Ekoslovník | T

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Tajga

Severský jehličnatý či smíšený les (smrk, borovice, bříza aj.).

Taxon

Jednotka (skupina) v systému živých organismů (rostlin či živočichů), například druh (poddruh, forma), rod, čeleď, řád atd..

TCO DEVELOPMENT

TCO Development je švédská organizace vlastněná Švédskou Konfederací profesních zaměstnanců (Tjänstemännens Centralorganisation) TCO. Zabývá se certifikací především kancelářského zboží – od počítačů a jejich příslušenství přes mobilní telefony až po kancelářský nábytek. Hodnotící kritéria zahrnují kromě šetrného přístupu k životnímu prostředí při výrobě možnosti ekologické likvidace výrobku i jejich energetickou spotřebu, intenzitu elektromagnetického záření a zdraví škodlivých látek a též uživatelskou přívětivost a kvalitu obrazu (u monitorů a LCD displejů). U nás se s těmito značkami setkáte nejčastěji právě u monitorů a LCD displejů.

Tektonický proces

Mechanické působení sil (tlaků a napětí) v zemské kůře se vznikem tektonických poruch (včetně puklin, zlomů, vrás, většiny pohoří atd.).

Tepelné čerpadlo

Zařízení umožňující získávat energii k vytápění a přípravě teplé vody z vnějšího prostředí - vody, vzduchu a země. Tepelná čerpadla se dělí podle zdroje pro odběr tepla a média, kterému teplo odevzdávají k přenosu. Program Zelená úsporám podporuje tepelná čerpadla kombinace země-voda, vzduch-voda a voda-voda a splňující podmínky programu.

Třetihory (terciér)

Geologická éra (65–1,8 mil. let) dělená na útvary paleogén a neogén.

Třídy jakosti povrchových vod

I. neznečištěná voda, II. mírně znečištěná voda, III. znečištěná voda, IV. silně znečištěná voda, V. velmi silně znečištěná voda. Pro stanovení kapacit kanalizací a čistíren se používají normované hodnoty znečištění produkovaného jedním obyvatelem; znečištění z jiných zdrojů (kuchyně, chovy, průmysl aj.) se přepočítává jako by bylo produkováno lidmi – určuje se tzv. počet ekvivalentních obyvatel (EO).

Tundra

Bezlesý krajinný útvar, chladná severská „step“, pokrývající severské a vysokohorské oblasti (název pochází z finského „tunturi“, tj. holý kopec); tvoří ji porosty nízkých bylin a keříků v podmínkách, kde nemůže vyrůstat les (roční průměr teplot pod 10 °C); stepotundra – specifický, dnes již neexistující – biotop chladných ledových dob.

Tvrdost vody

Koncentrace všech rozpuštěných vícemocných kationtů kovů alkalických zemin, v podstatě se jedná o sumu vápníku a hořčíku. Základní jednotkou tvrdosti vody je mmol/l (milimoly v litru).