Ekoporadenství: Voda Ústecký kraj


Modrá planeta, tak je nazývána právem naše planeta Země, vždyť 71 % povrchu zemského je tvořeno vodou (97 % z toho je slaná voda a pouze 3 % voda sladká). Vodou je tvořeno i 60 % lidského těla, hledá-li se ve vesmíru život, hledá se voda, vodní koloběh je nejmohutnější látkový cyklus na Zemi. Lidé však mají pro svou potřebu pouze 1 % z celkových zásob sladké vody. Přestože se nám zdá tekoucí voda z kohoutku samozřejmostí, je cennou surovinou. I když spotřebu vodu snižujeme (během posledních 15 let se spotřeba vody v domácnostech snížila na téměř 100 l na obyvatele za den), přesto lze najít další možnosti šetření a také ji znečišťovat co nejméně a správně nakládat i s odpadními vodami (na kanalizaci je napojeno 80 % obyvatel ČR). Také nevhodné zásahy do vodního režimu v krajině mohou mít řadu negativních vlivů. Na problémy s vodou a vodním hospodářstvím poukazuje Světový den vody, který vyhlásila Organizace spojených národů v roce 1993 na 22. března.

Základní pojmy

  
BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku za pět dní – parametr kvality vody, který určuje míru organického (biologicky odbouratelného) znečištění. Stanovení BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při aerobních podmínkách.

  
Ekvivalentní obyvatel

Zpravidla jedna osoba, producent znečištění; uměle zavedená jednotka, která představuje produkci odpadní vody 150 l/den a produkci znečištění 60g BSK5/den.

  
Hydrosféra

Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství.

  
CHSKcr

Chemická spotřeba kyslíku – parametr kvality vody, určující míru organického (chemicky oxidovatelného) znečištění. Hodnota CHSK je tedy mírou celkového obsahu organických látek ve vodě (nepřímé skupinové stanovení).

  
Klasifikace jakosti povrchových vod

Třídy jakosti podle ČSN 75 7221 Jakost vod:
I. neznečištěná voda – ukazatele nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku
II. mírně znečištěná voda – dosud umožněna existence bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému
III. znečištěná voda – podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému nemusí být vytvořeny
IV. silně znečištěná voda – podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému
V. velmi silně znečištěná voda – podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

  
Kojenecká voda

Kvalitní voda z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 500 mg/l. Protože u této vody je zakázána jakákoli úprava měnící její složení, je kojenecká voda jedinou balenou vodou, u které je zaručeno původní přírodní složení.

  
Koloběh vody

Je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.

  
Odpadní voda

Voda použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud má po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiná voda z nich odtékající, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

  
Pitná voda

Je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob.

  
Podzemní voda

Zahrnuje všechnu vodu, která se nachází pod zemským povrchem, zejména v pórech mezi částicemi půdy a v místech, kde je narušena kontinuita hornin. Výzkumem podzemní vody se zabývá hydrogeologie. Podzemní voda tvoří okolo 20 % světových zásob sladké vody, využívá se často jako zdroj vody.

  
Pramen

Soustředěný přirozený vývěr podzemní vody na zemský povrch. Prameny se podle způsobu vývěru dělí na sestupné, výstupné a přelivné. Za příznivých hydrogeologických podmínek se od pramene vytvoří vodní tok, který odvádí vyvěrající vodu dále do vodní sítě. Jiným zdrojem vody je prosak, kde voda v místě nevyvěrá, ale pouze prosakuje. Pokud se na jednom místě vyskytuje více pramenů z téhož podzemního zdroje, označuje se místo jako prameniště.

  
Pramenitá voda

Kvalitní vody z chráněného podzemního zdroje, který je vhodný k trvalému přímému požívání dětmi i dospělými. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 1000 mg/l (tedy stejně jako u pitné vody) a voda může být upravována jen vyjmenovanými fyzikálními způsoby. Termín pramenitá voda nahradil dřívější stolní vodu. Do balené kojenecké ani pramenité vody nelze přidávat žádné látky s výjimkou oxidu uhličitého.

  
Průtok

Objem vody, který proteče profilem vodního toku za časovou jednotku – základní hydrologická veličina, udávaná v m3.s-1 (metrech krychlových za sekundu); průtok Q100 – tzv. stoletá voda – je kulminační průtok, který je dosažen nebo překročen průměrně jednou za 100 let; hodnota stoletosti udává pravděpodobnost výskytu daného nebo většího průtoku v běžném roce, tedy stoletá povodeň je jev, který se v dlouhodobém průměru vyskytne jednou za 100 let, prakticky se však může na stejné řece opakovat hned druhý rok.

  
Přírodní minerální voda

Voda z chráněného podzemního zdroje schváleného ministerstvem zdravotnictví. Tuto vodu lze rovněž upravovat pouze uvedenými fyzikálními způsoby a nelze do ní přidávat jiné látky než oxid uhličitý. Přírodní minerální vody hodnotíme z hlediska z hlediska celkové mineralizace (rozpuštěných pevných látek – RL):

  • velmi slabě mineralizovaná (s obsahem RL do 50 mg/l),
  • slabě mineralizovaná (obsah RL 50 až 500 mg/l),
  • středně mineralizovaná (obsah RL 500 mg/l až 1500 mg/l),
  • silně mineralizovaná (obsah RL 1500 mg/l až 5000 mg/l),
  • velmi silně mineralizovaná (obsah RL vyšší než 5000 mg/l).

U přírodních minerálních vod se jejich vhodnost k běžnému pití odvíjí od obsahu jednotlivých i celkových minerálních látek. Všímejte si jejich složení nebo aspoň hodnocení podle stupně mineralizace (rozdělení viz výše):

  • velmi slabě mineralizované vody se nehodí pro stálé pití kvůli riziku narušení minerálového i vodního metabolismu, může být vhodná jen pro některé krátkodobé dietní nebo léčebné kůry a pro ředění umělé kojenecké výživy na bázi kravského mléka,
  • slabě mineralizované vody se hodí pro běžné pití, pokud nejsou uměle syceny oxidem uhličitým nebo pokud ho přirozeně neobsahují ve vyšším množství,
  • středně mineralizované vody by měly být pouze doplňkem v nápojovém sortimentu, měly by se střídat a konzumované množství by nemělo v průměru přesáhnout 0,5 litru za den,
  • silně mineralizované vody by se měly konzumovat jen výjimečně a v omezeném množství; pro děti jde vyloženě o nevhodný nápoj,
  • velmi silně mineralizované vody by se měly používat jen jako lék pod dohledem lékaře.
  
Tvrdost vody

Koncentrace všech rozpuštěných vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru).

  
Úpravny vody

Slouží ke zpracování povrchové vody, která je svým surovým složením pro pití nevhodná.
Úpravna vody je definována vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a to v § 1 písm. d: soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody.
V úpravně vody je zpracovávána voda surová, a to tak, aby výchozím produktem byla voda pitná, která splňuje všechny stanovené jakostní požadavky, neboli „hygienické limity“ jak definuje § 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V úpravně vody proto probíhají pravidelné laboratorní testy vody, a to jak vody surové, tak vzniklé vody pitné.

  
Vodojem

Vodárenský objekt pro akumulaci vody. Účelem vodojemu je vyrovnat rozdíly mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů, zajistit potřebný tlak na vodovodní síti a zabezpečit dostatečnou rezervu vody pro případ požáru.

Časté dotazy

  

Biologický odpad (rozmělněné odpady z kuchyňských drtičů, zbytky jídel, ovoce, zeleniny a dalších potravin, tuky, fritovací a ostatní oleje z domácností), hygienické potřeby, včetně vlhčených ubrousků, chemikálie a další nebezpečné látky, léky.

  

Sledovat tzv. energetický štítek, na kterém se dočteme, kolik elektrické energie myčka spotřebuje a také kolik spotřebuje vody. Čím je písmeno daného štítku blíže začátku abecedy, tím šetrnější je myčka s ohledem na spotřebu energie. Nejlepší výrobky mají spotřebu pod 0,125 kWh na jednu soupravu (tj. pro osmisoupravové myčky pod 1 kWh a pro dvanáctisoupravové pod 1,5 KWh). Průměrná spotřeba vody na jeden cyklus je 20 litrů. Nejúspornější myčky dosahují spotřeby kolem 13 l na jeden mycí cyklus. Platí, že myčky s nízkou spotřebou energie bývají úsporné i s ohledem na spotřebu vody.

  

Nahrazením koupání ve vaně rychlou sprchou, instalací úsporných sprchových hlavic nebo perlátorů, spravení kapajících kohoutků, neumývat nádobí pod tekoucí vodou, na zalévání zahrady, napouštění bazénu, praní splachování WC aj. využívat užitkovou vodu ze studny, používání duálního splachování na WC nebo tzv. stop tlačítka, při nákupu nové pračky sledovat spotřebu vody, úsporná pračka spotřebuje cca 40 l vody, pračku dostatečně naplnit, důsledně třídit prádlo a pro některé cykly používat úspornější režimy.

  

Odběr podzemní vody ze studny vybudované před 1. 1. 1955 se považuje za povolený, bez ohledu na to, že v listinné podobě žádné rozhodnutí vydáno nebylo. Není podstatné, zda se jedná o zásobování rodinného domu či rekreační chaty. Pokud zároveň studna slouží, podle prohlášení odběratele, k individuálnímu zásobování domácnosti pitnou vodou (tzn. např. k vaření, splachování WC, zalévání zahrady, mytí vozidla, napájení zvířat apod.), považuje se odběr za povolený i po 1. 1. 2008 a o žádné nové povolení není třeba žádat. Stáří studny se na žádném úřadě dokladovat nemusí. Je však dobré opatřit si nějaký doklad v případě že by na vás přišla kontrola nebo byste dům prodávali. Jako doklad o stáří studny může být předloženo: vodoprávní povolení znalecký posudek zpracovaný např. pro převod nemovitosti, prodej, dědické řízení apod. svědecká výpověď (např.souseda) stará mapa, letecký snímek vaše čestné prohlášení jiný doklad prokazující stáří studny

Důležité kontakty

Arnika

Sdružení pdporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí, aktivně se účastní ochrany druhové rozmanitost a hodnoty vod a toků, snaží se omezovat výskyt toxických látek a odpadů v přírodě a prosazuje lepší informovanost veřejnosti.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Ekoporadna.cz

Síť ekologických poraden.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

EMPLA AG spol s r.o., Hradec Králové

Zabývá se výzkumem, vývojem a realizací technologií pro ochranu životního prostředí a zdraví.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

O vodě bez obalu

Publikace ekologického institutu VERONICA

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Státní zdravotní ústav

Informace o kvalitě vody

STEP

Síť ekologických poraden

Vodní hospodářství

Specializovaný vědeckotechnický časopis pro projektování, realizaci a plánování ve vodním hospodářství a souvisejících oborech životního prostředí.

Vodohospodářský informační portál VODA

Gestorem Vodohospodářského informačního portálu VODA je Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s dalšími ústředními vodoprávními úřady ČR. Prostřednictvím jednotných, přehledných a snadno dostupných aplikací zde zmiňované resorty prezentují široké veřejnosti věrohodné informace o našich vodách.

Výzkumný ústav vodohospo dářský T. G. Masaryka

Zabývá se užíváním a změnami vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, hospodaření s odpady a obaly, odbornou podpora ochrany vod, protipovodňovou prevencí