Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Budoucnost je teď - Jednejme udržitelně

Termín(y) vyhlašovatele: 
Út, 30/06/2020
Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 30/09/2020
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

V roce 2020 chce Fond budoucnosti ve zvýšeném rozsahu podpořit česko-německou spolupráci, vzájemnou inspiraci a výměnu zkušeností směřující k posílení aktivit v oblasti ochrany životního prostředí a klimatu, ekologie a ekologické výchovy nebo trvale udržitelného životního stylu. Vítaná jsou přitom nová partnerství mezi představiteli občanské společnosti, kteří jsou odborníky v uvedených oborech.

Spektrum aktivit je široké: sahá například od příhraniční spolupráce při ochraně společné přírodní rezervace přes konference o zelených městech nebo alternativních energiích až po školní, mimoškolní i celoživotní vzdělávací aktivity o tématech jako je ochrana klimatu, ekologická stopa nebo snižování množství odpadu. Podmínkou však je, aby se do akce zapojili Češi a Němci společně.

OBLASTI PODPORY

Mládež a školy

Co podporujeme -školní partnerství setkávání žáků všech stupňů škol odborná praktika roční studijní pobyty práci s mládeží na obou stranách hranice spolupráci mateřských škol volnočasové aktivity v oblasti sportu a kultury

Naše cíle kontakty a přátelství nahlédnutí do kultury a všedního života sousední země zvládnutí jazyka obecně prospěšná činnost na mezinárodní úrovni kreativní volnočasové aktivity

Kultura  

Co podporujeme výtvarné umění divadlo hudbu tanec literární akce dokumentární filmy

Naše cíle přiblížit důležité kulturní fenomény sousední země představit zástupce současné kultury podporovat oboustranné kulturní projekty profesionálních umělců a angažovaných amatérů rozvíjet společné kulturní tradic

Diskusní fóra a odborná spolupráce

Co podporujeme odborné konference, semináře, workshopy spolupráci univerzit, spolků nebo soukromých iniciativ vzdělávání dospělých tématické výstavy a prezentace

Naše cíle výměna zkušeností a vědeckých poznatků mezi vědci a odborníky rozvoj a realizace společných občanských zájmů výměna a prohlubování odborných znalostí a učebních metod v oblasti vzdělávání reflexe a podpora česko-německých vztahů přeshraniční ochrana životního prostředí

Publikace 

Co podporujeme vědecké práce s česko-německým zaměřením překlady české a německé beletrie, deníků, memoárů výstavní katalogy vybraný učební materiál

Naše cíle stálá výměna odborných znalostí náhled do literatury sousední země a jejích nejrůznějších žánrů přístup k osobním životním příběhům

Obnova památek 

Co podporujeme renovaci sakrálních stavebních památek (kostelů, kaplí, synagog) obnovu křížových cest, hřbitovů a pomníků

Naše cíle: zachování společného kulturního dědictví společné angažmá bývalých a současných obyvatel daných obcí oživení stavebních památek a jejich celoroční využití péče o místa setkávání

Sociální projekty a podpora menšin 

Co podporujeme setkávání zdravotně a sociálně znevýhodněných osob z obou zemí setkávání českých a německých seniorů aktivity národnostních menšin

Naše cíle zapojení znevýhodněných skupin do česko-německého porozumění podpora výměny a aktivit mezi starší generací

Partnerství obcí a zájmových sdružení 

Co podporujeme iniciativy k založení partnerství měst a obcí sportovní a kulturní akce v rámci partnerství kontakty mezi občanskými iniciativami, spolky a skupinami dobrovolníků obecně prospěšná česko-německá shromáždění jakéhokoliv druhu

Naše cíle podpora česko-německých vztahů na občanské úrovni posílení občanské společnosti podpora osobních kontaktů na lokální úrovni vnímání česko-německé historie v daném místě

Stipendia 

Co podporujeme každoročně osm jedno- a dvousemestrálních studijních pobytů českých a německých studentů na univerzitách a vysokých školách v sousední zemi každé stipendium má svůj vlastní stanovený cíl a nesmí bezprostředně navazovat na jinou stipendijní podporu pobytu v sousední zemi

Naše cíle intenzivní kontakt s jazykem, kulturou a vědou sousední země srovnávání učebních a výzkumných metod vypracování písemných prací s česko-německou tematikou vznik trvalých kontaktů a sítí mezi mladými vědci z obou zemí

Začínáme!

Pro nová či obnovená projektová partnerství nabízíme zjednodušený program podpory „Začínáme!“. Program se může využít jak na realizaci setkání dětí a mládeže tak na přípravu společných projektů v různých oblastech (viz dole).

1. Setkávání dětí a mládeže
Cílem programu v oblasti Mládež a školy je podpořit zejména česko-německé projekty nových žadatelů, které budou připraveny v nevelkém časovém předstihu před realizací.

Maximální výše podpory je 30 000 Kč nebo 1 200 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč nebo 4 000 €.

2. Příprava budoucích společných projektů
 Cílem tohoto programu je rychlá podpora počátečního entuziasmu, který  je důležitým předpokladem pro úspěšnou realizaci česko-německých záměrů.

Program je určen pro aktéry se sídlem v České republice i Německu, kteří společně připravují projekt v oblastech Mládež a školy, Kultura, Diskusní fóra a odborná spolupráce, Partnerství obcí a zájmových sdružení (zájmová sdružení a malé obce) a Sociální projekty a podpora menšin 

Maximální výše podpory je 30 000 Kč nebo 1 200 € a může tvořit až 70 % celkových nákladů. Celkové náklady projektu nesmí přesáhnout 100 000 Kč nebo 4 000 €

Důležité podmínky a omezení: 

Termíny uzávěrky pro projekty plánované v

1. čtvrtletí nebo později:       do 30. září předchozího roku

2. čtvrtletí nebo později:       do 31. prosince předchozího roku

3. čtvrtletí nebo později:       do 31. března

4. čtvrtletí nebo později:       do 30. června

Finanční příspěvek až do výše 70% celkových nákladů mohou získat:

  1. česko-německé projekty v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí a klimatu, ekologického vzdělávání nebo trvale udržitelného životního stylu
  1. nová česko-německá projektová partnerství s alespoň jedním představitelem občanské společnosti věnující se ekologii

Hlavní těžiště projektu musí ležet v tomto obsahovém vymezení. Realizace záměru může zasahovat i do roku 2021.