Ekoslovník | U

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Udržitelná mobilita

Uspokojení potřeb mobility současných generací bez omezení potřeb mobility budoucích generací. Udržitelná doprava by měla trvale přispívat k rostoucímu socioekonomickému blahobytu a zároveň nevyčerpávat přírodní bohatství a neničit životní prostředí.

Udržitelná výroba a spotřeba

Nezbytnou podmínkou udržitelného rozvoje je změna vzorců výroby a spotřeby. Udržitelná spotřeba a výroba je „používání služeb a výrobků, které uspokojují základní potřeby společnosti a zlepšují kvalitu života, zároveň však minimalizují spotřebu přírodních zdrojů, používání toxických látek, produkci odpadů a škodlivin v průběhu celého životního cyklu služby nebo výrobků tak, aby nebylo ohroženo uspokojování potřeb budoucích generací.“ (Rámec programů udržitelné spotřeby a výroby České republiky, Ministerstvo životního prostředí 2005).
Orientaci pro spotřebitele může usnadnit certifikované značení výrobků a nezávislá srovnání a testy.

Udržitelný rozvoj

Mezinárodně je udržitelný rozvoj definován od r.1987 jako „rozvoj, který umožňuje uspokojení současných potřeb lidstva bez ohrožení možností budoucích generací uspokojovat i jejich potřeby“ (Naše společná budoucnost, Zpráva Světové komise pro životní prostředí a rozvoj OSN).
Zákon o životním prostředí 117 z r.1992 jej vymezil jako „rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“. Toto vysvětlení je oproti definici komise OSN širší a zdůrazňuje, že rozvoj je udržitelný, když bere ohled nejen na potřeby dnešních i budoucích lidí, ale i na přírodu jako takovou – když neohrožuje biodiverzitu a přírodní společenstva, zachovává udržitelnost života jak člověka, tak ostatních organismů.
V obou definicích se mluví o rovnováze rozvoje společnosti a kvality prostředí. Pokud rozdělíme „rozvoj společnosti“ na hospodářskou a společenskou oblast, můžeme popsat „udržitelný rozvoj“ jako rovnováhu tří oblastí: „životní prostředí“, „společenský život“ a „ekonomika“ se proto často popisují jako tři pilíře udržitelného rozvoje. Tento třípilířový „model“ je nejčastějším vysvětlením udržitelného rozvoje. Samozřejmě že se jedná jenom o zjednodušený model. Všechny pilíře můžeme rozdělit podle většího množství aspektů života, např. příroda, kultura, zdraví, technologie... Pokud si představíme rozmanitost témat a otázek zahrnutých do každé z těchto oblastí, uvědomíme si, že „udržitelný rozvoj“ je vícerozměrný. „Klíčová témata UR zahrnují mimo jiné zmírnění chudoby, občanství, mír, etiku, odpovědnost v místních a globálních souvislostech, demokracii a vládnutí, spravedlnost, bezpečnost, lidská práva, zdraví, rovnost pohlaví, kulturní rozmanitost, rozvoj měst a venkova, ekonomiku, modely výroby a spotřeby, odpovědnost podniků, ochranu životního prostředí, řízení přírodních zdrojů a biologickou a krajinnou rozmanitost“ (Evropská strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj, 2005).

Jednoduše můžeme říct, že udržitelný rozvoj je vyvážený, harmonický, sociálně a ekologicky odpovědný rozvoj. Jedná se o rozvoj odpovědný k lidem (včetně těch, kteří žijí na druhé straně planety, těch, kteří se dosud nenarodili, a těch, kteří nám přenechali důležité hodnoty, jež by se neměly zničit) i k přírodě (vytvářející hodnoty, které nejsme schopni vytvořit a bez kterých by byl život nemožný), přičemž se promýšlí a provádí společně (neplánuje je pouze úředník, politik, developer nebo odborník).

Úpravny vody

Slouží ke zpracování povrchové vody, která je svým surovým složením pro pití nevhodná.
Úpravna vody je definována vyhláškou č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích, a to v § 1 písm. d: soubor objektů a zařízení s technologií pro úpravu vody.
V úpravně vody je zpracovávána voda surová, a to tak, aby výchozím produktem byla voda pitná, která splňuje všechny stanovené jakostní požadavky, neboli „hygienické limity“ jak definuje § 1 vyhlášky č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody. V úpravně vody proto probíhají pravidelné laboratorní testy vody, a to jak vody surové, tak vzniklé vody pitné.

Územní plánování

Činnost, která soustavně a komplexně řeší funkční využití území, stanoví zásady jeho organizace, věcně i časově koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Vytváří předpoklady k zabezpečení trvalého souladu všech přírodních, civilizačních a kulturních hodnot v území, zejména se zřetelem na péči o životní prostředí a ochranu jeho hlavních složek - půdy, vody a ovzduší. Podrobnější informace viz zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).