Výukové programy, Krátkodobé Ústecký kraj, Mateřské školy

Obecné informace

DEFINICE EVP: Ekologický výukový program (EVP) je výchovně vzdělávací lekce, jejímž smyslem je obohatit vzdělávání na všech stupních škol o ekologický a environmentální rozměr. Společným cílem EVP je zřetelný důraz na ekologické myšlení a jednání, na nekonzumní hodnotové orientace a na spoluzodpovědnost člověka za stav životního prostředí. Děje se tak prostřednictvím interaktivních, tvořivých a kooperativních metod úměrně příslušné věkové kategorii žáků a jejich zkušenostem. EVP zahrnují obsah ekologický (v odborném smyslu slova), environmentální, biologický nebo ochranářský (zabývající se ochranou přírody a krajiny). EVP probíhají zpravidla mimo školu, tj. v přírodě, přírodní učebně, zahradě, ve středisku ekologické výchovy apod.

DÉLKA KRÁTKODOBÝCH EVP: Zpravidla v délce minimálně 2 vyučovací hodiny (resp. 2x 45 minut), pro mateřské školy v délce minimálně 60 minut. U jednotlivých organizací se může délka lišit

INFORMACE O CYKLECH: Aby zajistily kvalitu a prohloubily chápání dané problematiky, nabízí některé organizace EVP v cyklech. Programy jsou většinou řazeny tak, aby se žáci seznámili s danou problematikou komplexně a v souvislostech a aby byla vyvážená teoretická i praktická zkušenost. Více informací se dozvíte u konkrétních cyklů.

POZNÁMKA K CENÁM EVP: ceny výukových programů vybírané od školy pokrývají jen část nákladů a jsou dotovány z vlastních zdrojů. O případných dalších slevách se informujte u organizace nabízející daný pobytový EVP.

SEVER LTM
Díky programu děti pochopí důležitost ohleduplného chování k přírodě při sběru bylin . Naučí se vnímat přírodu všemi smysly.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámení s léčivými vlastnostmi rostlin a hlavními zástupci léčivých bylin.
SEVER LTM
Jaro, léto, podzim, zima-na světě je stále prima! Akce při příležitosti oslav Dne Země.
SEVER LTM
Cílem programu je poznávání dějů v jarní přírodě, zásady jak se zachovat při kontaktu s mládětem ve volné přírodě.
SEVER LTM
Cílem programu je seznámit děti s běžnými druhy stromů( se smrkem,břízou,lípou,javorem,kaštanem, borovicí a jejich plody. Uvědomit si, rozdílnost mezi druhy a jejich nároky na prostředí.
SEVER LTM
Cílem programu je poznat základní živočišné a rostlinné druhy v ekosystému lesa a jeho význam.
SEVER LTM
Cílem programu je přiblížit si atmosféru a význam Vánoc . Prožít si některé zapomenuté zvyky a tradice.
SEVER LTM
Díky programu si děti dovedou vysvětlit postup při zpracování lnu a výhody využívání přírodních materiálů.
SEVER LTM
Cílem programu je uvědomění si potřebnost a význam vody pro veškerý život na Zemi. Zásady šetření vodou.
SEVER LTM
Cílem programu je přiblížit dětem život vázaný na vodním ekosystému (rybník). Uvědomit si závislost vodních organizmů na čistotě vod.