Obecné informace

Pokud potřebujete konzultace či jinou pomoc při sepisování grantové žádosti, neváhejte se obrátit na registrované organizace, které tuto pomoc nabízejí. Naleznete je v sekci "Databáze kontaktů" - typ služeb “Metodická a konzultační pomoc pro organizace".

DBU-Dotační oblast 8-ekovýchova

Termín vyhlašovatele - poznámka: 
Žádosti mohou být předkládány po celý rok
Výše částky: 
malé do 125.000Euro,velké nad 125.000 Euro
Charakteristika: 

Informace v češtině na http://www.spolecnostlh.cz/html/dbu/1.1.html

Obvyklý postup:
1. sestavení popisu projektu v češtině či slovenštině, dodat ing. Cermanové k 1. vyhodnocení
2. doplnění popř. úpravy popisu projektu
3. prokonzultování záměru na Německé spolkové nadaci pro životní prostředí v Osnabrücku – ing. Cermanová
4. jen v případě pozitivního ohlasu se pracuje na detailní žádosti a hledání německého partnera
5. po schválení dotace se zpracuje plán čerpání/Cash Flow, podle kterého je dotace formou zálohových plateb, většinou 1x za 6 měsíců, převáděna na účet nositele, který převádí dále na zahraniční partnery

Ing.Cermanová je placena z nadace,pro nás zdarma včetně všech překladů a konzultací.

Projekty v oblasti ekologické výchovy jsou orientovány na aktuální problémy v ochraně životního prostředí a přírody a přispívají k jejich řešení. Hlavní cíl udržitelného rozvoje přiřazuje ekologické výchově nový a rozšířený význam. Důležitou úlohou je profesní ekologické vzdělávání a klasické profesní poradenství, vedoucí ke zlepšení ekologické komunikace v hospodářství a podnicích.

Dotační témata
1. Interdisciplinární výměna a zprostředkování poznatků k životnímu prostředí a přírodě

2. Vzdělávání k udržitelnosti

3. Profesní vzdělávání a ekologické poradenství
 

Důležité podmínky a omezení: 

Podmínkou podpory projektů v zahraničí je zpravidla spolupráce zahraničního partnera s německým partnerem.

Doba trvání projektu: max. 3 roky, většinou se jedná o dvouleté projekty

Pro mezinárodní projekty platí stejné podmínky pro žádost o podporu jako pro německé projekty, znamená to, že se žádost předkládá prostřednictvím německého partnera/předkladatel žádosti, v německém jazyce přímo na sídlo nadace v Osnabrücku. Předkladatelem i partnerem projektu mohou být malé a střední soukromé podniky (počet zaměstnanců do 1000), nevládní organizace, poradenské instituce, státní úřady, vysokoškolská zařízení, výzkumné ústavy aj.

Každý předkladatel s partnery musí přispět v rámci realizace projektu vlastním podílem ve výši minimálně 50%, ve výjimečných případech (ochrana přírody) i nižším. Vlastní podíl je možné vykázat nepeněžní formou nebo kofinancovat z jiných zdrojů – EU, kraje, jiné zdroje.