Které hlavní znečišťující látky jsou sledovány?

Tuhé znečišťující látky, těkavé organické látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těžké kovy, amoniak a amonné soli, polycyklické aromatické uhlovodíky, metan, azbest, benzen, fluor, chlor, brom a jejich anorganické sloučeniny, sirovodík, sirouhlík.

Tématické okruhy: 
Popis: 

Tuhé znečišťující látky, těkavé organické látky, oxid siřičitý, oxidy dusíku, oxid uhelnatý, těžké kovy, amoniak a amonné soli, polycyklické aromatické uhlovodíky, metan, azbest, benzen, fluor, chlor, brom a jejich anorganické sloučeniny, sirovodík, sirouhlík.