"TÝDEN PRO TRVALE UDRŽITELNÝ ŽIVOT" aneb Člověk a prostředí

SEVER Horní Maršov

V týdenním programu jsou řízené diskuse a simulační hry, objeví se i terénní pozorování a dramatická výchova. Závěrečný blok je věnován možnostem řešení ekologických problémů z hlediska jednotlivce i společnosti. Snažíme se v žácích a studentech probudit zájem o tuto problematiku, o propojení a doplnění potřebných znalostí, dovedností a postojů. Hlavním cílem je představení konkrétních činností ve prospěch životního prostředí.

Pobyt začíná aktivitami zaměřenými na stmelení skupiny, navození důvěry, vytvoření dobré pracovní atmosféry. Přitom se rozvíjí schopnost řešit problémy a spolupracovat ve skupině. Na tento blok navazuje praktické studium místní přírody a ekologických problémů v terénu. Činnosti propojují a doplňují znalosti a dovednosti z jednotlivých předmětů, např: přírodopisu, chemie, zeměpisu, dějepisu, estetické výchovy. Pokračuje rozvíjení takových dovedností jako je práce s informacemi a řešení ekologických problémů. Od takto získaných konkrétních zkušeností žáků jsou následně odvozena obecnější témata – postavení člověka v přírodě, globální problémy lidstva a princip trvale udržitelného rozvoje. Možnosti dalších tematicky zaměřených týdnů: historický týden, přírodovědný týden, týden globálních problémů...

Programy probíhají nejen v prostorách střediska SEVER, ale i v terénu v krkonošské přírodě. Program pobytu je možné a vhodné konzultovat předem. Snažíme se respektovat vaše požadavky a výběr témat přizpůsobit věku účastníků.

Obsah výukových programů vychází ze vzdělávacích oblastí pro 2. stupeň ZŠ Člověk a jeho svět a pro střední školy zejména: Člověk a společnost, Člověk a příroda, Člověk a svět. Programy kladou důraz na mezipředmětový přístup k problematice životního prostředí, na interaktivní metody a na začlenění těchto otázek do celého spektra předmětů. Lze je dobře využít též ve výchově ke zdravému životnímu stylu, při preventivních programech a v mimoškolní výchově.

ŠVP: Výukové programy lze využít při naplňování školního vzdělávacího programu, zaměřují se především na průřezové téma environmentální výchova, ale je v nich obsažena i osobnostní a sociální výchova, výchova demokratického občana, výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech, multikulturní a mediální výchova.

Cílová skupina:
  • ZŠ - 2. stupeň
  • Střední školy
Typ programu: pobytové
Délka: Týden
Místo programu: 
Středisko
Venku
V nabídce: Celoročně
Cena: 2250 Kč

Cena za jeden den pobytu zahrnuje celodenní stravování, ubytování a program (počet hodin nerozhoduje) a činí: 450 Kč za osobu = 200 Kč ubytování (cena včetně DPH) + 150 Kč stravování (cena včetně DPH) + 100 Kč program. Cena programu je dotovaná.
Dále účtujeme jednotný příplatek 40 Kč na osobu za použití ložního prádla.
Pedagogický doprovod neplatí program. U skupin nad 15 žáků má 1 učitel ubytování zdarma – platí
jen stravu.

Kontakt:
SEVER Horní Maršov, Monika Kosinová, sever-hmatekologickavychova [dot] cz
Tel.: +420 499 874 280, +420 739 203 205
Malá Ulička 89, 542 26 Horní Maršov