Ekoporadenství: Ekologická domácnost a ekologický úřad Ústecký kraj


Pokud chceme nakupovat a hospodařit ekologicky šetrně a ohleduplně k životnímu prostředí, tak bychom měli vědět jak takové výrobky poznat a podle čeho si je vybírat. Na výrobcích existuje spousta značek, která jsou spotřebitelům neznámá. Některé značky nám říkají něco o samotném výrobku a některé jen o obalu, abychom se v těchto značkách vyznali, tak se musíme orientovat v takzvaných ekoznačkách a poznat co jsou pravé ekoznačky, a které jsou klamavé značky.

Základní pojmy

  
BIO značky pro ekologické zemědělství

Biopotraviny vyrobené v České republice musí být označené jak národní značkou, tzv. biozebrou, tak i novým evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.

Národní značení
Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002 nebo CZ-BIO-003, se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka a Biokont CZ, s.r.o. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Evropské značení
Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci je definován v nařízení Rady 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

  
Biopotravina

Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství, za podmínek stanovených zákonem, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.

  
Bioprodukt

Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiv a sadby a dalších ekologických výrobků na niž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.
Může to být například: ovoce, zeleniny, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, byliny, koření. Ale také syrové mléko, vajíčka nebo živá zvířata.

  
Ekoznačení

Ekoznačení (ecolabelling) je označování výrobků a služeb, které jsou v průběhu celého životního cyklu prokazatelně šetrnější nejen k životnímu prostředí, ale i ke zdraví spotřebitele. Jejich kvalita přitom zůstává na velmi vysoké úrovni. Takové výrobky nebo služby lze (např. v obchodě) poznat podle jednoduchého a snadno zapamatovatelného symbolu, tzv. ekoznačky – odtud ekoznačení. Firmy mohou ekoznačku efektivně využít při marketingu takto oceněných produktů a spotřebitelé zase jako vodítko při nákupu ekologicky šetrnějšího zboží a služeb.
V současné době používá ekoznačku Ekologicky šetrný výrobek/služba nebo Ekoznačku EU na jednom či více výrobcích přes 100 českých i zahraničních firem a jejich počet neustále roste.
CENIA zprostředkovává udělování ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek/služba a Ekoznačky EU. Seznamy označených výrobků a směrnic s příslušnými požadavky a další podrobné informace pro spotřebitele na jedné straně a výrobce a prodejce na straně druhé najdete na stránkách www.ekoznacka.cz (včetně ekoznačení ČR  a EU).

  
Energetický štítek

Energetický štítek sice není klasická ekoznačka, ale zase obsahuje více informací a jejich používání je u vybraných elektrických spotřebičů povinné. Štítky obsahují informaci o energetické i materiální spotřebě výrobku. Označení A++ znamená nejúspornější a G nejméně úsporný výrobek. U myček nádobí a praček štítek obsahuje i údaje o spotřebě vody, účinnosti praní, hlučnosti a další.

  
Energy Star

Energy Star je energetický program Evropské komise. Jeho logo označuje spotřebiče s nízkou provozní spotřebou energie jak za provozu tak i v pohotovostním režimu. Pravděpodobně jej spatřujete na monitoru pokaždé, když si zapnete svůj počítač. V současnosti podle ní můžete i u nás vybírat v obchodě osobní počítače, monitory, faxy, scannery, faxy, kopírky a tiskárny, tedy kancelářskou a výpočetní techniku. Podrobnosti včetně kritérií, databáze výrobků a počítadla spotřeby najdete na adrese www.eu-energystar.org.
Důvěryhodnost této značky a dodržování stanovených kritérií o certifikovaných výrobků je garantována Evropskou komisí.

  
Fair trade

Spravedlivý obchod - Fair trade je obchodní partnerství, jehož cílem je přímá a účinná podpora znevýhodněných výrobců z rozvojových zemí. Toho se snaží docílit především poskytováním "férových" obchodních podmínek pro zapojené výrobce, důrazem na dodržování základních norem pracovního práva a ochrany životního prostředí a zvyšováním informovanosti spotřebitelů o situaci malých zemědělců a řemeslníků v rozvojových zemích.
Fair trade tak poskytuje konkrétním lidem v rozvojových zemích šanci vymanit se z bludného kruhu chudoby vlastními silami a žít důstojný život. Fair trade současně dává nám, spotřebitelům, jedinečnou možnost snadno a účinně podpořit jiný ekonomický model, dát hlas jinému způsobu obchodování a výroby a v neposlední řadě získat velmi kvalitní výrobky za odpovídající cenu.
Fair trade garantuje výrobcům a pěstitelům dlouhodobé smlouvy. Díky nim můžou důstojně pracovat, žít a rozvíjet místní společenství. S Fair trade máte jistotu, že při výrobě nebyla zneužita dětská práce a že byly dodrženy přísné předpisy. A to ohledně kvality (například zákaz užívání zdraví škodlivých pesticidů podle WHO) i ohledně pracovního prostředí (jasně stanovená pracovní doba či používání ochranných pomůcek)
Fair trade je obchodní partnerství založené na dialogu, transparentnosti a respektu, které usiluje o větší rovnost v mezinárodním obchodě. Přispívá k udržitelnému rozvoji tím, že nabízí lepší obchodní podmínky a zabezpečuje práva opomíjeným producentům a zemědělcům globálního Jihu. Fair trade organizace se aktivně angažují v podpoře producentů, zvyšují povědomí o fair trade, a organizují kampaně pro změny v pravidlech a praktikách konvenčního mezinárodního obchodu.

  
Falešné ekoznačky

Můžete se setkat s označeními, která si výrobce sám vymyslel. Samozřejmě můžou být pravdivá, ale protože nejsou garantována nezávislým subjektem, sama o sobě nemají žádnou vypovídací hodnotu.
Většinou se jedná o různě vyvedené nápisy jako: „ekologicky nezávadné“, „ekologii ku prospěchu“, „geprüfte Qualität“ a podobně. Pokud však nápis NENÍ „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo „produkt ekologického zemědělství“, jedná se vždy jen o reklamu.

  
FSC (Forest Stewardship Council)

Základní ideou nevládní neziskové organizace Forest Stewardship Council (FSC) je podporovat ekologicky šetrné, sociálně prospěšné a ekonomicky životaschopné obhospodařování lesů, a tím napomoci chránit ohrožené a devastované světové lesy. FSC vytvořilo prestižní mezinárodní systém certifikace lesů a podniků, které dřevo z certifikovaných lesů zpracovávají ve výrobky.
Logo FSC na výrobku znamená záruku, že svým nákupem podporujete lesní hospodaření šetrné k přírodě a místním lidem.
FSC ČR:
• podporuje přírodě blízké lesní hospodaření prostřednictvím certifikace lesů a podniků ve zpracovatelském řetězci dřeva, propaguje jejich výrobky ze dřeva - s logem FSC,
• poskytuje poradenství při certifikaci lesů a dřevozpracujících podniků podle principů FSC,
• vytvořila a reviduje Český standard FSC pro přírodní a sociálně-ekonomické podmínky České republiky. Na tomto úkolu pracuje komise, rozdělená podle převažujícího zájmu odborníků na tři sekce: ekonomickou, sociální a ekologickou,
• monitoruje certifikační proces na území České republiky,
• vydává elektronický magazín Dobré dřevo , informační materiály pro odbornou i spotřebitelskou veřejnost a vydala knihu o přírodě blízkém lesním hospodaření .

Více informací a podobu loga naleznete na internetové stránce www.czechfsc.cz.

  
TCO DEVELOPMENT

TCO Development je švédská organizace vlastněná Švédskou Konfederací profesních zaměstnanců (Tjänstemännens Centralorganisation) TCO. Zabývá se certifikací především kancelářského zboží – od počítačů a jejich příslušenství přes mobilní telefony až po kancelářský nábytek. Hodnotící kritéria zahrnují kromě šetrného přístupu k životnímu prostředí při výrobě možnosti ekologické likvidace výrobku i jejich energetickou spotřebu, intenzitu elektromagnetického záření a zdraví škodlivých látek a též uživatelskou přívětivost a kvalitu obrazu (u monitorů a LCD displejů). U nás se s těmito značkami setkáte nejčastěji právě u monitorů a LCD displejů.

  
Zelené nakupování

Zelené nakupování je takový způsob nákupu či zásobování, při kterém je brán ohled na dopad používání vybraného zboží a služeb na životní prostředí. Přednostně až výlučně jsou vybírány produkty, jejichž negativní dopad na životní prostředí je co nejnižší. Kritéria, která se při tom berou v úvahu, jsou například recyklovatelnost, biologická rozložitelnost, materiální a energetická náročnost výroby, zdravotní závadnost, transportní vzdálenost od výrobce ke spotřebiteli a podobně.
Následování tohoto principu nejen že šetří životní prostředí, ale má i další důležité role: pozitivně ovlivňuje své okolí – občany, návštěvníky, firmy a zároveň může svou poptávkou zvýšit dostupnost výrobků příznivějších pro životní prostředí na trhu. Může také znamenat úspory nákladů.

  
Zelené úřadování

Je zkrácený název pro environmentální příznivé chování institucí financovaných z veřejných prostředků. Zahrnuje jak systémová opatření zaměřená na provoz a chování, tak i na nakupování.

Oblasti:
1. Kancelářské potřeby
2. Zařízení interiéru organizace
3. Úklid a čištění
4. Hospodaření s vodou
5. Odpady
6. Spotřeba energií
7. Kancelářská technika
8. Stravování, Občerstvení
9. Výstupní materiály (propagační materiály a letáky)
10. Veřejné zakázky
Více naleznete na: www.zeleneuradovani.cz

Časté dotazy

  

Ekoznačky Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačka EU přinášejí spotřebiteli:

• věrohodnou a srozumitelnou informaci o vlastnostech výrobku a o jeho vlivu na životní prostředí,
• záruku, že u označeného výrobku jsou omezeny nepříznivé vlivy na životní prostředí,
• záruku zdravotní nezávadnosti a kvality produktu,
• snadnější orientaci na trhu v široké škále téměř rovnocenných výrobků se stejnou funkcí,
• úsporu peněz, protože je zaručena jejich kvalita a trvanlivost.
Abyste si mohli být jistí, že místo ekologického zajíce v pytli dostanete za své peníze skutečně ekologicky šetrnější zboží, pomůže vám, když jsou tyto produkty snadno a spolehlivě rozeznatelné. Ekoznačka Ekologicky šetrný výrobek a Ekoznačka EU jsou značkami, díky kterým ekologicky šetrnější produkty spolehlivě poznáte a kterým můžete důvěřovat.
Spektrum certifikovaných ekologicky šetrných výrobků je velmi široké – od toaletního papíru či nátěrové hmoty přes teplovodní kotle a čisticí prostředky až po ekologicky šetrné služby, které nabízí turistický ruch či školství, viz seznam všech produktových kategorií.
Pravidelně aktualizovaný seznam všech označených výrobků i požadavků (kritérií), které musí takové výrobky splňovat, najdete v databázi označených produktů.
Podrobnější informace o pravidlech udělování ekoznaček najdete na stránce Jak ekoznačení funguje.
Obdobných ekoznaček existuje samozřejmě více. Z ostatních se na českém trhu můžeme nejčastěji setkat s výrobky označenými německým Modrým Andělem, skandinávskou Severskou labutí nebo slovenským Environmentálně vhodným produktem.

  

Chemickými látkami ve výrobcích se zabývá Zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích. Tento zákon stanoví, že na obalu a ve značení se nesmí objevit matoucí údaje, jako například „netoxický“, „neškodný“, „neznečišťující“, „ekologický“, „eko“ nebo jakékoli jiné informace uvádějící, že látka nebo přípravek nejsou nebezpečné, nebo informace, které mohou vést k podcenění nebezpečí látky nebo přípravku.
Podle tohoto zákona též Ministerstvo životního prostředí ČR stanoví seznam nebezpečných látek a přípravků, jejichž uvádění na trh je z důvodů ochrany zdraví nebo životního prostředí zakázáno, a dále seznam nebezpečných látek a nebezpečných přípravků, jejichž uvádění na trh, do oběhu nebo používání je omezeno.
Výrobce produktů, které obsahují nebezpečné látky ve smyslu tohoto zákona, musí k těmto produktům vypracovat tzv. bezpečnostní list. Bezpečnostní list je souhrnem identifikačních údajů o výrobci nebo dovozci, údajů o nebezpečné látce nebo přípravku a údajů potřebných pro ochranu zdraví a životního prostředí. Bezpečnostní list je možné si od výrobce produktu vyžádat.

  

Osmero zeleného nakupování aneb „Jak na to“ v několika bodech:
Existuje několik základních principů, jak nakupovat ekologicky šetrněji. Pokusili jsme se je vyjádřit v osmi bodech. Dodržení všech osmi najednou je ideálem, kterého lze zřídka dosáhnout. Avšak i následování byť jen jednoho principu má zpravidla výrazný účinek.
1. 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
Kupujte jen to, co potřebujete, nechte funkční věci dosloužit, abyste nevytvářeli zbytečný odpad. Kupujte výrobky na více použití, které dlouho vydrží. Nepotřebných a nefunkčních věcí se přednostně zbavte tak, aby je mohl využít ještě někdo jiný, a každopádně, aby alespoň materiál z nich mohl být znovu zužitkován.
2. Biologicky rozložitelné a recyklovatelné materiály (včetně obalů)
Dávejte přednost výrobkům, které jsou biologicky rozložitelné nebo alespoň recyklovatelné s možností jejich předání k recyklaci ve vaší obci – to platí i o obalech.
3. Čím méně obalů, tím lépe (větší balení)
Větší balení šetří obalový materiál a zmenšují množství odpadu. Optimální jsou obaly vratné a znovu použitelné/naplnitelné. Opakem jsou obaly na jedno použití. Ze stejného důvodu se vyplatí upřednostňovat koncentrované prací a čisticí prostředky.
4. Výrobky s co nejnižším obsahem látek poškozujících životní prostředí a lidské zdraví
Zvažte nákup výrobků obsahujících jedy, organická rozpouštědla a další látky, které se uvolňují do prostředí, akumulují se v tělesných tkáních a jsou těžko odbouratelné – tím spíše, je-li dostupná nějaká šetrnější (přírodní) alternativa.
5. Výrobky a potraviny z blízka
Nakupováním místních produktů podporujete místní živnostníky a tím i prosperitu regionu. Nepřímo také chráníte životní prostředí tím, že snižujete nutnost dálkové (většinou silniční) dopravy – šetříte ovzduší, vodu, silnice, pohonné hmoty a v konečném důsledku i zdraví a lidské životy.
6. Výrobky šetřící zdroje a energii
Dávejte přednost takovým výrobkům, jejichž výrobou i provozem jsou materiální (přírodní) suroviny i energie využívány s maximální efektivitou. Kupujte spotřebiče s energetickým štítkem pokud možno s označením „A“(ideálně A++), případně jinými systémy značení vztahujícími se k úsporám energie. Sem patří i využívání obnovitelných zdrojů energie (slunce, voda, vítr, biomasa).
7. Výrobky vzniklé udržitelným způsobem
Upřednostňujte produkty, jejichž způsob výroby je v souladu se zásadami udržitelného rozvoje. Kupujte produkty ekologického zemědělství, které se vyhýbá používání umělých hnojiv a pesticidů. Dbejte, aby vaše dřevěné výrobky pocházely z šetrně obhospodařovaných porostů a ne tropických pralesů či jiných míst, kde kácení ohrožuje vzácnou faunu a flóru. Kupujte výrobky spravedlivého obchodu (Fair Trade), který zaručuje šetrný management území a spravedlivý výdělek lidem v rozvojových zemích. To se týká hlavně těch produktů, které nejsou „zblízka“, ale přesto je nezbytně potřebujeme.
8. Výrobky dokládající svoje kvality týkající se vlivu na zdraví a ŽP certifikátem (ekoznačky)
Pro snazší orientaci spotřebitelů byly vyvinuty systémy ekologického značení. Taková „ekoznačka“ na výrobku znamená, že daný produkt splňuje předepsaná kritéria vlivu na životní prostředí. Nezávislá agentura, která certifikát uděluje, tak vlastně dělá „detektivní práci“ za spotřebitele.

  

Aktuální seznam ekologicky šetrných výrobků naleznete na stránce www.ekoznacka.cz/seznam tento seznam je aktualizován každý měsíc a je platný k aktuálnímu uvedenému datu aktualizace (aktualizuje se zpravidla k začátku kalendářního měsíce).

  

Aktuální seznam výrobků, které můžete koupit na českém trhu naleznete zde. Kde si můžete vybrat dle dřevozpracující a obchodní firmy a nalézt na ní kontakt i popis výrobků, které nabízí.

  

Sortiment výrobků ze Spravedlivého obchodu zahrnuje fair trade kávu, čaj, kakao, čokoládu a další cukrovinky, třtinový cukr, banány, sušené ovoce, ořechy, ovocné šťávy, med, rýži, žvýkačky a další potraviny. Významnou součástí fair trade nabídky, která však nenese ochrannou známku FAIRTRADE, jsou umělecké a řemeslné výrobky - keramika, sklo, textil, šperky, hudební nástroje, hračky, doplňky do domácnosti, koberce a mnoho dalšího.
Cena fair trade výrobků bývá obvykle o něco vyšší než u běžného zboží, ale spotřebitel ví, že platí nejen za spravedlivé a ekologicky šetrnější výrobní podmínky, ale i za velmi dobrou kvalitu. U kvalitních káv, sypaných čajů nebo například čokolád ze Spravedlivého obchodu jsou proto ceny mnohdy ve srovnání s obdobně kvalitními výrobky z konvenčního obchodu rovnocenné.

Důležité kontakty

Asociace pro Fair trade

Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet nad používáním ochranné známky FAIRTRADE.

Biospotřebitel

Stránky věnované biospotřebitelství.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Ekospotřebitel

Stránky věnované ekospotřebitelství

Ekoznačka ČR

Web věnovaný národnímu ekoznačení.

Ekoznačka EU

Web věnovaný EU ekoznačení.

Fair trade

Stránka věnované Fair trade (spravedlivý obchod).

FSC Česká republika

Web věnující se FSC v ČR

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

STEP

Síť ekologických poraden

Svět v nákupním košíku

Informace o pracovních podmínkách zaměstnanců v rozvojových zemích, kteří vyrábějí zboží naší každodenní potřeby.

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.

Veronica

Ekologický institut.

Zelené úřadování

Kromě souhrnějších informací o rozvoji a možnostech zeleného nakupování v České republice zde najdete praktické rady o ekologicky šetrnějším provozu v oblastech od kancelářského papírování před počítačovou techniku po úklid a odpady.