Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Mimořádná výzva - Strategická partnerství pro kreativitu v oblasti mládeže

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 29/10/2020
Výše částky: 
max 300 000 EUR
Charakteristika: 

Rozvoj dovedností a inkluze prostřednictvím kreativity a umění. Prioritu budou mít vzdělávací aktivity a celoživotní učení, informální a neformální učení a práce s mládeží (včetně digitální práce s mládeží) s kulturním a kreativním prvkem, které mají mladým generacím a odborníkům pomoci získávat dovednosti a kompetence, včetně digitálních kompetencí, které posilují kreativitu ve vzdělávání, a také aktivity, jež zlepší kvalitu a podpoří inovace a uznání práce s mládeží, která podporuje kreativní potenciál mládeže, čímž přispívá i k odolnosti kulturních a kreativních odvětví. Upřednostněny budou akce, které přispějí k vytvoření pracovních míst, udržitelnému rozvoji a sociálnímu začlenění prostřednictvím umění tím, že posílí inovativní participativní a mezikulturní dialog spojující zúčastněné strany, které působí v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže, s organizacemi v kulturním a kreativním odvětví.

V reakci na situaci způsobenou pandemií COVID-19 je zvlášť relevantní, aby strategická partnerství prováděla tyto aktivity (neúplný výčet):

 aktivity spojené s posílením všech aspektů kreativity v neformálním i formálním vzdělávání prostřednictvím intenzivního rozvoje dovedností a kompetencí,  opatření k urychlení digitální transformace a využívání digitálních prostředků s cílem přizpůsobit se způsobu vytváření, řízení, šíření, zpřístupňování a využívání kreativních výrobků, kulturních statků a událostí,  aktivity zaměřené na podporu aktivního občanství a sociálního začleňování prostřednictvím umění, zejména mezi mladými lidmi,  aktivity zaměřené na výchovu talentů a podporu podnikání (včetně sociálního podnikání) v kulturních a kreativních oblastech,  učební nástroje a zdroje, materiály, kurzy a moduly odborné přípravy s cílem podporovat tvořivost, kulturu a multikulturalismus,  umělecké a kulturní iniciativy se vzdělávacím rozměrem nebo s cílem zvyšovat povědomí o společenských problémech a evropských záležitostech (divadelní hry, výstavy, hudební vystoupení, diskusní fóra atd.),  aktivity s cílem vytvořit a posilovat sítě a nové modely spolupráce (zejména virtuálními prostředky) podporující mezikulturní angažovanost a rozvíjející kreativní smýšlení mezi občany, zejména mladými lidmi,  aktivity v oblasti nadnárodní mobility, které podporují příležitosti pro vzdělávání v kreativních prostorech a lokalitách kulturního dědictví, včetně tvůrčích pobytů pro umělce a tvůrce v oblastech neformálního či formálního vzdělávání a práce s mládeží Po dobu trvání projektu a v závislosti na charakteru strategického partnerství mohou projekty obvykle realizovat široké spektrum aktivit, například:
 aktivity, které posilují spolupráci a vytváření sítí mezi organizacemi,  testování a/nebo zavádění inovativních postupů v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a mládeže,  aktivity, které usnadňují uznávání a validaci znalostí, dovedností a kompetencí získaných formálním, neformálním a informálním učením,  aktivity v oblasti spolupráce regionálních správních orgánů podporující rozvoj systémů vzdělávání, odborné přípravy a mládeže a jejich integraci do aktivit místního a regionálního rozvoje,  aktivity pro lepší přípravu a využívání vzdělání a odborné přípravy odborníků v souvislosti s výzvami, které přinášejí snahy o zajištění rovnosti, rozmanitosti a inkluze v prostředí vzdělávání. 

 

Důležité podmínky a omezení: 

Pro úspěšná partnerství mají v souvislosti s pandemií COVID-19 zásadní význam možnosti virtuální spolupráce.

Strategické partnerství je mezinárodní a zahrnuje minimálně tři organizace ze tří různých programových zemí.

Doba trvání - Partnerství v oblasti mládeže: 6 až 24 měsíců.

Maximální výše poskytnutého grantu: variabilní částka stanovená násobením částky 12 500 EUR délkou projektu (v měsících)