Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

Mimořádná výzva - Strategická partnerství Školní vzdělávání

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 29/10/2020
Výše částky: 
300 000 EUR
Charakteristika: 

V oblasti školního vzdělávání se do ní mohou hlásit instituce, které chtějí finančně podpořit projekt v jedné z těchto oblastí: 

Partnerství pro připravenost na digitální vzdělávání

Hlavní priorita projektu: "Inovativní postupy v digitálním věku" - projekt by měl podporovat zavádění digitálních technologií a inovativních a otevřených pedagogických postupů v oblasti školního vzdělávání. Zvláštní pozornost bude věnována podpoře rovnosti žen a mužů a řešení rozdílů týkajících se přístupu a využití ze strany nedostatečně zastoupených skupin. Erasmus+ bude také podporovat projekty zaměřené na využívání evropských rámců týkajících se digitálních kompetencí vyučujících, občanů a organizací, včetně vývoje a využívání otevřených vzdělávacích zdrojů, otevřených učebnic a bezplatného vzdělávacího softwaru s otevřeným zdrojovým kódem. Prioritu budou mít projekty, které přispívají k budování připravenosti na digitální vzdělávání a k omezování dopadu současné krize na některá z nejzávažněji postižených odvětví.

V projektech budou podporovány:

- aktivity zaměřené na využívání digitálních nástrojů a metod s cílem poskytovavat kvalitní a inkluzivní vzdělávání prostřednictvím online/virtuálních prostředků, včetně kombinované výuky, odborné přípravy a učení,

- aktivity, které podporují studenty, učitele a školitele, aby se přizpůsobili online/distančnímu vzděláváním,

- aktivity zaměřené na výuku a prosazování bezpečnějšího a zodpovědnějšího využívání digitálních technologií,

- aktivity zaměřené na pochopení způsobu, jak co nejlépe začlenit digitální online technologie do výuky, odborné přípravy a učení v konkrétních předmětech, včetně učení se prací.

 

Partnerství pro kreativitu 

Hlavní priorita projektu: "Rozvoj dovedností a inkluze prostřednictvím kreativity a umění" - prioritu budou mít vzdělávací aktivity s kulturním a kreativním prvkem, které mají mladým generacím a odborníkům pomoci získávat dovednosti a kompetence, včetně digitálních kompetencí, které posilují kreativitu ve vzdělávání. Dále pak také aktivity, jež zlepší kvalitu a podpoří kreativní potenciál mládeže, čímž přispívají i k odolnosti kulturních a kreativních odvětví. Upřednostněny budou projekty, které přispějí k vytvoření pracovních míst, udržitelnému rozvoji a sociálnímu začlenění prostřednictvím umění tím, že posílí inovativní participativní a mezikulturní dialog spojující zúčastněné strany, které působí v oblasti školního vzdělávání s organizacemi v kulturním a kreativním odvětví.

V projektech budou podporovány:

- aktivity spojené s posílením všech aspektů kreativity v neformálním i formálním vzdělávání prostřednictvím intenzivního rozvoje dovedností a kompetencí,

- opatření k urychlení digitální transformace a využívání digitálních prostředků s cílem přizpůsobit se způsobu vytváření, řízení, šíření, zpřístupňování a využívání kreativních výrobků, kulturních statků a událostí,

- aktivity zaměřené na podporu aktivního občanství a sociálního začleňování prostřednictvím umění, zejména mezi mladými lidmi,

- aktivity zaměřené na výchovu talentů a podporu podnikání (včetně sociálního podnikání) v kulturních a kreativních oblastech,

- učební nástroje a zdroje, materiály, kurzy a moduly odborné přípravy s cílem podporovat tvořivost, kulturu a multikulturalismus,

- umělecké a kulturní iniciativy se vzdělávacím rozměrem nebo s cílem zvyšovat povědomí o společenských problémech a evropských záležitostech (divadelní hry, výstavy, hudební vystoupení, diskusní fóra atd.),

- aktivity s cílem vytvořit a posilovat sítě a nové modely spolupráce (zejména virtuálními prostředky) podporující mezikulturní angažovanost a rozvíjející kreativní smýšlení mezi občany, zejména mladými lidmi,

- aktivity v oblasti nadnárodní mobility, které podporují příležitosti pro vzdělávání v kreativních prostorech a lokalitách kulturního dědictví, včetně tvůrčích pobytů pro umělce a tvůrce v oblastech neformálního či formálního vzdělávání a práce s mládeží.

 

Mimořádná výzva není určena pro projekty Partnerství škol, týká se pouze projektů Strategických partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání. 

Důležité podmínky a omezení: 

Do projektu musí být zapojeny alespoň tři organizace ze tří různých programových zemí. Délka trvání projektu se může pohybovat od 12 do 24 měsíců

Projektové období může být zahájeno v rozmezí od 1.3.2021 do 30. 6. 2021