Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ERASMUS + Reformy a systémy vzdělávání / Strukturovaný dialog mládeže

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 07/05/2020
Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 01/10/2020
Výše částky: 
dle aktivit
Charakteristika: 

Strukturovaným dialogem nazýváme diskuze mladých lidí s osobami s rozhodovací pravomocí se záměrem získat výstupy využitelné pro tvorbu politiky mládeže. Debaty jsou strukturovány dle priorit a časového rámce dané z EU nebo jiné instituce.

Podporu může získat jakýkoli projekt (setkání, konference, konzultace, simulace atd.), který je založen na reálné participaci mladých lidí ve veřejném dění na národní, regionální i lokální úrovni. Mladí lidé se v těchto projektech dostávají do přímé interakce s veřejnými činiteli a mají tak reálný vliv na změnu v dané oblasti.

V projektech Klíčové akce 3 je zásadní, aby mladí lidé zažili reálnou participaci na veřejném životě a demokratickém rozhodování. Projekty mají umožnit mladým lidem ovlivnit veřejné dění v oblastech, které se jich dotýkají.

Důležité podmínky a omezení: 

Projektu se musí účastnit min. 30 mladých lidí ve věku 13 až 30 let

Délka projektu je 3 až 24 měsíců

Počet aktivit ani jejich délka není omezena

Projekt může být národní (v žádosti figuruje výhradně žadatel) nebo mezinárodní (min. 1 partner z programové země)

Do projektu musí být zapojeny osoby s rozhodovací pravomocí (žádné věkové omezení)

Žadatelem může být NNO, NNO působící na evropské úrovni, veřejnoprávní organizace na místní úrovni ze země programu

Financování:

Cestovní náklady: pásma (10-99 km, 100-499 km, 500-1999 km, …) – dle online kalkulátoru

Náklady na organizaci akce: 32 EUR*účastník*den

Speciální potřeby: pro účast mladých lidí s postižením

Mimořádné náklady: víza, očkování, náklady spojené s online konzultacemi apod.

Termíny předkládání žádostí
  • 5. února 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 5. 2020 - 30. 9. 2020)
  • 30. dubna 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1. 8. 2020 - 31. 12. 2020)
  • 1. října 2020, 12:00 hodin bruselského času (pro začátek projektu 1.1.2021 - 31.5. 2021)