Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

LIFE 2020 - MŽP - ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 25/05/2020
Výše částky: 
dle aktivit
Charakteristika: 

Výzva na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování tradičního projektu předkládaného do řádné výzvy programu LIFE

-podprogram Životní prostředí
  • (Životní prostředí a účinné využívání zdrojů (ENV)
  •   Příroda a biologická rozmanitosti (NAT/BIO)
  • Správa a informace v oblasti životního prostředí (GIE)
 
 
Oprávněné aktivity jsou činnosti, jež přímo souvisejí s přípravou a zpracováním projektové dokumentace, jejím překladem do anglického jazyka, a případně se zpracováním nezbytných analýz/ průzkumů dokládajících potřebnost či proveditelnost realizace plánovaného záměru. Projektovou dokumentací se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou součástí žádosti o grant na plánovaný projekt, který bude předložen do řádné výzvy unijního programu LIFE v roce 2020. Jedná se například o tyto aktivity: a) příprava konceptu projektu, b) zpracování podkladů pro jednotlivé části žádosti, c) účast na jednáních s potenciálními partnery a zainteresovanými stranami (úřady, veřejnosprávní orgány, vlastníci pozemků, odborná veřejnost apod.), d) zpracování studií, analýz, případně dotazníkových šetření/anket potřebných nebo využitelných pro vypracování projektu, e) překlad projektové žádosti do anglického jazyka, f) komunikace s obdobně laděnými projekty (zajištění síťování), g) průzkum míry inovace navrhovaného řešení na celoevropské úrovni. b) Oprávněné aktivity pro spolufinancování projektu  jsou stanoveny v programových dokumentech vázaných na výzvu unijního programu LIFE, které budou upřesněny řádnou výzvou pro tradiční projekty v podprogramu Životní prostředí vyhlášenou Evropskou komisí v roce 2020. c) Oprávněné aktivity pro spolufinancování partnera projektu  platí podmínky oprávněnosti aktivit dle písmena b)
Důležité podmínky a omezení: 

Každý oprávněný žadatel může podat nejvýše dvě žádosti o podporu v rámci této výzvy, bez ohledu na to, zda jsou podávány obě do jednoho podprogramu nebo každá do jiného nebo zda je předkladatel v pozici hlavního žadatele či partnera projektu.

Národní výzva pro rok 2020 je jednokolová.Žadatel předkládá spolu s žádostí o podporu koncept projektového návrhu. Žádost se předkládá Odboru finančních a dobrovolných nástrojů MŽP.

Pokud žadatel předkládá projekt opakovaně a má k dispozici reakci Evropské komise na původní žádost, je povinen popsat, jakým způsobem připomínky do žádosti zapracoval (v příloze č. 3, resp. č. 4 u partnera). V případě, že tak neučiní, ztrácí žadatel nárok na podporu pro přípravu projektové dokumentace.

Výše podpory 

a) Příprava projektové dokumentace -Celková max. výše podpory na projekt 240 000 Kč
b) Spolufinancování projektu - Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. 
c) Spolufinancování partnera projektu - Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jednoho partnera.
Maximální výše podpory pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory z národní výzvy přidělené koordinujícímu příjemci a jednomu či více českým partnerům může činit nejvýše 90% celkových způsobilých výdajů projektu.