Odkazy

Abcert

Kontrolní organizace ekologického zemědělství.

Agenda 21

Základní informace

Agenda 21 úplné znění

Originální znění dokumentu přijatého na Konferenci v Riu de Janeiru 1992.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

Arnika

Sdružení pdporujeme veřejnost v rozhodování o životním prostředí, aktivně se účastní ochrany druhové rozmanitost a hodnoty vod a toků, snaží se omezovat výskyt toxických látek a odpadů v přírodě a prosazuje lepší informovanost veřejnosti.

ASEKOL

ASEKOL je neziskově hospodařící společnost, která v zastoupení výrobců a dovozců elektrozařízení organizuje celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení, tj. sběr, dopravu a recyklaci elektrozařízení včetně financování celého systému.

Asociace pro Fair trade

Asociace pro fair trade je zájmovým sdružením právnických osob, které se zabývají praktickými i strukturálními otázkami rozvoje spravedlivého obchodu v České republice. Zájmem členů a celé asociace je podporovat fair trade a dohlížet nad používáním ochranné známky FAIRTRADE.

Auto*mat

Iniciativa podporuje pěší, cyklistickou a veřejnou dopravu pro lepší kvalitu života ve městě.

Autonapůl

Občanské sdružení, jehož členové společně provozují motorová vozidla na principu sdílení (carsharing).

BESIP

Oddělení Ministerstva dopravy ČR, zaměřující se na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

Bioinstitut o.p.s.

Institut pro ekologické zemědělství a udržitelný rozvoj krajiny.

Biokont CZ

Kontrola ekologického zemědělství

Biom

Nevládní nezisková a profesní organizace, která byla založena s cílem podporovat rozvoj využívání biomasy jako obnovitelné suroviny, rozvoj fytoenergetiky, kompostárenství a využití bioplynu a ostatních biopaliv v České republice.

Biopotraviny.info

Portál o produktech zrozených bez chemie.

Biospotřebitel

Stránky věnované biospotřebitelství.

Car Busters

Projekt Mezinárodní sítě bez aut (World Carfree Network), který se snaží zprostředkovávat výměnu zkušeností, znalostí i materiálů mezi aktivisty a organizátory kampaní, motivovat je ke spolupráci, inspirovat nové aktivisty a informovat a podněcovat širokou veřejnost k rozvoji pozitivních alternativ k automobilismu.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

Centrum dopravního výzkumu

Centrum provádí výzkumnou a vývojovou činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy.

Centrum pasivního domu

Sdružení právnických i fyzických osob, které vzniklo za účelem podpory a propagace standardu pasivního domu a za účelem zajištění kvality pasivních domů.

Centrum pro dopravu a energetiku

(CDE) si klade za cíl vybudovat širší platformu skupin i jednotlivců, kteří mají zájem pracovat společně směrem k trvale udržitelné dopravě a energetice.

Centrum pro spolujízdu

Town to town - agentura nabízí denně volná místa v automobilech, jezdících po celé Evropě i České republice. Moderní a levný, v západní Evropě již po několik desítek let velmi oblíbený způsob cestování.

Cyklojízdy

Cyklojízdy jsou spanilé barvité jízdy cyklistů, koloběžkářů, bruslařů a dalších bezmotorových prostředků městem, které vyvolávají v ulicích vlnu pozornosti.

Cyklostrategie

Jedná se o společné stránky Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., které mají za cíl sumarizovat informace o cyklistice, aby mohly sloužit jako průvodce její podpory v České republice.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Česká komora architektů - Zelená úsporám

Prvním krokem, který musí klient učinit při zpracování žádosti o podporu v Programu Zelená úsporám, je nalézt odborníka na zpracování projektu a odborného posudku, který je nutno předkládat jako součást žádosti o dotaci. Takovým odborníkem může být autorizovaný architekt, který je schopen poradit, zda má plánované opatření šanci splnit podmínky programu, zpracuje projekt a takzvané energetické hodnocení a pomůže s vyplněním krycího listu technických parametrů k žádosti.

Česká rada pro šetrné budovy

Nezisková organizace podněcující trh, vzdělávání a změny v legislativě k vytvoření prostředí pro kvalitní stavby, které jsou současně ekonomicky ziskové i šetrné k životnímu prostředí.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Dopravní federace

Sdružením ekologických organizací, které vzniklo s cílem dosáhnout snížení negativního vlivu dopravy na kvalitu života.

Dopravní inženýrství

Odborný recenzovaný časopis zabývající se pěší a cyklistickou dopravou, bezpečností dopravy, otázkami zklidňování dopravy, problematikou evidence dopravních nehod, dopravními průzkumy, vlivem dopravy na životní prostředí a dalšími otázkami z oboru dopravního inženýrství.