Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

LIFE 2020 - MŽP - KLIMA

Termín(y) vyhlašovatele: 
Čt, 28/05/2020
Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 10/08/2020
Výše částky: 
dle aktivit
Charakteristika: 

Výzva na přípravu projektové dokumentace a spolufinancování tradičního projektu předkládaného do řádné výzvy programu LIFE

 
- podprogram Klima 
  • Zmírňování změny klimatu (CCM)
  • Přizpůsobování se změně klimatu (CCA)
  • Správa a informace v oblasti klimatu (GIC)
 
Oprávněné aktivity jsou činnosti, jež přímo souvisejí s přípravou a zpracováním projektové dokumentace, jejím překladem do anglického jazyka, a případně se zpracováním nezbytných analýz/ průzkumů dokládajících potřebnost či proveditelnost realizace plánovaného záměru. Projektovou dokumentací se rozumí veškerá odborná dokumentace, která je povinnou součástí žádosti o grant na plánovaný projekt, který bude předložen do řádné výzvy unijního programu LIFE v roce 2020. Jedná se například o tyto aktivity: a) příprava konceptu projektu, b) zpracování podkladů pro jednotlivé části žádosti, c) účast na jednáních s potenciálními partnery a zainteresovanými stranami (úřady, veřejnosprávní orgány, vlastníci pozemků, odborná veřejnost apod.), d) zpracování studií, analýz, případně dotazníkových šetření/anket potřebných nebo využitelných pro vypracování projektu, e) překlad projektové žádosti do anglického jazyka, f) komunikace s obdobně laděnými projekty (zajištění síťování), g) průzkum míry inovace navrhovaného řešení na celoevropské úrovni. b) Oprávněné aktivity pro spolufinancování projektu  jsou stanoveny v programových dokumentech vázaných na výzvu unijního programu LIFE, které budou upřesněny řádnou výzvou pro tradiční projekty v podprogramu Životní prostředí vyhlášenou Evropskou komisí v roce 2020. c) Oprávněné aktivity pro spolufinancování partnera projektu  platí podmínky oprávněnosti aktivit dle písmena b)
Důležité podmínky a omezení: 

Každý oprávněný žadatel může podat nejvýše dvě žádosti o podporu v rámci této výzvy, bez ohledu na to, zda jsou podávány obě do jednoho podprogramu nebo každá do jiného nebo zda je předkladatel v pozici hlavního žadatele či partnera projektu.

 

Pokud žadatel předkládá projekt opakovaně a má k dispozici reakci Evropské komise na původní žádost, je povinen popsat, jakým způsobem připomínky do žádosti zapracoval (v příloze č. 3, resp. č. 4 u partnera). V případě, že tak neučiní, ztrácí žadatel nárok na podporu pro přípravu projektové dokumentace.

Výše podpory 

a) Příprava projektové dokumentace -Celková max. výše podpory na projekt 200 000 Kč
b) Spolufinancování projektu - Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných celkových způsobilých výdajů projektu a zároveň ne více než 12 mil. Kč na jeden projekt. 
c) Spolufinancování partnera projektu - Výše podpory udělené v rámci této výzvy činí max. 20 % z konečných způsobilých výdajů projektu připadajících na partnera a zároveň ne více než 1 mil. Kč na jednoho partnera.
Maximální výše podpory pro spolufinancování projektu v součtu grantu poskytnutého Evropskou komisí a podpory z národní výzvy přidělené koordinujícímu příjemci a jednomu či více českým partnerům může činit nejvýše 90% celkových způsobilých výdajů projektu.
 
 
Národní výzva pro rok 2020 je dvoukolová.
A. V prvním kole má žadatel možnost předložit koncept projektového návrhu. Za předložení konceptu může být poskytnuta bonifikační podpora až do výše 40 000 Kč na jeden projekt. Částka se přičítá k základní možné výši podpory pro přípravu projektové dokumentace, tj. 160 000 Kč. Pokud je žadatelem o podporu partner projektu, nemá nárok na přidělení podpory za předložení konceptu.
Toto kolo není povinné. Žadatelé svou účastí mohou získat bonifikační částku.
B. Druhé kolo představuje předložení žádosti o podporu spolu se zpracovaným projektovým návrhem a shoduje se s termínem pro ukončení této výzvy. Toto kolo je povinné. Získání samostatné podpory za odevzdání konceptu není možné. Možnost získat podporu žadateli vznikne předložením projektového návrhu do druhého (povinného) kola národní výzvy.
 
1. kolo: KONCEPT  do 28. května2020 předložení konceptu projektového návrhu
2. kolo: Žádost o podporu spolu s projektovým návrhem podepsaná žadatelem, případně pověřeným zástupcem žadatele, musí být podána nejpozději do 10. srpna 2020 (včetně)