Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

MŽP - PODPORU PROJEKTŮ NNO PŮSOBÍCÍCH V OBLASTI OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A UDRŽITELNÉHO ROZVOJE

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 12/10/2020
Výše částky: 
min 30.000 max 250.000,-
Charakteristika: 

Tematická oblast Ochrana přírody a biologické rozmanitosti 1

1 - Zvláště chráněné a vzácné druhy rostlin a živočichů Podporované aktivity: - podpora managementových opatření a monitoring zvláště chráněných rostlin a živočichů na lokalitách v urbanizovaném prostředí, na mokřadních lokalitách mimo zvláště chráněná území, na zemědělsky využívaných lokalitách; - propojování praktických managementových programů s EVVO. Součástí projektu musí být zapojení veřejnosti do managementových prací a/nebo související osvěta veřejnosti. 2- Biotopy botanicky a zoologicky cenné lokality a přírodě blízká společenstva mimo zvláště chráněná území Podporované aktivity: - management cenných biotopů, prioritně písčin, stepních lokalit, slanisek a podmáčených luk. 3 – Udržitelný rozvoj krajiny (obnova krajiny, zachování krajinného rázu) Podporované aktivity: - péče a obnova remízků a dalších drobných krajinných prvků (revitalizace keřových formací, sadů, úvozových cest, polních cest, stromořadí, aj.) - péče a obnova přirozených vodních prvků (tůně, drobné vodní toky) v rámci dobrovolnických akcí a akcí pro veřejnost; - vzdělávání a osvěta zaměřená na: · ekosystémové funkce a služby a jejich význam pro společnost · voda v krajině · udržitelné hospodaření v krajině a využívání přírodních zdrojů · sídelní krajina – význam a funkce, veřejná prostranství, zeleň · komunitní rozvoj a participativního plánování a rozhodování v péči o přírodu a krajinu - tvorba, pilotní ověření a evaluace nových výukových programů zaměřených na udržitelný rozvoj krajiny.

Tematická oblast Životní prostředí a vlivy na lidské zdraví

4 – Kvalita a ochrana vod 5 – Kvalita a ochrana ovzduší 6 – Odpady Podporované aktivity pro témata 4 - 6: - vzdělávání, výchova a osvěta zaměřené na výše uvedené tematické okruhy; - poskytování informací a poradenství v uvedených oblastech; - vydávání publikací a periodik se zaměřením na výše uvedené tematické okruhy; - výuka a osvěta v uvedených oblastech s využitím informačních a komunikačních technologií (např. webové a mobilní aplikace - vzdělávací filmy, videospoty, e-publikace, moderní vizualizace, hry apod.); - aktivity zaměřené na minimalizaci produkce odpadů, předcházení jejich vzniku a přechod na oběhové hospodářství; - aktivity vedoucích k opětovnému použití výrobků ve vazbě na předcházení vzniku odpadů; - tvorba, pilotní ověření a evaluace nových výukových programů zaměřených na téma kvality vod, kvalitu a ochranu ovzduší a odpady.

Tematická oblast Adaptace na změnu klimatu, mitigace změny klimatu

7 – Adaptační opatření na změnu klimatu a mitigační opatření na místní i národní úrovni Podporované aktivity: - informační a vzdělávací aktivity k adaptačním a mitigačním opatřením pro města a obce; - poradenství pro města a obce v oblasti adaptačních a mitigačních opatření na změnu klimatu; - tvorba, pilotní ověření a evaluace nových výukových programů zaměřených na adaptační a mitigační opatření. 8 – Environmentálně odpovědná spotřeba, udržitelné využívání zdrojů Podporované aktivity: - aktivity zaměřené na úspory vody a energií v domácnostech; - podpora a osvěta v oblasti environmentálně šetrných produktů; - výuka a osvěta v uvedených oblastech s využitím informačních a komunikačních technologií; - osvěta a poradenství v oblasti světelného znečištění; - poskytování informací a poradenství v uvedených oblastech; - vydávání odborných periodických i neperiodických publikací; - tvorba, pilotní ověření a evaluace nových výukových programů zaměřených na environmentálně odpovědnou spotřebu a udržitelné využívání zdrojů.

Tematická oblast Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (EVVO)

9 – Inovativní venkovní programy EVVO Podporované aktivity: - tvorba, pilotní ověření a evaluace nových venkovních výukových programů zaměřených na kontakt dětí s přírodou. Zejména bude podporována tvorba přenositelných a univerzálně využitelných programů. 10 – Podpora propojování EVVO se sociální oblastí - specializované programy EVVO pro seniory, zdravotně postižené a sociálně či jinak znevýhodněné cílové skupiny. 11 – Rozvoj dobrovolnictví v ochraně přírody a krajiny - zapojování dobrovolníků do projektů péče o chráněné druhy a péče o krajinu; - pořádání dobrovolnických akcí spojených s ochranou přírody a krajiny, výsadbu stromů a podobně; - zapojování dobrovolníků do monitoringu rostlin a živočichů (občanská věda); - zapojení seniorů do dobrovolnictví v ochraně přírody a krajiny. Společné podmínky pro výukové programy: Zejména bude podporována tvorba přenositelných a univerzálně využitelných programů. Povinnou součástí každého nového výukového programu je jeho pilotní ověření a evaluace (včetně zpracování evaluační zprávy).

Důležité podmínky a omezení: 

Každá organizace se samostatnou právní subjektivitou může předložit maximálně 3 projekty celkem.

Maximální podíl dotace ve výši 70 % uznatelných nákladů projektu