Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Mimořádná výzva -Strategické partnerství -Vzdělávání dospělých

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 29/10/2020
Výše částky: 
max 300 000 EUR
Charakteristika: 

Partnerství pro kreativitu v oblasti vzdělávání dospělých

Cíle:

• Zapojit organizace z oblasti formálního, neformálního a informálního vzdělávání spolu s těmi z tvůrčího a kulturního sektoru
• Stimulovat evropské povědomí a posilovat současné a budoucí generace k tomu, aby se staly úspěšnými inovátory
• Posílit dovednosti a schopnosti podporující tvořivost, podporovat tvůrčí potenciál vzdělavatelů dospělých a přispět tak k obnově kulturních a tvůrčích odvětví
 

Aby byl projekt v této výzvě financován, musí být zaměřen na prioritu: "Rozvoj dovedností a inkluze prostřednictvím kreativity a umění". Projekt by měl podporovat vzdělávací aktivity a celoživotní učení s kulturním a kreativním prvkem. které mají odborníkům pomoci získávat dovednosti a kompetence, včetně digitálních kompetencí, které posilují kreativitu ve vzdělávání, a také aktivity, jež zlepší kvalitu a podpoří inovace v kulturní oblasti, což přispěje k podpoře kuturních a kreativních odvětví. Upřednostněny budou akce, které přispějí k vytvoření pracovních míst, udržitelnému rozvoji a sociálnímu začlenění prostřednictvím umění tím, že posílí inovativní participativní a mezikulturní dialog spojující zúčastněné strany, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, s organizacemi v kulturním a kreativním odvětví.

V projektech budou podporovány:

- aktivity spojené s posílením všech aspektů kreativity v neformálním i formálním vzdělávání prostřednictvím intenzivního rozvoje dovedností a kompetencí,

- opatření k urychlení digitální transformace a využívání digitálních prostředků s cílem přizpůsobit se způsobu vytváření, řízení, šíření, zpřístupňování a využívání kreativních výrobků, kulturních statků a událostí,

- aktivity zaměřené na podporu aktivního občanství a sociálního začleňování prostřednictvím umění,

- aktivity zaměřené na výchovu talentů a podporu podnikání (včetně sociálního podnikání) v kulturních a kreativních oblastech,

- umělecké a kulturní iniciativy se vzdělávacím rozměrem nebo s cílem zvyšovat povědomí o společenských problémech a evropských záležitostech (divadelní hry, výstavy, hudební vystoupení, diskusní fóra atd.),

- aktivity s cílem vytvořit a posilovat sítě a nové modely spolupráce (zejména virtuálními prostředky) podporující mezikulturní angažovanost a rozvíjející kreativní smýšlení mezi občany, zejména mladými lidmi,

- aktivity v oblasti mezinárodní mobility, které podporují příležitosti pro vzdělávání v kreativních prostorech a lokalitách kulturního dědictví, včetně tvůrčích pobytů pro umělce a tvůrce v oblastech neformálního či formálního vzdělávání.

 

 

Důležité podmínky a omezení: 

Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 měsíců. Projektové období bude zahájeno 1. 3. 2021, příp. později až do 30. 6. 2021. 

Strategické partnerství je mezinárodní a zahrnuje minimálně tři organizace ze tří různých programových zemí.

Maximální výše poskytnutého grantu: variabilní částka stanovená násobením částky 12 500 EUR délkou projektu (v měsících)