Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ERASMUS+ PROJEKTY SPOLUPRÁCE-Školní vzdělávání (MŠ, ZŠ, SŠ)

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 23/04/2020 - 12:00
Výše částky: 
dle aktivit
Charakteristika: 

Rozlišujeme dva základní typy partnerství: 

1. Partnerství škol (oprávněnými institucemi jsou pouze školy zapsané v Rejstříku škol a školských zařízení MŠMT)

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání(oprávněnými žadateli jsou školy a další instituce, které mají působnost v oblasti školního vzdělávání)

2. Strategická partnerství různých institucí s tématem školního vzdělávání

Tyto projekty umožňují jak školám, tak i dalším institucím navázaným svou činností na sektor školního vzdělávání, spolupracovat na projektech s cílem zlepšování vzdělávacích možností v jednotlivých evropských zemích, sdílení zkušeností, řešení aktuálních problému školského sektoru, vyvíjení nových metodik apod. Zapojenými institucemi mohou být vedle mateřských, základních a středních škol např. pedagogické fakulty, organizace zajišťující další vzdělávání pedagogických pracovníků, zřizovatelé škol, pedagogicko-psychologické poradny, školní inspekce, neziskové organizace navázané na školní vzdělávání, organizace činné na trhu práce, zájmová sdružení apod. V rámci projektů plánovaných na 12 až 36 měsíců mohou partnerské instituce ze tří a více zemí spolupracovat na společném tématu, vyměňovat si zkušenosti, organizovat společné i místní aktivity, pracovat na výstupech projektu a ty následně sdílet a šířit. V průběhu projektu se zástupci institucí mohou setkávat na projektových schůzkách, monitorovat a hodnotit průběh projektu a plánovat jeho další směřování. V rámci grantu lze získat podporu i na různé typy mobilit, jedná se o krátkodobá společná školení a dlouhodobou mobilitu v podobě pracovní stáže. V případě partnerství většího rozsahu lze žádat o další grantové položky, určené na práci na výstupech projektu, organizaci velkých národních či mezinárodních konferencí a mimořádné náklady ve formě subdodávek a vybavení. Za administraci a finanční řízení projektu je zodpovědný koordinátor, kterého si mezi sebou partnerské instituce volí před podáním žádosti.

A. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací 

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce. 

B. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe 

Hlavním cílem je umožnit školám a dalším organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. 

Důležité podmínky a omezení: 

Délka trvání projektu: 12 - 24/36 měsíců (viz výše - Specifická kritéria pro projekty Partnerství škol)

Období trvání projektu je:

  • pro projekty v délce 36 měsíců:
    • začátek 1. 9. 2020
    • konec 31. 8. 2023
  • pro kratší projekty:
    • začátek v rozmezí od 1. 9. 2020 do 31.12.2020
    • konec v rozmezí od 31. 8. 2021 do 31. 8. 2023

Přehled jednotlivých grantových položek a sazeb naleznete v Příručce k programu Erasmus+ 

Žadatel si rozpočtové položky vybere podle rozsahu svých naplánovaných projektových aktivit a výstupů.