Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Kreativní vouchery

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 20/01/2021
Výše částky: 
50 000 - 100 000 Kč
Charakteristika: 

Nákup kreativní služby některé z těchto podporovaných oblastí: 1) Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design 2) Design Thinking 3) Kulturní dědictví 4) Fotografie /Film, video /Hudba, zvuk 5) Výtvarné umění, grafický design, branding, marketingové strategie 6) Informační a komunikační technologie 7) Práce s texty včetně vydavatelství 8) Řemesla

 
Chceš vylepšit svůj produkt? Chceš zákazníka zaujmout originální sebeprezentací? Nebo chceš zavést inovativní řešení do výroby? Právě pro Tebe jsou Kreativní vouchery určeny. 

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora určená pro malé a střední podniky z Královéhradeckého kraje. Cílem Kreativních voucherů je podpořit smysluplnou spolupráci mezi kreativci a firmami. Propojení firemního a kreativního sektoru pomáhá firmám navrhnout nebo propagovat výrobek či službu, nastavit lepší marketingovou strategii, vytvořit reklamní video atd.

 

Co lze z Kreativních voucherů podpořit?

Architektura / interiérový design / průmyslový a produktový design

Architektura - Architektonická činnost včetně scénického umění a architektury. Práce s prostorem, aplikace nových prezentačních technik v prostoru, využití nových interaktivních technik pro práci s prostorem, využití nových vlastností materiálů vhodných pro zvýšení účelnosti prostoru.

Interiérový design – Vnitřní uspořádání prostoru z praktického, ale i estetického, výtvarného hlediska s dopadem na prezentaci výrobku či služby. Práce s materiálovým a barevným potenciálem prostoru. Návrh nábytku a zařízení interiéru nikoliv však jeho vybavení.

Průmyslový a produktový design - Uplatnění estetických aspektů u předmětů denního užívání, pracovních prostředků a architektonických prvků v obytných i průmyslových budovách a kancelářích. Návrh vlastností a formy nástrojů, strojů, přístrojů, resp. průmyslových výrobků užívaných jak ve výrobě, tak i v mimopracovním životě.

Design Thinking  

Je pro účely Výzvy definována jako inovační kreativní metoda používaná ve firmách za účelem efektivního zlepšení produktů, služeb a procesů.

 Kulturní dědictví  

Podpora nových způsobů a nových technologií využívání bohatství kulturního dědictví, zavádění nových metod práce s ním. Podpora práce s historickými vzory, technologiemi a postupy novou formou. Podpora práce s historickými dokumenty, rešerše v depozitářích paměťových institucí – muzeí, galerií, archivech.

Fotografie / film, video / hudba, zvuk    

Fotografie - Profesionální a komerční fotografická produkce s využití inovativních postupů a metod.

Film, video - Hraný, animovaný, virální. Produkce a postprodukce filmů, videozáznamů a televizních programů.

Hudba, zvuk - Pořizování zvukových nahrávek a jiná hudební a vydavatelská činnost.

Výtvarné umění / grafický design / branding / marketingové strategie  

Grafický design -  Tvorba vizuální prezentace. Výtvarné návrhy grafického designu jsou vytvářeny na objednávku za určitým účelem. Grafický design kombinuje symboly, obrazy a text, používají typografické, vizuální umění a techniky rozvržení stránky pro vytváření vizuálních kompozic. 

Branding - Budování vztahu se zákazníkem pomocí tvorby a používání vizuální identity značky. Návrh vhodného názvu, loga, vizuálního stylu, a dalších prvků. Komplexní budování a řízení značky. Posilování známosti značky.

Marketing - Proces zaměřený na uspokojování potřeb zákazníka. Pomocí nástrojů, metod a technik marketingového výzkumu dochází ke zjištění potřeb a přání zákazníka. Na základě zjištěných skutečností pak organizace přijmou taková opatření, jejichž cílem je nabídnout zákazníkovi výrobky a služby s co největší přidanou hodnotou, ve správný čas, v ideálním místě a za vhodnou cenu. 

Informační a komunikační technologie

Multimediální prezentace včetně webových stránek, mobilní aplikace, zábavní software, videohry a hry, 3D aplikace, rozšířená realita, vývoj softwaru včetně programování. Aplikace pokročilých technologií např. za účelem posílení účelnosti prostoru.

Práce s texty včetně vydavatelství  

Tvorba textů - Copywriting, tvorba odborných textů, vyjma překladů.

Vydavatelská činnost - Vydávání knih, novin, časopisů a ostatních periodických publikací a s tímto související nutná příprava.

Řemesla  

Tradiční řemesla - Výroba usní a souvisejících výrobků, výroba dřevěných, korkový, proutěných, slaměných výrobků kromě nábytku, výroba tapet, výroba dutého skla a ostatního skla včetně technického, výroba obkladaček a dlaždic, výroba keramických a porcelánových výrobků převážně pro domácnost a ozdobných předmětů, řezání, tvarování a konečná úprava kamenů, výroba klenotů, bižuterie a příbuzných výrobků, výroba hudebních nástrojů, výroba her a hraček.

Řemesla využívající nové či inovativní metody a materiály - Využívání vlastností nových materiálů a postupů práce s těmito materiály, inovace a modifikace tradičních postupů zpracování a aplikace materiálů, včetně rozvoje technologií. Např. výroba textilií a oděvů (použití nanovláken a nanovlákenných struktur o v textilu, inteligentní textilie, digitální tisk na textil).

 

SEZNAM KREATIVCŮ ZDE: https://www.proinovace.cz/cs/kreativci/galerie-kreativcu

Důležité podmínky a omezení: 

opravněný žadatel - • mikropodnik, malý a střední podnik [vymezený DOPORUČENÍM KOMISE č. 2003/361/ES ze dne 6. května 2003 o definici mikropodniků, malých a středních podniků, a NAŘÍZENÍM KOMISE (ES) č. 800/2008 ze dne 6. srpna 2008, kterým se v souladu s články 87 a 88 Smlouvy o ES prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné se společným trhem (obecné nařízení o blokových výjimkách] se sídlem nebo provozovnou v Královéhradeckém kraji. Provozovna je identifikována „Identifikačním číslem provozovny“, které se zapisuje do Rejstříku živnostenského podnikání.

Maximální procentuální podíl dotace na uznatelných výdajích projektu 80%, v případě, že je sídlo nebo provozovna žadatele na území hospodářsky slabého regionu vymezeného v příloze, je možné žádat o dotaci v max. výši 90 %