Odkazy Královehradecký kraj, Ekoporadenské, Úřady a instituce

Agenda 21 úplné znění

Originální znění dokumentu přijatého na Konferenci v Riu de Janeiru 1992.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

BESIP

Oddělení Ministerstva dopravy ČR, zaměřující se na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

Centrum dopravního výzkumu

Centrum provádí výzkumnou a vývojovou činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy.

Cyklostrategie

Jedná se o společné stránky Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., které mají za cíl sumarizovat informace o cyklistice, aby mohly sloužit jako průvodce její podpory v České republice.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Ekoznačka ČR

Web věnovaný národnímu ekoznačení.

Ekoznačka EU

Web věnovaný EU ekoznačení.

EVVO Plzeňského kraje

Portál environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Plzeňského kraje.

GENASIS repozitář vědeckých environmentálních dat

(Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

Informace pro firmy - zápis do SOD, SVT

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD, SVT či potřebují informace k registraci je každý všední den od 7.30 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz.

Konference OSN v Riu de Janeiru 1992 - dokumenty

Úplné znění dokumentů o udržitelném rozvoji přijatých na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru ve dnech 3.–14. června 1992 včetně závěrečného prohlášení.

Linka „Zelená úsporám"

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500.

Ministerstvo vnitra

Prevence dopravní nehodovosti.

Ministerstvo zemědělství

Odkaz na stránky Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Odpadové hospodářství na stránkách MŽP

Stránky Ministerstva Životního Prostředí – sekce zaměřená na odpadové hospodářství

Partnerství Zelená úsporám

Stránka pro všechny, kdo mají zájem o úspory energie v domácnosti – především v oblasti domácích elektrospotřebičů a energii spotřebovávajících výrobků. Internetová stránka Partnerství Zelená úsporám obsahuje pouze vybrané elektrospotřebiče a výrobky, které splňují nejnáročnější kritéria nízké provozní energetické náročnosti. Zařazeny jsou pouze modely, u kterých výrobci mohou tyto parametry organizátorům programu formálně deklarovat.

Poradenská centra programu Zelená úsporám

Potřebujete-li poradit, jestli zrovna vy dosáhnete na dotaci z programu Zelená úsporám, kontaktujte nejbližší poradenské místo. Celkově spolupracuje se Státním fondem životního prostředí ČR na 200 poraden. Vyhledávat můžete na mapě poradenských center.

Pracovníci SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám

Pro žadatele Zelená úsporám jsou kontaktní místa SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám otevřena ve středu od 8 do 16 hodin.

Seznam energetických expertů

Seznam energetických expertů naleznete na stránkách Ministerstva průmysllu a obchodu.

Správa jeskyní ČR

Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace, jejíž součástí se stalo 15 správ jeskyní i odborné oddělení péče o jeskyně. Účelem vzniku SJ ČR je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňování, ochrana a péče o podzemní prostory.

Správa Krkonošského národního parku

Oficiální stránky KRNAPu.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Státní zdravotní ústav

Informace o kvalitě vody

Ústav zemědělských a potravinářských informací

Odkaz na stránky Ústavu zemědělských a potravinářských informací.