Ekoporadenství: Ekologické zemědělství Královehradecký kraj


Stále více lidí se začíná zajímat o to, odkud pochází a kdo vyprodukoval potraviny, které jedí. Pokud i vás zajímá původ potravin a chcete dávat přednost ekologicky vypěstovaným, čerstvým potravinám, máte možnost nakupovat od místních zemědělců, kteří hospodaří v ekologickém zemědělství. Je hlavně je na vás, jaké potraviny budete konzumovat a co vašemu tělu dopřejete.

Součástí ekologického zemědělství je i venkovská turistika (aroturistika). Venkovská turistika je charakterizována snahou o udržitelnost, která se projevuje využíváním technologií přátelských k životnímu prostředí, snahou o posilování vazeb v rámci místní komunity. Dále se snaží o ochranu a rozvoj kulturního a přírodního dědictví.

Základní pojmy

  
BIO značky pro ekologické zemědělství

Biopotraviny vyrobené v České republice musí být označené jak národní značkou, tzv. biozebrou, tak i novým evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.

Národní značení
Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002 nebo CZ-BIO-003, se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka a Biokont CZ, s.r.o. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Evropské značení
Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci je definován v nařízení Rady 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

  
Biopotravina

Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství, za podmínek stanovených zákonem, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.

  
Bioprodukt

Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiv a sadby a dalších ekologických výrobků na niž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.
Může to být například: ovoce, zeleniny, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, byliny, koření. Ale také syrové mléko, vajíčka nebo živá zvířata.

  
Certifikace a kontrola

Kontrola a certifikace ekologických zemědělců, jejich produktů a výrobků je prováděna na základě zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství v rozsahu tohoto zákona a nařízení Rady (ES) č. 834/2007 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.
V České republice jsou tři kontrolní organizace: KEZ o.p.s., Abcert GmbH a Biokont CZ, s.r.o. Kontrolní organizace zároveň vydávají certifikáty osvědčující původ výrobku. Každý ekologicky vyrobený produkt musí být označen razítkem a kódem kontrolní organizace.

KEZ o.p.s. je nevládní nezisková organizace, která zajišťuje odbornou nezávislou kontrolu a certifikaci v systému ekologického zemědělství.

Firma ABCERT vznikla v roce 2002 splynutím kontrolních organizací Alicon a BioZert. Obě tyto společnosti od roku 1992 vyvíjely aktivní a úspěšnou činnost v oblasti bio-kontroly. V říjnu 2005 byla založena pobočka firmy ABCERT pro Českou republiku se sídlem v Brně, která od 1.1. 2006 vykonává kontrolní činnost s pověřením MZe ČR.

Společnost Biokont je nestranná, nezávislá, důvěryhodná, otevřená kontrolní a certifikační organizace. Naši zaměstnanci se jako první v ČR profesionálně zabývali ekologickým zemědělstvím (EZ), kontrolou a certifikací již od roku 1992. První ředitel Biokontu vytvořil nejprve KEZ o.p.s.

  
Cíle ekologického zemědělství

▪ udržet a zlepšit dlouhodobou úrodnost půdy a její ekologickou funkci (zvyšovat obsah organické hmoty a humusu v půdě, zlepšovat její fyzikální vlastnosti a umožnit bohatý rozvoj společenstva půdních organismů)
▪ vyvarovat se všech forem znečištění pocházejících ze zemědělského podnikání
▪ pracovat v co nejvíce uzavřeném systému, využívat místní zdroje, minimalizovat ztráty
▪ produkovat potraviny a krmiva o vysoké nutriční hodnotě a v dostatečném množství
▪ minimalizovat používání neobnovitelných zdrojů energie (odmítnutí syntetických minerálních hnojiv a přípravků na ochranu rostlin)
▪ hospodářským zvířatům vytvořit podmínky, které odpovídají jejich fyziologickým a etologickým potřebám a humánním a etickým zásadám (způsob chovu musí zvířatům umožnit přirozené chování včetně pohybu venku, jejich zdravý růst, vývoj a reprodukci)
▪ umožnit zemědělcům a jejich rodinám ekonomický a sociální rozvoj a uspokojení z práce (ekologické zemědělství vyžaduje hluboký zájem a zodpovědnost)
▪ vytvářet pracovní příležitosti a tím udržet osídlení venkova a tradiční ráz zemědělské kulturní krajiny
▪ uchovávat přírodní ekosystémy v krajině, chránit přírodu a její rozmanitost

Ekologické zemědělství se řídí heslem:
"Zdravá příroda (půda, rostliny, zvířata) = zdravé potraviny = zdraví lidé."

  
Ekoagroturistika

Specifickým druhem venkovské turistiky je ekoagroturistika. Je to forma venkovské turistiky, kterou provozuje farmář jež vlastní certifikát ekologického zemědělství. Tato aktivita mu často slouží jako vedlejší finanční zdroj k udržení nebo rozšíření jeho pracovní činnosti. Mezi lákadla ekoagroturistiky patří možnost práce na farmě, zahradě či v sadu, vyjížďky na koních, ochutnávky domácí kuchyně, zážitek z lidové architektury, zachovalé přírody či folklóru, rybaření, cyklovýlety, pohoda a klid.

  
Ekologické zemědělství

Ekologické zemědělství je hospodaření s kladným vztahem ke zvířatům, půdě, rostlinám a přírodě bez používání umělých hnojiv, chemických přípravků, postřiků, hormonů a umělých látek. Jedná se o velmi pokrokový způsob hospodaření, které staví na tisíciletých zkušenostech našich předků a bere ohled na přirozené koloběhy a závislosti. Tak umožňuje produkovat vysoce hodnotné a kvalitní potraviny. Rozvíjí se již několik desetiletí a od r. 1994 je součástí zemědělské politiky EU

V České republice hlavní normou, která definuje ekologické zemědělství a stanovuje kriteria pro označení produktů jako produkt ekologického zemědělství s logem BIO je jednak ZÁKON č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, který odpovídá mezinárodnímu standartu IFOAM (International federation of organic agriculture movements) a Nařízení Rady 2092/91 o ekologickém zemědělství, které je závazné pro všechny členské země EU.

Časté dotazy

  

Seznam všech ekologických zemědělců v České republice naleznete na stránkách Ministerstva zemědělství v sekci Ekologické zemědělství. Na stránkách Svazu ekologických zemědělců PRO-BIO naleznete seznam ekologických zemědělců, kteří jsou členy Svazu Pro-bio. Další adresář naleznete na stránkách www.biospotřebitel.cz, kde si vyberete region a podle čtyř charakteristik (prodejna, farma, stravování,výrobce) si vyberete o co máte zájem a vyhledáte požadované kontakty a informace.

  

Biopotraviny mohou být dražší, ale záleží na tom jakým biopotravinám dáte přednost. Jestli těm, které si koupíte přímo od místního ekologického zemědělce nebo někde v obchodě dovezené z ciziny. A pokud se cena biopotravin liší od konvenčních potravin, tak tomu je tak z několika důvodů např.:
- Biopotraviny jsou vyrobeny z nejkvalitnějších surovin bez použití umělých náhražek.
- Ekologické zemědělství využívá vyšší podíl ruční práce – vyšší náklady na pracovní sílu.
- Výrobny biopotravin jsou menší, často rodinné podniky s omezenou výrobní kapacitou a vyššími fixními náklady.
- V ceně biopotravin je zahrnuta péče zemědělců o naše životní prostředí, krajinu, hospodářská i divoká zvířata.

  

Bedýnky jsou jednou z nejkratších cest kvalitních potravin od zemědělce do vaší kuchyně. Bedýnka nebo taška obvykle obsahuje namixovanou čerstvou sezónní zeleninu, ke které se často přidávají mléčné výrobky, med, víno, pečivo... Výjimečné nejsou ani masové bedýnky.
Hlavními znaky bedýnek jsou: lokálnost, sezónnost, vysoká kvalita, rozmanitost, přiměřená cena, pravidelnost. Více informací získáte na www.bedynky.cz, kde naleznete i seznam kontaktů dle krajů na jednotlivé dodavatele bedýnek.

Důležité kontakty

Abcert

Kontrolní organizace ekologického zemědělství.

Bedýnky HK

Společně kupujeme v Hradci Králové bedýnky s dobrou čerstvou zeleninou, ovocem a dalším sortimentem (mošty, kozí výrobky, bylinky, ořechy...) od východočeských farmářů. Vše v bedýnkách je výhradně z místních zdrojů a šetrně vypěstované.

Biofarma Sasov

Dodavatel bedýnek v Královéhradeckém kraji.

Bioinstitut o.p.s.

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny.

Biokont CZ

Kontrola ekologického zemědělství

Biopotraviny.info

Portál o produktech zrozených bez chemie.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Hnutí DUHA

Stránky věnované biopotravinám.

KEZ o.p.s.

Kontrola ekologického zemědělství.

Ministerstvo zemědělství

Odkaz na stránky Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

PRO-BIO

Svaz ekologických zemědělců ČR.

PRO-BIO LIGA

Stránky věnované biospotřebitelství.

STEP

Síť ekologických poraden

TÜV SÜD Group

Společností praující v oblastech inspekce, certifikace a testování systémů, procesů, výrobků a služeb.

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Odkaz na stránky Ústavu zemědělských a potravinářských informací.

Silvie Vacková, Středisko ekologické výchovy SEVER, pracoviště Hradec Králové

Použitá literatura a informační zdroje:
Ministerstvo zemědělství ČR www.mze.cz
Kampaň Září měsíc biopotravin www.mesic-biopotravin.cz
Učebnice Ekologické zemědělství v praxi (Šarapatka, B., Urban, J. PRO-BIO
Svaz ekologických zemědělců, Šumperk, 2006)
PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců, www.probio.cz
www.kez.cz, www.abcent.cz, www.biokont.cz