Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora NNO 2021

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 30/09/2020
Výše částky: 
dle programu
Charakteristika: 

Program 3.1 Ochrana životního prostředí, udržitelný rozvoj

Podprogramy:

Příroda, krajina a udržitelný rozvoj -: Podpora spolkové činnosti a neekonomických služebVčelařství, Myslivost; zahrádkáři; chovatelé; ochrana přírody, Lesnictví

  • Výše dotace Maximálně 2 300 000 Kč u ročních projektů

 

Program 8.1. Podpora zdraví včetně péče a pomoci zdravotně postiženým

Podprogramy:

Podpora rovných příležitostí pro občany se zdravotním postižením  a venkovské seniory -integrace hendikepovaných osob, které pro svůj plnohodnotný život potřebují sociální asistenci

  • Výše dotace  Maximálně 3 000 000 Kč u ročních projektů

 

Program 13.1. Vzdělávání a propagace

Podprogramy:

Podpora vzdělávacích aktivit a propagace

a)     Lesnictví - Zvýšení pozitivního vnímání a propagace lesnictví, Včelařství - podpora propagace regionálních produktů, podpora propagace medu a včelích produktů, zvyšování odborné kvalifikace včelařů a začínajících včelařů   , Myslivost; zahrádkáři; chovatelé - Zvýšení pozitivního vnímání a propagace zemědělství a lesnictví     , Rybářství - Zajištění vzdělávacích aktivit v oblasti rybářství, Živočišná produkce - zvýšení pozitivního vnímání kvality živočišných komodit, vzdělávání, osvěta a propagace, Orná půda - Zvyšování ochrany půdy v době klimatické změny s ohledem na udržitelné hospodaření a na komplexní rozvoj a tvorbu krajiny, Rostlinná produkce a rostlinolékařství - Podpora šetrné, trvale udržitelné rostlinné zemědělské produkce ve smyslu naplňování cílů Národního akčního plánu na snížení používání pesticidů v ČR a integrované ochrany a produkce rostlin, Ekologické zemědělství - Podpora vzdělávání a propagace v oblasti ekologického zemědělství a ekologické produkce ve smyslu naplňování cílů Akčního plánu ČR pro rozvoj ekologického zemědělství v letech 2021–2025, Produkce a využití biomasy - Podpora a propagace udržitelného využívání biomasy
a využívání tuhých biopaliv, Bezpečnost potravin - Zvýšení pozitivního vnímání bezpečnosti potravin a zdravé výživy, vzdělávání a propagace v oblasti BP a ZV

Výše dotace:

  • Maximálně 7 800 000 Kč u ročních projektů
  • Maximálně 2 000 000 Kč u ročních projektů v oblasti „bezpečnost potravin“
    a cíle „zvýšení informovanosti o režimech jakosti zemědělských produktů
    a potravin“

 

Profesní vzdělávání a zvyšování kvality

Sektorová výroba v rostlinných komoditách včetně rostlinolékařství - Podpora profesního vzdělávání v oblasti poradenství  pro rostlinnou produkci, rostlinolékařství

Výše dotace Maximálně 650 000 Kč u ročních projektů

Program 14.1. Zájmová a další volnočasová činnost pro děti a mládež

Podprogramy:

Zájmové a volnočasové aktivity, mezinárodní spolupráce dětí
a mládeže –
Včelařství - motivace dětí a mládeže věnovat se v rámci budoucího povolání oborům v resortu zemědělství a potravinářství, Lesnictví - Zlepšení vztahu dětí k přírodě a krajině, Rybářství - Zlepšení vztahu dětí k rybářství

Výše dotace Maximálně 450 000 K č u ročních projektů

Důležité podmínky a omezení: 

Žadatel o dotaci může podat v rámci aktuální výzvy k podávání žádostí o dotaci více žádostí.

Dotace může být poskytnuta až do výše 70 % celkových nákladů projektu uvedených v žádosti V odůvodněných případech může  dotace být až do výše 100 % rozpočtovaných nákladů projektu.Dotaci do 100 % lze poskytnout pouze projektům, jejichž požadovaná dotace v daném roce nepřesáhne 500 tis. Kč nebo podle podmínek v dotačních programech

Dotaci lze použít na úhradu nákladů, které prokazatelně vznikly od 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta, a výdajů, které souvisejí s obdobím 1. ledna do 31. prosince roku, na který byla dotace poskytnuta.

Investiční dotace nejsou v roce 2021 poskytovány. Investiční prostředky nemohou být ani součástí celkových nákladů projektu.