Poradenský servis pro poskytovatele NNO

SSEV Pavučina

V roce 2017 realizuje Síť středisek ekologické výchovy Pavučina, z. s., projekt Podpora poskytovate-lů environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty v České republice. Součástí projektu je mimo jiné i poradenský servis pro organizace působící v EVVO, jehož smyslem je výměna zkušeností a šíření dobré praxe mezi organizacemi v oboru.

Co v rámci servisu nabízíme:
1. Poradenské a metodické návštěvy vybraných konzultantů ve Vaší organizaci
2. Stáže Vašich pracovníků ve Vámi vybrané organizaci

Poradenské a metodické návštěvy vybraných konzultantů
Poradenství poskytují auditoři systému Certifikace poskytovatelů EV a další osoby s praxí v EVVO. Jejich seznam a krátký profil je uveden pod tímto odkazem [SEZNAM KONZULTANTŮ]. Poradenství se zaměřuje na následující čtyři oblasti fungování organizací v EVVO:
- management a řízení neziskových organizací zaměřených na EV,
- řízení lidských zdrojů (zejména programových pracovníků),
- tvorba, realizace a vyhodnocování programů a dalších služeb v EV,
- provoz budov a dalších prostor využívaných poskytovateli EV z hlediska jeho dopadu na životní prostředí.

Jak poradenství probíhá:
- Zájemce o poradenskou návštěvu vyplní online přihlášku [PŘIHLÁŠKA].
- V přihlášce vybere požadovaného konzultanta ze seznamu konzultantů [SEZNAM KON-ZULTANTŮ] a zároveň uvede i konzultanta náhradního pro případ, že by preferovaný konzultant měl již svoji kapacitu vyčerpanou.
- Po potvrzení přihlášky ze strany Pavučiny si zájemce domluví s konzultantem termín ná-vštěvy.
- Následuje vlastní poradenská návštěva v dohodnutém termínu. Návštěva probíhá v jed-nom dni a trvá dle potřeby zájemce, maximálně však 6 hodin. Poradenské návštěvy mo-hou probíhat v období září – prosinec 2017.
Poradenské návštěvy jsou zdarma.

Stáže pracovníků poskytovatelů EVVO ve vybraných organizacích
Součástí poradenského servisu jsou rovněž stáže. Organizace stáží probíhá následujícím způsobem:
- Organizace, která má zájem vyslat svého pracovníka/pracovníky na stáž, si sama vybere organizaci, na kterou chce vyslat své pracovníky.
- S touto organizací si domluví termín a všechny organizační záležitosti týkající se stáže.
- Organizace, která vysílá své pracovníky na stáž, vyplní přihlášku [PŘIHLÁŠKA] a na výzvu z Pavučiny doplní příslib od organizace, která bude přijímat jeho stážisty o tom, že stáž zrealizuje. Vzor příslibu je k dispozici zde [PŘÍSLIB] (zobrazí se jako náhled, pro úpravy je třeba stáhnout do počítače).
- Pavučina uzavře s organizací přijímající stážisty smlouvu, na jejímž základě jí uhradí náklady spojené s pobytem stážisty (viz dále).
- Účastník stáže zpracuje po ukončení stáže krátkou zprávu do formuláře uvedeného zde [VZOR] a zašle ji na Pavučinu. Pokud se stáže účastní více osob, zpracují jednu společnou zprávu.

Pravidla pro stáže:
- Stáže v přijímající organizaci se současně může zúčastnit 1 – 3 stážisté. Stáž může trvat 2 – 3 dny.
- Organizace přijímající stážisty obdrží od Pavučiny odměnu ve výši 4 480 Kč za každý den pobytu stážisty/stážistů z jedné vysílající organizace. Každý den stáže musí proběhnout alespoň 6 hodin ukázek, náslechů, konzultací a jiné prezentace činnosti hostující organizace.
- Náklady spojené s cestou a ubytováním stážisty/stážistů do místa stáže hradí vysílající organizace nebo stážista.
- Stáž musí proběhnout v termínu srpen – prosinec 2017.

Kontakt:
Václav Broukal, broukalatpavucina-sev [dot] cz
Tel.: +420 733 615 877