Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora celoroční činnosti organizací dětí a mládeže a pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase a vzdělávání vedoucích a dalších dobrovolných pracovníků

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 16/12/2020
Výše částky: 
20.000-100.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora volnočasových aktivit pro děti a mládež do 26 let, příspěvek na provoz kluboven, pravidelných víkendových a jiných aktivit, schůzkové činnosti. Pomoc při drobné opravě, údržbě a obnově materiálně technického vybavení sloužícího dětem a mládeži do 26 let (táborové základny, klubovny i další prostory). Příprava dobrovolných pracovníků s dětmi a mládeží v oblasti volného času ve vzdělávacích programech. Odborné vzdělávání osob, které se podílejí na organizačním zajištění činností s dětmi a mládeží (např. hospodář, účetní, zdravotník, statutární orgán NNO). Program je určen pouze na pořádání vzdělávacích aktivit, přípravu a tisk učebních materiálů.

Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 70% 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.
 
Okruh způsobilých žadatelů o dotaci
• spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží) Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje
• právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy) mohou v tomto programu žádat pouze na projekty zaměřené jen na vzdělávání
 
Pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost zahrnující aktivity probíhající alespoň 2x měsíčně po dobu minimálně 9 měsíců v průběhu 1 kalendářního roku
Vzdělávání a ověření vědomostí a dovedností v rámci vzdělávací akce musí provádět oprávněné organizace na základě pověření příslušné komise MŠMT či jiného pověření (např. na základě pověření střešní organizace).