Odkazy Ústecký kraj

Abcert

Kontrolní organizace ekologického zemědělství.

Agenda 21

Základní informace

Agenda 21 úplné znění

Originální znění dokumentu přijatého na Konferenci v Riu de Janeiru 1992.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

Arnika

Sdružení pdporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí, aktivně se účastní ochrany druhové rozmanitost a hodnoty vod a toků, snaží se omezovat výskyt toxických látek a odpadů v přírodě a prosazuje lepší informovanost veřejnosti.

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Asociace pro Fair trade

Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet nad používáním ochranné známky FAIRTRADE.

Auto*mat

Iniciativa podporuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu pro lepší kvalitu života ve městě.

Autonapůl

Občanské sdružení, jehož členové společně provozují motorová vozidla na principu sdílení (carsharing).

Bedýnky HK

Společně kupujeme v Hradci Králové bedýnky s dobrou čerstvou zeleninou, ovocem a dalším sortimentem (mošty, kozí výrobky, bylinky, ořechy...) od východočeských farmářů. Vše v bedýnkách je výhradně z místních zdrojů a šetrně vypěstované.

BESIP

Oddělení Ministerstva dopravy ČR, zaměřující se na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Biofarma Sasov

Dodavatel bedýnek v Královéhradeckém kraji.

Bioinstitut o.p.s.

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny.

Biokont CZ

Kontrola ekologického zemědělství

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Biopotraviny.info

Portál o produktech zrozených bez chemie.

Biospotřebitel

Stránky věnované biospotřebitelství.

Car Busters

Projekt Mezinárodní sítě bez aut (World Carfree Network), který se snaží zprostředkovávat výměnu zkušeností, znalostí i materiálů mezi aktivisty a organizátory kampaní, motivovat je ke spolupráci, inspirovat nové aktivisty a informovat a podněcovat širokou veřejnost k rozvoji pozitivních alternativ k automobilismu.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

Centrum dopravního výzkumu

Centrum provádí výzkumnou a vývojovou činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy.

Centrum pasivního domu

Sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Centrum pro dopravu a energetiku

(CDE) si klade za cíl vybudovat širší platformu skupin i jednotlivců, kteří mají zájem pracovat společně směrem k trvale udržitelné dopravě a energetice.

Centrum pro spolujízdu

Town to town - agentura nabízí denně volná místa v automobilech, jezdících po celé Evropě i České republice. Moderní a levný, v západní Evropě již po několik desítek let velmi oblíbený způsob cestování.

Cyklojízdy

Cyklojízdy jsou spanilé barvité jízdy cyklistů, koloběžkářů, bruslařů a dalších bezmotorových prostředků městem, které vyvolávají v ulicích vlnu pozornosti.

Cyklostrategie

Jedná se o společné stránky Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., které mají za cíl sumarizovat informace o cyklistice, aby mohly sloužit jako průvodce její podpory v České republice.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Česká komora architektů - Zelená úsporám

Prvním krokem, který musí klient učinit při zpracování žádosti o podporu v Programu Zelená úsporám, je nalézt odborníka na zpracování projektu a odborného posudku, který je nutno předkládat jako součást žádosti o dotaci. Takovým odborníkem může být autorizovaný architekt, který je schopen poradit, zda má plánované opatření šanci splnit podmínky programu, zpracuje projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti.

Česká rada pro šetrné budovy

Nezisková organizace podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.