Odkazy Úřady a instituce

Agenda 21 úplné znění

Originální znění dokumentu přijatého na Konferenci v Riu de Janeiru 1992.

Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR)

Organizační složka státu, zřízená Ministerstvem životního prostředí. Jejím hlavním posláním je péče o přírodu a krajinu na území České republiky.

BESIP

Oddělení Ministerstva dopravy ČR, zaměřující se na preventivní činnost v oblasti bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

CENIA

Česká informační agentura životního prostředí

Centrum dopravního výzkumu

Centrum provádí výzkumnou a vývojovou činnost s celostátní působností pro všechny obory dopravy.

Cyklostrategie

Jedná se o společné stránky Ministerstva dopravy ČR a Centra dopravního výzkumu, v. v. i., které mají za cíl sumarizovat informace o cyklistice, aby mohly sloužit jako průvodce její podpory v České republice.

Česká inspekce životního prostředí

ČIŽP je odborný orgán státní správy, který je pověřen dozorem nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Dohlíží rovněž na dodržování závazných rozhodnutí správních orgánů v oblasti životního prostředí.

Český hydrometeorologický ústav

Základním účelem organizace je vykonávat funkci ústředního státního ústavu České republiky pro obory čistota ovzduší, hydrologie, jakost vody, klimatologie a meteorologie.

Český svaz ochránců přírody

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je občanské sdružení, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Jeho posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Ekoporadny.cz

Ekoporadenský portál MŽP.

Ekoznačka ČR

Web věnovaný národnímu ekoznačení.

Ekoznačka EU

Web věnovaný EU ekoznačení.

EVVO Plzeňského kraje

Portál environmentální výchovy, vzdělání a osvěty Plzeňského kraje.

GENASIS repozitář vědeckých environmentálních dat

(Global ENvironmental ASsessment Information System), Globální informační systém pro hodnocení životního prostředí, poskytuje přehledné informace o kontaminaci životního prostředí chemickými látkami, zejména perzistentními organickými polutanty (POPs).

Informace pro firmy - zápis do SOD, SVT

Pro dotazy firem, které mají zájem se zapsat do seznamů SOD, SVT či potřebují informace k registraci je každý všední den od 7.30 do 16.00 k dispozici samostatná telefonní linka 267 994 117 a e-mailová poradna na adrese info@zelenausporam.cz.

Konference OSN v Riu de Janeiru 1992 - dokumenty

Úplné znění dokumentů o udržitelném rozvoji přijatých na Konferenci OSN o životním prostředí a rozvoji v Riu de Janeiru ve dnech 3.–14. června 1992 včetně závěrečného prohlášení.

Linka „Zelená úsporám"

Pro zájemce o dotace z Programu je zřízena Zelená linka. Profesionálně vyškolení pracovníci Vám poradí při řešení možných nejasností ohledně zpracování a podávání žádostí i následné realizace projektů. Číslo na call centrum je 800 260 500.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Odkaz na stránky ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Ministerstvo vnitra

Prevence dopravní nehodovosti.

Ministerstvo zemědělství

Odkaz na stránky Ministerstva zemědělství.

Ministerstvo životního prostředí

Odkaz na stránky Ministerstva životního prostředí.

Odpadové hospodářství na stránkách MŽP

Stránky Ministerstva Životního Prostředí – sekce zaměřená na odpadové hospodářství

Partnerství Zelená úsporám

Stránka pro všechny, kdo mají zájem o úspory energie v domácnosti – především v oblasti domácích elektrospotřebičů a energii spotřebovávajících výrobků. Internetová stránka Partnerství Zelená úsporám obsahuje pouze vybrané elektrospotřebiče a výrobky, které splňují nejnáročnější kritéria nízké provozní energetické náročnosti. Zařazeny jsou pouze modely, u kterých výrobci mohou tyto parametry organizátorům programu formálně deklarovat.

Poradenská centra programu Zelená úsporám

Potřebujete-li poradit, jestli zrovna vy dosáhnete na dotaci z programu Zelená úsporám, kontaktujte nejbližší poradenské místo. Celkově spolupracuje se Státním fondem životního prostředí ČR na 200 poraden. Vyhledávat můžete na mapě poradenských center.

Pracovníci SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám

Pro žadatele Zelená úsporám jsou kontaktní místa SFŽP (odbor GIS) k programu Zelená úsporám otevřena ve středu od 8 do 16 hodin.

Seznam energetických expertů

Seznam energetických expertů naleznete na stránkách Ministerstva průmysllu a obchodu.

Správa jeskyní ČR

Správa jeskyní České republiky byla zřízena 1. dubna 2006 jako státní příspěvková organizace, jejíž součástí se stalo 15 správ jeskyní i odborné oddělení péče o jeskyně. Účelem vzniku SJ ČR je zajišťování ochrany, péče a provozu zpřístupněných jeskyní České republiky a s nimi bezprostředně souvisejících podzemních prostor a zpřístupňování, ochrana a péče o podzemní prostory.

Správa Krkonošského národního parku

Oficiální stránky KRNAPu.

Státní fond životního prostředí

Státní fond životního prostředí České republiky je specificky zaměřenou institucí, která je významným finančním zdrojem při ochraně a zlepšování stavu životního prostředí.

Státní zdravotní ústav

Informace o kvalitě vody