Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE-Vzdělávání dospělých

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 23/04/2020 - 12:00
Výše částky: 
max 150 000 eur na rok
Charakteristika: 

Strategická partnerství v sektoru vzdělávání dospělých

Cílem projektů spolupráce je vytváření, testování a zavádění inovativních metod ve vzdělávání dospělých a šíření příkladů dobré praxe.

Existují dva typy projektů partnerství:

1) Strategická partnerství podporující inovace (finanční alokace: Na tento typ projektů je vyčleněno 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 v sektoru vzdělávání dospělých.)

Cílem tohoto typu partnerství je rozvíjení a testování inovativních výstupů, šíření výsledků na národní i mezinárodní úrovni, využívání nově vytvořených výstupů a jejich zavádění do výuky. V rámci těchto partnerství si organizace mohou žádat mimo nákladů na projektové řízení a mezinárodní projektová setkání také o náklady na tvorbu zásadních inovativních výstupů a na organizaci diseminačních akcí souvisejících s nově vytvořenými výstupy. 

2) Strategická partnerství podporující výměnu zkušeností a dobré praxe (finanční alokace: Na tento typ projektu je vyčleněno 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 v sektoru vzdělávání dospělých.)

Hlavním cílem tohoto typu partnerství je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“.

Strategická partnerství se mohou zaměřit na: vzájemnou výměnu zkušeností a zavedených postupů a metod mezi partnerskými organizacemi, činnosti podporující mezinárodní a trvalou spolupráci (nejen) partnerů projektu, lokální aktivity a nadnárodní iniciativy, vytváření, testování a zavádění inovativních metod, šíření příkladů dobré praxe, vzájemné návštěvy mezi partnerskými organizacemi, vzájemné výměny pracovníků (dlouhodobé výjezdy na 2–12 měsíců), kombinované mobilita vzdělávaných osob (5 dnů až 2 měsíce) – tzv. „blended mobility", krátkodobá společná školení pracovníků (5 dnů až 2 měsíce)

Mobility jsou ve strategických partnerstvích nástrojem pro dosažení stanovených cílů a tvorbu plánovaných výstupů, nikoliv jejich cílem.

Důležité podmínky a omezení: 

Délka projektu může být  12 až 36 měsíců.

Projektové období

  • pro tříleté projekty
    • začátek 1. 9. 2020
    • konec 31. 8. 2023
  • pro kratší projekty
    • začátek v rozmezí od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020
    • konec v rozmezí od 31. 8. 2021 do 31. 8. 2023

 

Předložit žádost o grant nebo se zapojit do projektu jako partneři mohou např.: vysokoškolské instituce, školní/vzdělávací centra, neziskové organizace, asociace a NGO, soukromé či veřejné, malé, střední a velké podniky včetně tzv. sociálních podniků, sociální partneři nebo jiní zástupci z pracovního života včetně obchodních komor a odborných asociací ,místní, regionální či národní veřejné instituce, výzkumné organizace, nadace, kulturní organizace, knihovny, muzea, neziskové organizace a nevládní asociace, organizace poskytující kariérové a profesní poradenství

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství: členské státy EU – 28 zemí, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie

Spolufinancování není povinné (výjimkou je nákladová položka Mimořádné náklady – max. 50 000 eur na projekt, zde je povinné spolufinancování ve výši 25 % této položky).

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit.