Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE- MLÁDEŽ

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 07/05/2020
Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 01/10/2020
Výše částky: 
150 000 EUR na rok/ resp. 12 500 EUR na měsíc
Charakteristika: 

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe* (alokace - 30 % z přiděleného rozpočtu KA2 pro oblast mládeže):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet „Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob).

 

2. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací** (alokace - 70 % z přiděleného rozpočtu KA2 pro oblast mládeže):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie „Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

Strategická partnerství se mohou zaměřit na:

 • výměnu dobré praxe (metody, nástroje, materiály k profesionalizaci práce s mládeží)
 • objevování nových forem práce s mládeží (virtuální mobilita, ICT, open educational resources)
 • strategická spolupráce a vytváření sítí mezi organizacemi v oblasti mládeže, vzdělávání, trhu práce
 • testování či implementace dobré praxe
 • uznávání znalostí, dovedností, kompetencí získaných během NFV
 • spolupráce s místními a regionálními orgány veřejné moci
 • informování a poradenství
 • nadnárodní iniciativy podporující podnikání, aktivní občanství

Součástí partnerského projektu mohou být i některé typy vzdělávcích aktivit:

 • dlouhodobá mobilita pracovníků s mládeží (2 až 12 měsíců)*
 • krátkodobá společná školení pracovníků (3 dny až 2 měsíce)
 • kombinovaná mobilita mladých lidí (5 dnů až 2 měsíce fyzické mobility)*

 

 

 

Důležité podmínky a omezení: 

Způsobilí účastníci   Příklady subjektů - NNO (i na evr. úrovni) firma (včetně sociálních podniků) samospráva na místní, regionální, národní úrovni nadace zástupci pracovního života subjekty poskytující vzdělávání instituce pracující s uznáváním znalostí, dovedností a kompetencí získané během NFV neformální skupina mladých lidí

Podrobně zde:http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_cs.pdf

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 2 organizací ze 2 různých programových zemí.

Žadatelem musí být organizace z programové země, partnerské země mohou být jen partnerem.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství: členské státy EU – 28 zemí, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Makedonie

Ve výjimečných a důkladně odůvodněných případech se mohou do strategických partnerství zapojit i další země z celého světa (tzv. partnerské země), avšak jejich přínos pro projekt musí být zdůvodněn v žádosti, jejich účast musí být pro projekt nezbytná a musí mít vysokou přidanou hodnotu.

 

 Délka projektu může být 6 - 36 měsíců.

Termín pro předkládání žádostí je

 • 5. února 2020 (pro začátek projektu 1.6.2020 - 30.9.2020) – termín pro podporu inovací**
 • 30. dubna 2020 (pro začátek projektu 1.9.2020 - 31.1.2021) – termín pro výměnu dobré praxe*
 • 1. října 2020 (pro začátek projektu 1.2.2021 - 31.5.2021) – termín pro výměnu dobré praxe a termín pro podporu inovací