Ekoporadenství: Energie a klima Ústecký kraj


Rovnováha na naší planetě je velmi křehká. Velká část lidí si to ale bohužel neuvědomuje a má pocit, že "se jich to netýká" nebo že "s tím stejně nemůžou nic dělat". To není pravda. Každý člověk může začít u sebe a ovlivnit tak stav naší planety, její klima, rovnováhu.

Základní pojmy

  
Biomasa

Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat.

  
Klima (podnebí)

Dlouhodobý režim vývoje počasí (zabývá se jím obor zvaný klimatologie).

  
Metan (CH4)

Je hlavní složkou zemního plynu. V bažinatých oblastech, kde se rozkládá organický materiál, probublává k povrchu. Podle údajů z vrtných jader ledovců se koncentrace CH4 více než zdvojnásobila a stoupá v průměru o 1% ročně. Přestože je koncentrace metanu v atmosféře mnohem menší než koncentrace oxidu uhličitého (175krát), není jeho skleníkový účinek zanedbatelný. Je to proto, že efekt způsobený molekulami metanu je přibližně 7,5krát větší než efekt způsobený molekulami oxidu uhličitého.

  
Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

  
Oxid dusný (N2O)

Je v atmosféře zastoupen v menším množství (6,7krát méně než metan) a ročně stoupá o 0,25%. Přídavné zdroje, přispívající ke zvyšování jeho obsahu, jsou podle současných měření automobily. Životnost v ovzduší je relativně dlouhá – okolo 120 let – tedy nejvíce z uvedených plynů.

  
Oxid uhličitý (CO2)

Je jedním z hlavních nositelů, jejichž pomocí se v přírodě přenáší uhlík mezi mnoha přirozenými zásobníky uhlíku (např.: biosféra – odumřelá biomasa, oceán). Suchozemské a oceánské zásobníky uhlíku jsou mnohem větší než jeho množství v atmosféře. Uvolnění pouhých 2% oxidu uhličitého uloženého v oceánech by množství atmosférického CO2 zdvojnásobilo.

  
Ozonová díra

Nad atmosférou, ve výši 7-50 km, se vytvořil ozónový obal. Ozónová vrstva pohlcuje část UV záření a odráží tvrdé kosmické záření. Toto umožnilo existenci života na Zemi. Vrstva ozónu se působením některých látek /freonů, chlóru/ zeslabuje, dochází k blokaci jeho molekul. Nadbytek záření vyvolává nebezpečná kožní onemocnění /rakovinu kůže/, poškozuje zrak,.. Je nutné zamezit dalšímu poškozování ovzduší.; nejtenčí nad póly a nad Austrálií.

  
Přírodní zdroje

Jsou ty části živé nebo neživé přírody, které člověk využívá nebo může využívat k uspokojování svých potřeb.
Obnovitelné přírodní zdroje mají schopnost se při postupném spotřebovávání částečně nebo úplně obnovovat, a to samy nebo za přispění člověka. Neobnovitelné přírodní zdroje spotřebováváním zanikají.

  
Skleníkové plyny

K nejdůležitějším skleníkovým plynům, jejichž koncentrace se zvyšuje vlivem lidských aktivit, patří oxid uhličitý, metan a oxid dusný.

  
Skleníkový efekt

Některé plyny v atmosféře mají schopnost pohlcovat infračervené paprsky, které vyzařuje povrch Země. Tento přírodní jev, nazývaný skleníkový efekt, přispívá k udržování teplot vhodných pro život. Plyny dusík a kyslík, které tvoří převážnou většinu atmosféry (99%), záření ani nepohlcují ani nevysílají. Vodní pára, oxid uhličitý a některé další plyny, obsažené v ovzduší v mnohem menším množství, určitou část tepelného záření, jež opouští povrch Země, pohlcují; tyto plyny působí tedy na vyzařování jako částečná „pokrývka“ a způsobují rozdíl asi 21°C mezi skutečnou a průměrnou povrchovou teplotou na Zemi, jež se pohybuje asi kolem 15°C a hodnotou -6°C, která by nastala v atmosféře obsahující pouze kyslík a dusík. Působení této „pokrývky“ se nazývá přirozený skleníkový efekt a příslušným plynům se říká skleníkové plyny. Tento účinek se nazývá přirozený proto, že všechny atmosférické plyny zde byly dávno předtím než se objevili lidé. O zvýšeném skleníkovém účinku mluvíme v případě navýšení účinku způsobeného plyny přítomnými v atmosféře vlivem aktivit lidí, jako je odlesňování a spalování fosilních paliv.
Pojem skleníkový efekt se užívá podle podobnosti vlastností skla ve skleníku a zemské atmosféry. Záření slunce prochází sklem dovnitř, kde je rostlinami a půdou uvnitř skleníku pohlcováno (absorbováno). Avšak tepelné záření vycházející z rostlin a půdy je pohlcováno sklem a zpětně vraceno. Sklo tedy v tomto případě funguje také jako „přikrývka“, která pomáhá udržet ve skleníku teplo.

  
Solární energie

Existují dva základní principy využití energie slunce: fotovoltaické systémy na výrobu elektřiny a fototermické systémy na výrobu teplé vody.
Fotovoltaické panely jsou desky na bázi křemíku, které dokáží přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii ( tento systém, stejně tak jako fototermický, pracuje nejen za plného svitu, ale i když je zataženo při využití difúzního světla). Základními prvky systému jsou fotovoltaické panely (umístěné nejlépe na střeše), rozvody vodičů elektrické energie, měnič ze stejnosměrného na střídavý proud a elektroměr.

Fototermické systémy jsou založeny na pomalém průtoku kapaliny skrze solární kolektor, kde dochází k ohřevu a následnému přenosu této energie do zásobníku teplé vody. Fakticky se tedy jedná o ohřev média v kolektoru, které je následně akumulováno v zásobníku a využíváno pro předehřev topné vody (v podmínkách ČR méně efektivní) či pro ohřev užitkové vody nebo ohřev bazénů (více efektivní, protože spotřeba teplé vody je v průběhu roku konstantní a v létě, kdy je výkon nejvyšší, je možné vyhřívat bazén). Základními prvky systému jsou solární kolektory (umístěné nejlépe na střeše), rozvody potrubí, akumulační nádoba ( vybavená elektrickou spirálou pro dohřev v případě nedostatečné energie slunce, pro dohřev lze využít i vaše stávající zařízení) a regulace (nedílnou součástí dobrého systému je kvalitní a dobře nastavená regulační jednotka).

  
Větrná energie

Je to jedna z forem do níž se transformuje sluneční záření neustále dopadající na naši planetu. Vítr je proudění vzduchu, které vzniká tlakovými rozdíly mezi různě zahřátými oblastmi vzduchu v zemské atmosféře.
Dříve využívaná přímá přeměna energie větru na mechanickou práci (větrné mlýny), se dnes v Evropě už téměř nevyužívá. Ale například v rozvojových zemích  nebo na pastvinách v USA se větrná energie používá pro čerpání vody. Dnes se z větru získává zejména elektřina. Velká zařízení dodávají elektřinu do sítě, drobná zařízení slouží pro zásobování odlehlých objektů, malé VE se používají na lodích pro dobíjení baterií apod..

  
Vodní energie

Potenciál vodní energie je u nás využíván po staletí. Před I. světovou válkou zde bylo několik tisíc malých vodních elektráren, vesměs na místě původních vodních mlýnů, pil a hamrů. Vodní energie se dá velmi dobře a účinně přeměnit na žádanou elektřinu.
Vodní elektrárny jsou tedy založeny na přeměně potenciální ( tlak vody) nebo kinetické (využitím proudění vody) energie uložené ve vodních tocích v podobě proudění. Velikost získané energie je pak závislá na rychlosti proudění, resp. na spádu toku.

Časté dotazy

  

Aktivní systémy je téměř vždy možné dodatečně instalovat na již stojící budovu. Využívají se zejména k celoroční přípravě teplé vody, ohřevu bazénové vody a k přitápění budov pomocí teplovodního či teplovzdušného vytápění.

  

Rušení zvěře podle praktických zkušeností nenastává. Dokladem jsou ovce a krávy, ale i divoká zvěř pasoucí se v těsné blízkosti elektráren. Podle některých studií se v okolí elektráren zvýšil i počet hnízdících ptáků. Vysvětluje se to jednak tím, že elektrárny jsou dobrým orientačním bodem v krajině a jednak tím, že rotory mohou rušit dravé ptáky. Podobně se nepotvrdilo ani to, že by rotující listy zabíjely proletující ptáky. Ke kolizím dochází, ale poměrně vzácně, zejména v noci a za mlhy. Výjimkou byly případy, kdy elektrárna stála např. v místě tahu migrujících ptáků.

  

Hluk současných strojů je poměrně nízký, navíc jsou elektrárny stavěny v dostatečné vzdálenosti od obydlí. Hluková studie bývá součástí dokumentace nutné ke stavebnímu povolení. U existujících strojů lze provést měření a na jeho základě případně omezit jejich provoz.

Důležité kontakty

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EkoWAT

Přední česká poradenská společnost v oblasti energetiky, ekonomiky a životního prostředí.

Energetika.cz

Vše, co chcete vědět o energii, ale bojíte se zeptat.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

SEVEn, o.p.s.

Středisko pro efektivní využívání energie

STEP

Síť ekologických poraden

Temelín.cz

Zpravodajský portál o jaderné energetice.

Úsporné spotřebiče v České republice

Stránky obsahují množství informací o úsporách energie při nákupu a využívání domácích elektrospotřebičů.

Eliška Knížková, Středisko ekologické výchovy SEVER.

Zdroje informací:

Centrum pro obnovitelné zdroje a úspory energie EkoWATT