Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit + Podpora zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

Termín(y) vyhlašovatele: 
St, 30/09/2020
Výše částky: 
neuvedeno
Charakteristika: 

 

Výběrové dotační řízení se vyhlašuje ve dvou samostatných kategoriích (v žádosti je nutné uvést kategorii, do které se hlásíte):

  • Kategorie A: výběrové řízení v oblasti podpory neprofesionálních uměleckých aktivit
  • Kategorie B: výběrové řízení v oblasti podpory zahraničních kontaktů v oblasti neprofesionálních uměleckých aktivit

 

  • Z dotace lze hradit u projektů kategorie A náklady přímo spojené s realizací projektu (např. ubytování, nájemné, přeprava osob a materiálu, lektorné atd.). Jízdné lze hradit pouze po území ČR (pokud se nejedná o projekt kategorie B) ve  výši odpovídající ceně jízdenky za prostředek hromadné dopravy, a to i v případě použití silničního motorového vozidla. Dotace může být použita na úhradu osobních nákladů, spojených s realizací schváleného projektu, tj. mzdových nákladů, ostatních plateb za provedenou práci a  povinného pojistného placeného zaměstnavatelem. Pokud bude dotace poskytována na ostatní osobní náklady, maximální výše odměny DPP/DPČ hrazené z dotace může být ve výši 300 Kč/hod.,U projektů kategorie B lze hradit pouze neinvestiční náklady na dopravu.

Zaměření projektů:

  tradiční česká hudebnost,  slovesné obory, divadelní tvořivost včetně inspirativních dílen a seminářů, neprofesionální tvorba výtvarná, fotografická, zvuková a filmová, všechny druhy tanečního umění od folkloru až po scénický a moderní tanec (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některém z pořádajících spolků), estetické aktivity dětí a mládeže s důrazem na přípravu a vzdělávání vedoucích dětských a mládežnických kolektivů (budou podpořeny pouze akce otevřené všem zájemcům, kde není podmínkou účasti členství v některé z pořádajících organizací),  kulturní aktivity zaměřené na realizaci Národního plánu podporujícího rovné příležitosti pro osoby se zdravotním postižením na období  2015 - 2021 schváleného usnesením vlády ČR č. 385/2013,  umělecké aktivity studentů a mladých lidí s důrazem na akce podporující jejich kreativitu a inovac, odborná ediční a dokumentační činnost podporující rozvoj jednotlivých uměleckých oborů (např. odborné oborové publikace a sborníky, oborové časopisy, bulletiny a  zpravodaje)

Charakter projektů:   

    I.   akce celostátního rozsahu (upřednostněny budou přehlídky, festivaly a jiné otevřené akce, kterým předchází celorepublikový výběr a dále dílny s ucelenou koncepcí, které mají periodický charakter, popřípadě trvají minimálně jedentýden), akce a  přehlídky s prokazatelným a nezastupitelným významem pro českou kulturu s dosahem na území minimálně dvou krajů ve smyslu ústavního zákona č. 347/1997 Sb., o  vytvoření vyšších územních samosprávných celků.

   II.      Postupové přehlídky, které jsou výběrem na některou z následujících celostátních přehlídek a soutěží konaných z pověření a za finanční podpory MK. 

 

Důležité podmínky a omezení: 

MK nepodporuje akce lokálního a komerčního charakteru, ani běžnou činnost organizací. Výběrové dotační řízení není určeno na podporu prvního ročníku akcí – ustanovení neplatí pro postupové přehlídky ve smyslu bodu II v kategorii A (viz níže).

V kategorii B nelze podpořit reciproční zájezdy, účast na prvních ročnících festivalů, účast na  festivalech lokálního významu nebo komerční zájezdy a koncertní turné.

Žadatel může předložit maximálně dva projekty do kategorie A a maximálně jeden projekt do kategorie B 

  • Projekt musí být realizován v roce 2021 a v případě kategorie A na území ČR.

Povinná příloha – výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíců