez neobývaných sklepů a oddělených nevytápěných prostor (zák. č. 406/2006 Sb., § 2, písm. p).

  
Rekuperace

Energeticky úsporná technologie, při níž teplý vzduch, odváděný při tzv. řízeném větrání z obytných prostor, předehřívá ve speciálním zařízení (rekuperačním výměníku) čerstvý vzduch přiváděný do obytných prostor. Tím dochází jen k výměně vzduchu, nikoliv ztrátě tepla, jako při větrání okny.

  
Rodinný dům

Objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty.

  
Seznam odborných dodavatelů (SOD) - Zelená úsporám

Seznam dodavatelů splňujících kritéria pro zápis do SOD. Pouze služeb podnikatelských subjektů uvedených v seznamu mohou žadatelé využít při realizaci projektů podporovaných v programu Zelená úsporám. Registrace do seznamu je bezplatná, vyhledávání dodavatele je možné podle jeho názvu, IČ, kraje, kde působí, nebo dotované technologie. http://www.zelenausporam.cz/sekce/473/seznam-odbornych-dodavatelu/

  
Seznam výrobků a technologií - Zelená úsporám

Seznam výrobků a technologií splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. V programu Zelená úsporám jsou podporovány pouze výrobky a technologie uvedené v seznamu. Registrace výrobků a technologií do seznamu je bezplatná,vyhledávání je možné podle kódu výrobku, názvu výrobku nebo dotované technologie.
http://www.zelenausporam.cz/sekce/474/seznam-vyrobku-a-technologii/

  
Solárně-termický kolektor

Systém sloužící k absorpci slunečního záření a jeho využití ve formě tepla určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění.

  
Tepelné čerpadlo

Zařízení umožňující získávat energii k vytápění a přípravě teplé vody z vnějšího prostředí - vody, vzduchu a země. Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje pro odběr tepla a média, kterému teplo odevzdávají k přenosu. Program Zelená úsporám podporuje tepelná čerpadla kombinace země-voda, vzduch-voda a voda-voda a splňující podmínky programu.

  
Zdroj na biomasu

Výhradně hlavní lokální zdroj napojený na otopnou soustavu objektu, který využívá pouze energii biomasy a zajišťuje dodávku tepla pro vytápění obytného domu a případně i přípravu teplé vody.

Časté dotazy

  

Žádosti podávejte písemně na určeném formuláři, který získáte na krajských pracovištích SFŽP a na pobočkách pověřených bank nebo si jej můžete stáhnout zde. Příjem žádostí a administraci budou zajišťovat dvě skupiny subjektů:
Krajská pracoviště Státního fondu životního prostředí ČR

o Administrace žádostí právnických osob a fyzických osob
podnikajících (podnikatelé, bytová družstva ap.)
o Prověřování projektů v oblasti A (zateplení) a B (pasivní domy)
fyzických osob nepodnikajících

Pobočky pověřených bankovních institucí
o Administrace žádostí fyzických osob nepodnikajících
(majitelé rodinných domů ap.)
Více o tom, jak postupovat při podávání žádosti o podporu z programu Zelená úsporám, najdete v rubrice Jak je možné žádat.

 

  

Ano, je to příloha žádosti o podporu prokazující splnění energetických a enviromentálních požadavků programu na realizovaný projekt. Obsah odborného posudku a osoby oprávněné k jeho zpracování naleznete zde nebo v přílohách Směrnice MŽP č. 9/2009.

  

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka 800 260 500. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Dále se můžete obrátit na pobočku Státního fondu životního prostředí ve vašem kraji nebo v některém Poradenském centru programu Zelená úsporám. Vyhledávat můžete na mapě poradenských center zde.

  

Oprávněnými žadateli o podporu jsou vlastníci a stavebníci rodinných a bytových domů, kteří dům využívají k bydlení nebo k poskytování bydlení třetím osobám, tedy:
• fyzické osoby podnikající i nepodnikající,
• společenství vlastníků bytových jednotek,
• bytová družstva,
• města a obce (včetně městských částí),
• podnikatelské subjekty,
• případně další právnické osoby.
Podle směrnice MŽP č. 7/2010 mohou žádat v programu Zelená úsporám i vlastníci budov veřejného sektoru (tj. např. škol, ústavů sociální péče, domovů důchodců apod.). Podání žádostí proběhne ve vymezeném termínu, který vyhlašuje výzva k podávání žádostí.

Typy a právní formu žadatelů popisuje s odkazem na příslušnou legislativu tento dokument. Najdete v něm především, zda a jak se subjektu žadatele dotýkají pravidla a omezení tzv. veřejné podpory.

Zelená úsporám a památkově chráněné budovy
Na dotaci mají nárok i vlastníci budov, které jsou prohlášeny kulturními památkami nebo se nacházejí na území památkových rezervací a zón. Možnost provádění úprav je však u těchto staveb výrazně omezena. Všechny zamýšlené úpravy u nich podléhají předchozímu projednání ve smyslu ustanovení zákona č. 20/1987Sb., o státní památkové péči. Státní fond životního prostředí proto doporučuje vlastníkům takových staveb, aby se o zvažovaných úpravách nejprve poradili se specialisty příslušného územního pracoviště Národního památkového ústavu nebo odboru státní památkové péče.
Upozorňujeme, že Státní fond životního prostředí nemůže nést odpovědnost za přípravu opatření, která se následně podle zákona o státní památkové péči ukážou jako problematická. Není ani oprávněn posuzovat specifické otázky památkové péče.

  

Zaměření Programu vyžaduje využití takových materiálů, výrobků a zařízení a zároveň poskytovaných služeb, které zajistí dosažení cílů Programu a environmentálních přínosů pro společnost a zároveň budou zárukou kvality pro realizátory projektů. Proto je možné z Programu podpořit pouze výrobky, zařízení a technologie uvedené v Seznamu výrobků a technologií (SVT) a služby firem uvedených v Seznamu odborných dodavatelů (SOD).
Oba seznamy jsou otevřené pro všechny dodavatele a výrobky, které splní předem stanovené podmínky Programu. Zápis do seznamů není zpoplatněn.
Seznamy není nutno využívat v oblasti podpory B (pasivní výstavba), kde je dosažení požadovaných parametrů prověřováno (blower-door test).

  

Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu.

Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Program Zelená úsporám je zaměřen na podporu instalací zdrojů na vytápění s využitím obnovitelných zdrojů energie, ale také investic do energetických úspor při rekonstrukcích i v novostavbách. V Programu bude podporováno kvalitní zateplování rodinných domů a bytových domů, náhrada neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu a účinná tepelná čerpadla, instalace těchto zdrojů do nízkoenergetických novostaveb a také výstavba v pasivním energetickém standardu.
Česká republika získala na tento Program finanční prostředky prodejem tzv. emisních kreditů Kjótského protokolu o snižování emisí skleníkových plynů. Celková očekávaná alokace Programu je až 25 miliard korun.
Podpora v rámci programu Zelená úsporám je nastavena tak, aby prostředky mohly být čerpány v průběhu celého období od vyhlášení programu do 31. prosince 2012. Žádosti o podporu budou přijímány do konce trvání Programu, nebo do vyčerpání finančních prostředků Programu. O dotaci lze žádat jak před realizací opatření, tak po ní, nebude však možné žádat o podporu opatření dokončených před vyhlášením Programu. Podporu je možné poskytnout na zařízení instalovaná v obytných domech, nikoli např. v objektech určených k individuální rekreaci nebo průmyslových objektech, a to ani v případě, že zde má žadatel trvalé bydliště.
Program Zelená úsporám a základní postupy poskytování podpory upravuje směrnice Ministerstva životního prostředí č. 9/2009. Směrnici upřesňují přílohy směrnice, jejichž přehled a obsah naleznete v rubrice obecné dokumenty.

 

  

Program je členěn do tří základních oblastí podpory:
A. Úspora energie na vytápění
• A.1. Celkové zateplení
• A.2. Dílčí zateplení
B. Výstavba v pasivním energetickém standardu
C. Využití obnovitelných zdrojů energie pro vytápění a přípravu teplé vody
• C.1. Výměna neekologického vytápění za nízkoemisní zdroje na biomasu
a účinná tepelná čerpadla
• C.2. Instalace nízkoemisních zdrojů na biomasu a účinných tepelných čerpadel
do novostaveb
• C.3. Instalace solárně-termických kolektorů
D. Dotační bonus za vybrané kombinace opatření - některé kombinace opatření jsou zvýhodněny dotačním bonusem (pouze při současném podání žádosti a maximálně jednou pro daný objekt i při využití více z uvedených kombinací)
E. Dotace na přípravu a realizaci podporovaných opatření v rámci Programu

  

Na internetové stránce www.zelenausporam.cz naleznete dva seznamy:
Seznam odborných dodavatelů  a Seznam výrobků a technologií. Dle těchto seznamů můžete zjistit jestli Vámi vybraná firma je zaregistrovaná. Pokud by nebyla a měla by zájem se zaregistrovat, tak opět na internetové stránce dotačního programu nalezne informace o registraci a registrační formulář. Registrace je bezplatná.

Důležité kontakty

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Centrum pasivního domu

Sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Česká komora architektů - Zelená úsporám

Prvním krokem, který musí klient učinit při zpracování žádosti o podporu v Programu Zelená úsporám, je nalézt odborníka na zpracování projektu a odborného posudku, který je nutno předkládat jako součást žádosti o dotaci. Takovým odborníkem může být autorizovaný architekt, který je schopen poradit, zda má plánované opatření šanci splnit podmínky programu, zpracuje projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Informace pro firmy - zápis do SOD, SVT

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD, SVT či potřebují informace k registraci je každý všední den od 7.30 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz.

Informační centrum České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Databáze oprávněných osob autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

Linka „Zelená úsporám"

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Partnerství Zelená úsporám

Stránka pro všechny, kdo mají zájem o úspory energie v domácnosti – především v oblasti domácích elektrospotřebičů a energii spotřebovávajících výrobků. Internetová stránka Partnerství Zelená úsporám obsahuje pouze vybrané elektrospotřebiče a výrobky, které splňují nejnáročnější kritéria nízké provozní energetické náročnosti. Zařazeny jsou pouze modely, u kterých výrobci mohou tyto parametry organizátorům programu formálně deklarovat.

Poradenská centra programu Zelená úsporám

Potřebujete-li poradit, jestli zrovna vy dosáhnete na dotaci z programu Zelená úsporám, kontaktujte nejbližší poradenské místo. Celkově spolupracuje se Státním fondem životního prostředí ČR na 200 poraden. Vyhledávat můžete na mapě poradenských center.

Pracovníci SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám

Pro žadatele Zelená úsporám jsou kontaktní místa SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám otevřena ve středu od 8 do 16 hodin.

SEVEn, o.p.s.

Středisko pro efektivní využívání energie

Seznam energetických expertů

Seznam energetických expertů naleznete na stránkách Ministerstva průmysllu a obchodu.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.

Zelená úsporám

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných a bytových domech.

Silvie Vacková, Středisko ekologické výchovy SEVER, pracoviště Hradec Králové

Zelená úsporám www.zelenausporam.cz