Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

EF RR-Program spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko

Termín(y) vyhlašovatele: 
Ne, 15/05/2016
Termín vyhlašovatele - poznámka: 
termín zasedání komise 06. - 07.12.2016
Výše částky: 
dle programu-15 tis, 30 tis a více EURO
Charakteristika: 

Program spolupráce umožňuje realizaci a financování přeshraničních projektů v česko-saském příhraničí. Je řízen Saským státním ministerstvem životního prostředí a zemědělství. Hlavními kontaktními místy pro zájemce o program a příjemce dotace jsou Společný sekretariát sídlící v Saské rozvojové bance a krajské úřady sídlící v dotačním území.

 

Prioritní osa 3  Investice do vzdělávání, odborné přípravy a odborného výcviku k získávání dovedností a do celoživotního učení

Investice do vzdělávání, odborné přípravy a školení za účelem získávání dovedností a celoživotního učení: vypracováním a naplňováním společných programů vzdělávání, odborné přípravy a školení

Cíl: Rozšíření přeshraničních nabídek vzdělávání; Zlepšení zaměstnatelnosti mladých lidí

Opatření: Podpora předškolního vzdělávání, Podpora environmentálního vzdělávání a ekologického povědomí, Zlepšování jazykové vybavenosti a mezikulturních kompetencí, Podpora školních projektů a profesní kvalifikace v oblasti vzdělávání, Podpora opatření v rámci přeshraniční odborné přípravy, dalšího vzdělávání a kvalifikace, opatření za účelem přizpůsobení se trhu práce včetně opatření pro přenos vzdělávání, Kooperační opatření vysokých škol, vzdělávacích institucí a podniků za účelem přenosu know-how na rozhraní mezi hospodářstvím a společností, budování a rozšiřování akademických kooperačních sítí a podpora mobility

 

Důležité podmínky a omezení: 

Projekty spolupráce mohou být podpořeny z prostředků EFRR až do výše 85 % způsobilých výdajů.Výplata prostředků následuje zpětně (tzv. refundace).Způsobilost výdajů na realizaci projektu začíná okamžikem registrace žádosti. Kromě toho jsou způsobilé i výdaje na přípravu projektu až do výše pěti procent celkových způsobilých výdajů daného kooperačního partnera, pokud vznikly mezi 1. 1. 2014 a datem registrace žádosti. 

 

Podporovány mohou být pouze projekty, v jejichž rámci spolupracují čeští a němečtí kooperační partneři a které splňují nejméně tři ze čtyř kritérií přeshraniční spolupráce, přičemž musí být projekt společně plánován a realizován. Kromě toho musí být projekt společně financován a/nebo realizován společným personálem. Jedná se o tato kritéria spolupráce:  společné plánování, společná realizace , společný personál, společné financování.

Realizace projektu spolupráce musí mít dopad na programové území. Doba realizace projektu činí zpravidla tři roky.

 

Požadovaný příspěvek z EFRR na celý projekt musí být vyšší než 15 000 EUR a současně celkové výdaje projektu musí být vyšší než 30 000 EUR. Na projekty s celkovými výdaji do 30 000 EUR lze předložit projektovou žádost pouze v rámci FMP. V rámci Fondu malých projektů mohou být podporovány malé projekty s lokálním charakterem přeshraniční spolupráce až do výše dotace 15.000 eur z prostředků ERDF. Celkové výdaje malého projektu nesmějí přesáhnout hranici 30.000 eur.