Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora zachování nemateriálního kulturního dědictví

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 30/11/2020 - 14:00
Výše částky: 
20.000-150.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora zachování a prezentace nemateriálního kulturního dědictví a zvýšení zájmu a povědomí veřejnosti včetně dětí a mládeže o nemateriálních kulturních statcích tradiční lidové kultury

 
• Podpora rozvoje a zachování nemateriální tradiční lidové kultury, zejména pak lidové hudby a tance, lidové slovesnosi, lidového divadla, her, obřadů, obyčejů, zvyků, rozličných technologických postupů a dovedností, lidových řemesl a lidové umělecké výroby
 • Podpora subjektů činných v oblasti nemateriálních statků tradiční lidové kultury zapsaných na krajském a republikovém seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury, Reprezentativním seznamu nemateriálního kulturního dědictví lidstva (UNESCO). Podpora pro nositele ocenění Zlatý kolovrat a Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje 
 
• podpora prezentace řemesel a statků nemateriálního kulturního dědictví, uchování ohrožených řemesel, předávání řemeslných dovedností a znalostí, předvádění technologií lidových řemesel, • podpora výjimečných publikačních počinů v oblasti zachování nemateriálních statků tradiční lidové kultury, • pořádání akcí - folklorních festivalů, přehlídek, rekonstrukce historických událostí, akce prezentující tradiční lidové řemesla, tradiční historické kulturní slavnosti, • podpora tradic loutkářství, amatérské i profesionální loutkářské tvorby - podpora propagace, publikační činnosti, vzdělávání (teoretické i praktické dílny, semináře, workshopy) v oblasti loutkářství, technologie a výroby loutek, kostýmů i kulis včetně nezbytných oprav, výstavní činnosti, akcí představující genezi loutkářství a jeho živou kontinuitu, podpora výchovné činnosti podporující informovanost a povědomí zejména dětí a mládeže (organizace divadelních představení) apod. • podpora ochotnického divadla - divadelní přehlídky ochotnických souborů - podmínkou je soustavná volnočasová činnost, sdílení a prohlubování sociálních vazeb
Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované na území Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 75 % 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci.