Ekoporadenství: Ovzduší Královehradecký kraj


Ovzduší je pro člověka jednou z nejdůležitějších složek životního prostředí, bez které se nemůže obejít.V devadesátých letech 20. století bylo v České republice investováno mnoho finančních prostředků do snížení emisí (zejména z velkých elektráren), čímž došlo k výraznému zlepšení kvality ovzduší. Rozvoj průmyslu a nárůst dopravy po roce 2000 způsobily, že se kvalita ovzduší začala opět zhoršovat. V nezanedbatelné míře k tomu přispívá také neodpovědné chování lidí, kteří k topení v domácnostech používají nekvalitní paliva či dokonce komunální odpad a vypouští tak do ovzduší nebezpečné látky. Největší problém v současné době představuje jemný prach.

Základní pojmy

  
Emisní limit

Nejvýše přípustné množství znečišťující látky vypouštěné do ovzduší ze zdroje znečišťování vyjádřené jako hmotnostní nebo objemová koncentrace znečišťující látky v odpadních plynech nebo hmotnostní tok znečišťující látky za jednotku času nebo hmotnostní množství znečišťující látky vztažené na jednotku produkce.

  
Hmotnostní koncentrace

Množství znečišťující látky ze zdroje znečišťování v hmotnostních jednotkách v jednotce objemu nosného plynu (mg . m-3).

  
Hmotnostní tok

Množství znečišťující látky ze zdroje znečišťování v hmotnostních jednotkách za jednotku času (kg . h-1).

  
Imise

Množství znečišťujících látek v ovzduší, které od zdroje znečišťování prošly prostorovým rozptylem a případnými chemickými změnami do okolí.

  
Jednorázové měření

Měření emisí prováděné pomocí jednotlivých diskontinuálních měření; jednorázové měření se provádí manuálním odběrem vzorku s následnou fyzikální, fyzikálně – chemickou či chemickou analýzou, nebo přímým měřením přístroji pro kontinuální měření.

  
Kontinuální měření

Průběžné měření přístroji pro kontinuální měření nebo kontinuálně pracujícími přístroji pro tento účel konstruovanými s registrací a vyhodnocováním naměřených dat.

  
Měrná výrobní emise

Poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující látky ke vztažné veličině stanovený měřením a výpočtem na jednotlivém zařízení nebo souboru zařízení zdroje; vztažnou veličinou bývá zejména hmotnost spáleného paliva nebo množství tepla nebo hmotnost vstupní suroviny nebo množství nebo hmotnost jednotek produkce.

  
Měření emisí

Nejčastější a základní činností pro zjištění míry vlivu instalovaného zdroje, zdrojů znečišťování na čistotu ovzduší v dané lokalitě je měření emisí – měření koncentrací škodlivin, které jsou vypouštěny do venkovního ovzduší.

  
Měřící skupina

Pro účely autorizovaného měření emisí je nutné si vybrat měřící skupinu (společnost), která vlastní oprávnění k provádění autorizovaného měření emisí. Tato oprávnění uděluje Ministerstvo životního prostředí.

  
Přípustná tmavost kouře

Nejvýše přípustný stupeň znečištění ovzduší při spalování paliv vyjádřený zabarvením kouřové vlečky.

  
Zdroj znečištění ovzduší

Jsou faktory na určitém místě, které způsobují uvolňování znečišťujících látek do ovzduší.

  
Znečišťování ovzduší

Vnášení znečišťujících látek do ovzduší v důsledku lidské činnosti vyjádřené jako v jednotkách hmotnosti za jednotku času.

  
Znečišťující látka

Jakákoliv látka vnesená do vnějšího ovzduší nebo v něm druhotně vznikající, která má přímo nebo nepřímo škodlivý vliv na život, životní prostředí, na klimatický systém Země nebo na hmotný majetek.

Časté dotazy

  

Spalování dřeva a uhlí v lokálních topeništích má za následek lokální zvýšení koncentrací především tuhých znečišťujících látek. Tyto mohou za nízké oblačnosti překračovat hygienické limity venkovního prostředí.

  

Základní povinností je omezovat a předcházet znečišťování ovzduší, snižovat množství vypouštěných znečišťujících látek. Zároveň musí zajistit zařazení svých zdrojů emisí do kategorií a odevzdávat roční výkazy k nim.

  

Před uvedením do trvalého provozu rozličných výrobních technologií dotčené úřady vyžadují provést měření emisí. Tato povinnost je obecně vyžadována i při změnách technologie. Provozovatelé zdrojů emisí podle množství a kvality vypouštěných škodlivin platí ročně poplatky za znečišťování ovzduší. O jejich výši rozhoduje orgán kraje, obecní úřad obce s rozšířenou působností nebo orgán obce na základě výpočtu nebo měření emisí.

  

Na místně příslušném pracovišti České inspekce životního prostředí.

  

Tuhé znečišťující látky, těkavé organické látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těžké kovy, amoniak a amonné soli, polycyklické aromatické uhlovodíky, metan, azbest, benzen, fluor, chlor, brom a jejich anorganické sloučeniny, sirovodík, sirouhlík.

  

Ministerstvo životního prostředí, ale spíše místně příslušné pracoviště České inspekce životního prostředí (oddělení ochrany ovzduší), Krajské úřady, obecní úřady s rozšířenou působností.

  

Základní právní normou upravující hodnocení a řízení kvality ovzduší je zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění. Podrobnosti pak dále specifikuje nařízení vlády č. 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší. Související legislativa je dost složitá a obsahuje další zákony a nařízení vlády.

  

Patrně ne. U spalovacích zdrojů je povinnost provádět emise až od výkonu nad 200 kW (střední zdroj znečišťování). Výkony pod 200 kW jsou malé zdroje znečištění.

  

Nejenže je toto počínání nebezpečné, ale poškozuje i faunu, flóru a znečišťuje ovzduší. Z těchto důvodů je vypalování trávy zakázáno hned několika zákony (zákonem o požární ochraně zákonem o ochraně přírody a krajiny a dále zákonem o ochraně ovzduší). Za porušení zákona hrozí viníkovi vysoká pokuta, která se může ve správním řízení vyšplhat až do výše 25 000 Kč. Zákaz vypalování a spalování trávy je navíc zakotven i v obecně závazných vyhláškách některých obcí.

Důležité kontakty

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Ivan Tláskal