Ekoporadenství: Odpady Královehradecký kraj


Podle ročenky MŽP bylo v roce 2008 v ČR vyprodukováno 4 421 000 tun Komunálního odpadu což bylo asi 420 Kg na osobu a z tohoto množství se vytřídilo asi 53 Kg na osobo (přičemž v roce 1999 jsme vytřídili asi 9 Kg na osobu).

Základní pojmy

  
Biologicky rozložitelný odpad

Do komunálního bioodpadu patří odpad ze zahrad a parků, část odpadu z tržišť, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a část objemného odpadu. Patří sem i papír a část textilních odpadů na bázi přírodních vláken. A samozřejmě část směsného komunálního odpadu, který obsahuje organický podíl. Právě ve směsném odpadu je obsažen největší podíl všech biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Většina obcí a měst v ČR již historicky zajišťuje nakládání s biologickými odpady rostlinného původu. Jde především o odpady z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví případně ve správě měst a zahrad ve vlastnictví fyzických osob (občanů).

Původci tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech jsou povinni odpad třídit a využívat. Kompostovatelné odpady ze zahrad a parků patří k nejlépe využitelným biologicky rozložitelným odpadům.

  
Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze zákona o odpadech ( např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd.) Jako příklad nebezpečných odpadů lze uvést infekční zdravotnické odpady nebo odpady obsahující rtuť či odpady z výrob převážně používající nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu.

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění.

  
Odpad

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

  
Odpadové hospodářství

Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady uloženy a kontrola těchto činností.

  
Předcházení vzniku odpadů

Předcházení vzniku odpadů znamená i úsporu energií a neobnovitelných zdrojů s důsledkem snížení všech emisí, což v součtu znamená perspektivu na zdravý život v čistém prostředí.

Předcházení vzniku odpadů je souborem opatření, kterými se omezuje:

  • množství odpadů (i prostřednictvím opětovného použití výrobku nebo prodloužením jeho životnosti)
  • nepříznivé dopady vzniklého odpadu na životní prostředí a lidské zdraví
  • obsah škodlivých látek v materiálech a výrobcích.
     
  
Recyklace, materiálové využití

Materiálovým využitím odpadů je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

Časté dotazy

  

Víčka mohou zůstat na PET lahvi, stejně tak jako etiketa.

  

Technologické linky zvládnou menší množství organického znečištění, takže z tohoto hlediska není nutné tento odpad vymývat. Avšak s ohledem na to, že s tímto odpadem manipulují další osoby a zbytky organického odpadu po určité době nepříjemně zapáchají je vhodné ho vymývat.

  

Ano, patří - je však třeba sledovat situaci s dané obci (obec sama rozhoduje o třídění odpadů na svém území). Co vše patří či naopak nepatří do tříděného odpadu je možné zjistit na stránkách www.jaktridit.cz

Důležité kontakty

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Ecobat.cz

Zpětný odběr použitých přenosných baterií

EKO-KOM

Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM, a.s. zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů, a tím jejich další efektivní recyklaci.

Ekolamp

Společnost provozuje systém sběru a recyklace elektrozařízení skupiny 5 (světelné zdroje a svítidla)

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

ELEKTROWIN

ELEKTROWIN a. s. je provozovatel kolektivního systému, založili ji výrobci velkých a malých domácích spotřebičů.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Jaktridit.cz

Stránky o tom, jak správně třídit odpad.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Odpadové hospodářství na stránkách MŽP

Stránky Ministerstva Životního Prostředí – sekce zaměřená na odpadové hospodářství

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Miroslav Kvasnička, Středisko ekologické výchovy SEVER, pracoviště Horn Maršov