Ekoslovník | S

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Safari

Výraz původně ze svahilštiny znamená cestu terénem nebo loveckou výpravu, dnes je chápán většinou jako výprava za divokými africkými zvířaty v jejich přirozeném prostředí, případně ve specializované zoologické zahradě.

SEA

Proces SEA (zkratka za Strategic Environmental Assessment) neboli strategické hodnocení vlivů na životní prostředí zkoumá vlivy koncepcí na jednotlivé složky životního prostředí (podobně jako v procesu EIA).

Seznam odborných dodavatelů (SOD) - Zelená úsporám

Seznam dodavatelů splňujících kritéria pro zápis do SOD. Pouze služeb podnikatelských subjektů uvedených v seznamu mohou žadatelé využít při realizaci projektů podporovaných v programu Zelená úsporám. Registrace do seznamu je bezplatná, vyhledávání dodavatele je možné podle jeho názvu, IČ, kraje, kde působí, nebo dotované technologie. http://www.zelenausporam.cz/sekce/473/seznam-odbornych-dodavatelu/

Seznam výrobků a technologií - Zelená úsporám

Seznam výrobků a technologií splňujících legislativní požadavky a technické parametry, které zajišťují jejich ekologickou šetrnost a ekologický přínos. V programu Zelená úsporám jsou podporovány pouze výrobky a technologie uvedené v seznamu. Registrace výrobků a technologií do seznamu je bezplatná,vyhledávání je možné podle kódu výrobku, názvu výrobku nebo dotované technologie.
http://www.zelenausporam.cz/sekce/474/seznam-vyrobku-a-technologii/

Skleníkové plyny

K nejdůležitějším skleníkovým plynům, jejichž koncentrace se zvyšuje vlivem lidských aktivit, patří oxid uhličitý, metan a oxid dusný.

Skleníkový efekt

Některé plyny v atmosféře mají schopnost pohlcovat infračervené paprsky, které vyzařuje povrch Země. Tento přírodní jev, nazývaný skleníkový efekt, přispívá k udržování teplot vhodných pro život. Plyny dusík a kyslík, které tvoří převážnou většinu atmosféry (99%), záření ani nepohlcují ani nevysílají. Vodní pára, oxid uhličitý a některé další plyny, obsažené v ovzduší v mnohem menším množství, určitou část tepelného záření, jež opouští povrch Země, pohlcují; tyto plyny působí tedy na vyzařování jako částečná „pokrývka“ a způsobují rozdíl asi 21°C mezi skutečnou a průměrnou povrchovou teplotou na Zemi, jež se pohybuje asi kolem 15°C a hodnotou -6°C, která by nastala v atmosféře obsahující pouze kyslík a dusík. Působení této „pokrývky“ se nazývá přirozený skleníkový efekt a příslušným plynům se říká skleníkové plyny. Tento účinek se nazývá přirozený proto, že všechny atmosférické plyny zde byly dávno předtím než se objevili lidé. O zvýšeném skleníkovém účinku mluvíme v případě navýšení účinku způsobeného plyny přítomnými v atmosféře vlivem aktivit lidí, jako je odlesňování a spalování fosilních paliv.
Pojem skleníkový efekt se užívá podle podobnosti vlastností skla ve skleníku a zemské atmosféry. Záření slunce prochází sklem dovnitř, kde je rostlinami a půdou uvnitř skleníku pohlcováno (absorbováno). Avšak tepelné záření vycházející z rostlin a půdy je pohlcováno sklem a zpětně vraceno. Sklo tedy v tomto případě funguje také jako „přikrývka“, která pomáhá udržet ve skleníku teplo.

Solárně-termický kolektor

Systém sloužící k absorpci slunečního záření a jeho využití ve formě tepla určený pro celoroční přípravu teplé vody nebo pro kombinaci celoroční přípravy teplé vody a přitápění.

Solární energie

Existují dva základní principy využití energie slunce: fotovoltaické systémy na výrobu elektřiny a fototermické systémy na výrobu teplé vody.
Fotovoltaické panely jsou desky na bázi křemíku, které dokáží přeměňovat sluneční záření na elektrickou energii ( tento systém, stejně tak jako fototermický, pracuje nejen za plného svitu, ale i když je zataženo při využití difúzního světla). Základními prvky systému jsou fotovoltaické panely (umístěné nejlépe na střeše), rozvody vodičů elektrické energie, měnič ze stejnosměrného na střídavý proud a elektroměr.

Fototermické systémy jsou založeny na pomalém průtoku kapaliny skrze solární kolektor, kde dochází k ohřevu a následnému přenosu této energie do zásobníku teplé vody. Fakticky se tedy jedná o ohřev média v kolektoru, které je následně akumulováno v zásobníku a využíváno pro předehřev topné vody (v podmínkách ČR méně efektivní) či pro ohřev užitkové vody nebo ohřev bazénů (více efektivní, protože spotřeba teplé vody je v průběhu roku konstantní a v létě, kdy je výkon nejvyšší, je možné vyhřívat bazén). Základními prvky systému jsou solární kolektory (umístěné nejlépe na střeše), rozvody potrubí, akumulační nádoba ( vybavená elektrickou spirálou pro dohřev v případě nedostatečné energie slunce, pro dohřev lze využít i vaše stávající zařízení) a regulace (nedílnou součástí dobrého systému je kvalitní a dobře nastavená regulační jednotka).

Správní řízení

Jedná se o postup správního orgánu, jehož účelem je vydání rozhodnutí, jímž se v určité věci zakládají mění nebo ruší práva anebo povinnosti jmenovitě určené osoby nebo jímž se v určité věci prohlašuje, že taková osoba práva nebo povinnosti má anebo nemá (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád). Příkladem takového správního orgánu je např. stavební úřad, který vydává např. rozhodnutí (územní rozhodnutí, stavební povolení), jež zakládají právo realizovat v určitém místě nějakou stavbu. V oblasti životního prostředí veřejnost zpravidla zajímají územní a stavební řízení, řízení o povolení kácení dřevin či výjimek z ochrany zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů, vodoprávní řízení (např. zásahy do vodních toků), řízení podle horního zákona (povolování dobývání ložisek nerostných surovin) a řada dalších.

Stará ekologická zátěž

Pozůstatek lidských aktivit s nepříznivými důsledky pro životní prostředí, jako je nahromadění škodlivin v půdě a horninách, kontaminace staveb apod., vedoucí mimo jiné k dlouhodobému znečištění podzemních vod.

Stélka

Jednoduché rostlinné tělo, nerozlišené na pravé kořeny, stonky a listy.

Step

Soubor bezlesých, převážně travnatých ekosystémů (rostlinstva s odpovídajícím společenstvem živočichů); lesostep – přechodné společenstvo mezi stepí a lesem (s rozvolněným porostem keřů a stromů); kulturní step – člověkem odlesněná (zemědělská) krajina s poli, lukami apod..

Sukcese

Proces postupného nahrazování jednoho živého společenstva jiným (až do konečného vyváženého stádia, tzv. klimaxu); v přirozeném globálním vývoji sukcesi vyvolávaly především klimatické změny (např. step – lesostep – zapojený vysokokmenný les).

Synantropie

Vazba živočišných (příp. i rostlinných) druhů na prostředí formované a využívané člověkem (sídla apod.).