Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

POSILOVÁNÍ KAPACIT PLATFOREM NESTÁTNÍCH SUBJEKTŮ PRO ROZVOJOVOU SPOLUPRÁCI (VČETNĚ POSILOVÁNÍ KAPACIT A PARTNERSTVÍ NNO)“ NA PODPORU PROJEKTŮ V OBLASTI ZAHRANIČNÍ ROZVOJOVÉ SPOLUPRÁCE

Termín(y) vyhlašovatele: 
Po, 03/12/2018 - 11:00
Výše částky: 
od 50.000 do 2.000.000 Kč
Charakteristika: 

Předmětem dotačního titulu je podpora projektů předložených zastřešujícími organizacemi NNO a dalšími oprávněnými subjekty v těchto oblastech: ·

oblast PLATFORMY – podpora v oblasti koordinace a posilování kapacit členských organizací - subjektů působících v zahraniční rozvojové spolupráci. Z tohoto dotačního titulu je podporováno administrativní a technické zabezpečení chodu zastřešujících organizací, organizace diskusních, vzdělávacích a dalších společných akcí členů těchto organizací, příprava a komunikace společných stanovisek a působení zástupců národních platforem v mezinárodních organizacích a institucích. V rámci této dotační oblasti lze rovněž žádat o podporu analytické a odborné publikační činnosti, včetně podpory témat týkajících se advocacy & policy making. 

oblast ZÁKLADNÍ KAPACITY – zahrnuje podporu projektů, které jsou primárně zaměřeny na budování organizačních a administrativních struktur malých a začínajících NNO a posilování jejich schopností poskytovat veřejné služby v oblasti ZRS – technické a administrativní zázemí, odborné knihovny a databáze, propagační a fundraisingové 2 aktivity, výměna informací a zkušeností, rozvoj lidských zdrojů (účast na národních i mezinárodních odborných kurzech, školeních a konferencích, stáže a studijní pobyty, apod.), pilotní aktivity zaměřené na testování nových znalostí a zkušeností. Preferovány budou zejména aktivity a výstupy směřující k posílení kapacit žadatelů v oblasti fundraisingu a budování znalostí a kapacit pro získávání finančních prostředků ze zdrojů mimo rozpočet programu ZRS ČR.

oblast ODBORNÉ KAPACITY – zahrnuje zejména posilování kapacit NNO ve specifických a odborných sektorech (odborná školení, konzultace nebo mentoring zaměřený na management organizace nebo management projektů, zavádění etických kodexů a standardů efektivnosti, evaluace a další).

podoblast PARTNERSTVÍ – cílem projektů v této oblasti má být podpora spolupráce a koordinace aktivit ZRS v rámci české i mezinárodní rozvojové konstituence a zvýšení kvality, efektivity a mezinárodní kompatibility systému ZRS. Podporovány budou aktivity zaměřené na výměnu informací a sdílení zkušeností, peer-learning, budování rozvojových partnerství a posilování synergií napříč sektory, organizaci společných akcí v ČR či sousedních zemích, přípravu společných projektů a programů ZRS, spolupráci při budování systému české ZRS, zpracování odborných studií, oponentur, zastupování NNO v českých i mezinárodních rozvojových strukturách, apod.

Důležité podmínky a omezení: 

UPOZORNĚNÍ: je možné podat žádost pouze do jedné z hlavních oblastí – nelze již v rámci tohoto dotačního titulu podávat více souběžných žádostí. Podoblast PARTNERSTVÍ lze s oběma kapacitními oblastmi kombinovat (začlenit jako samostatné aktivity/výstupy do projektu předkládaného v jedné ze dvou hlavních oblastí), nicméně vždy je možné podat jen jednu žádost

Na jednotlivé projekty je možno žádat o finanční prostředky do výše maximálně Kč 2 000 000,- pro oblast PLATFORMY a Kč 500 000,- pro oblasti ZÁKLADNÍ KAPACITY a ODBORNÉ KAPACITY. V případě stáží a studijních pobytů je maximální limit dotace Kč 100 000,-. ČRA zároveň stanovuje minimální výši dotace, která pro jeden projekt v rámci tohoto dotačního titulu činí Kč 200 000,- (u stáží a studijních pobytů Kč 50 000,-).

Pro tento konkrétní dotační titul poskytne ČRA dotaci do maximální výše 80 % nákladů projektu (ČRA požaduje minimálně 20% spolufinancování ze strany příjemce dotace z celkové částky)

povinná příloha ! originál dokladu místně příslušného finančního úřadu a okresní správy sociálního zabezpečení ne starší šesti měsíců o tom, že žadatel nemá u nich žádné závazky po lhůtě splatnosti