Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

ERASMUS + Projekty spolupráce / Odborné vzdělávání

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 23/04/2020
Výše částky: 
max 150.000 EUR/rok
Charakteristika: 

Projektové aktivity

Strategická partnerství se mohou zaměřit na: výměnu zkušeností, vzájemnou inspiraci, sdílení příkladů dobré praxe, zvýšení kvality vzdělávacích aktivit a mezinárodního rozměru odborného vzdělávání, spolupráci pro inovace, nové přístupy k odbornému vzdělávání, tvorby společných vzdělávacích programů, spolupráci i napříč sektory vzdělávání, spolupráci se sektorem zaměstnavatelů, podnikání

V rámci projektu mohou být naplánovány mezinárodní vzdělávací aktivity jednotlivců z organizací zapojených do projektu, ale pouze takové, které úzce souvisí s plněním projektových cílů a jsou pro jejich dosažení nezbytné.

Cílem strategických partnerství je mezinárodní spolupráce, nikoliv mobility.

Rozlišujeme následující dva typy partnerství:

1. Strategická partnerství pro podporu a rozvoj inovací     (alokace - 65 % z přiděleného rozpočtu pro KA2 odborné vzdělávání a příprava):

U těchto projektů se očekává vytvoření inovativních výstupů a/nebo intenzivní šíření a využívání nově vytvořených výstupů či inovativních myšlenek. Žadatelé mají možnost požádat o grant v rámci rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“ za účelem podpory inovativnosti této klíčové akce.

2. Strategická partnerství za účelem vzájemné výměny postupů a dobré praxe (alokace - 35 % z přiděleného rozpočtu pro KA2  odborné vzdělávání a příprava):

Hlavním cílem je umožnit organizacím rozvoj a posílení spolupráce, zvýšit jejich schopnost zapojit se do spolupráce na mezinárodní úrovni, sdílet a porovnávat myšlenky, nápady a metody. Vybrané projekty mohou také vytvářet hmotné výstupy a očekává se od nich šíření výsledků a výstupů jejich aktivit v míře odpovídající rozsahu projektu. Tyto výstupy a aktivity budou spolufinancovány prostřednictvím rozpočtu určeného na „Projektové řízení a organizaci“. Tato partnerství nemohou žádat o rozpočtové kategorie "Zásadní výstupy“ a „Diseminační akce“. Zároveň počet "Mezinárodních vzdělávacích aktivit" nesmí překročit 100 účastníků za všechny organizace dohromady (včetně doprovodných osob).

Důležité podmínky a omezení: 

Délka projektu může být od 12 do 36 měsíců.

Období trvání projektu je:   pro tříleté projekty od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2023 ,  kratší projekty mohou začínat od 1. 9. 2020 do 31. 12. 2020    

Projektové partnerství musí být složeno minimálně ze 3 organizací ze 3 různých programových zemí.

Programové země, které se mohou zapojit do strategických partnerství členské státy EU – 28 zemí, členské státy Evropského hospodářského prostoru (Norsko, Island, Lichtenštejnsko), Turecko, Bývalá jugoslávská republika Makedonie