Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Táborová činnost

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 16/12/2020 - 14:00
Výše částky: 
25.000-30.000 Kč
Charakteristika: 

Podpora zotavovacích a jiných podobných akcí dle zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, pořádaných v době školních prázdnin pro děti a mládež do 18 let na dobu delší než 5 dní.

Důležité podmínky a omezení: 

Projekty realizované především na území a pro občany Královéhradeckého kraje

Realizaceod 1.1. do 31.12.2021
Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 70% 
Žadatel o dotaci smí do tohoto dotačního programu podat pouze 1 žádost o dotaci. Spolek nesmí podat současně projekt v dotační oblasti Tělovýchova a sport a Volnočasové aktivity.
 
Oprávněný žadatel
• spolky nebo pobočné spolky založené podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, které mají charakter NNO dětí a mládeže (mají tuto skutečnost uvedenu ve stanovách, počet členů do 26 let tvoří min. 70% členské základny a členové platí pravidelné členské příspěvky) nebo mají charakter NNO pracujících s dětmi a mládeží (mají ve svých stanovách zakotveno, že jednou z jejich činností je práce s dětmi a mládeží) Zastupitelstvem Královéhradeckého kraje 
• právnické osoby vyvíjející veřejně prospěšnou činnost (např. obecně prospěšné společnosti, ústavy, obce, města, školy) 
 
Pravidelnou celoroční činností se rozumí činnost zahrnující aktivity probíhající alespoň 2x měsíčně po dobu minimálně 9 měsíců v průběhu 1 kalendářního roku.