Ekoslovník | R

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Recyklace, materiálové využití

Materiálovým využitím odpadů je náhrada prvotních surovin látkami získanými z odpadů, které lze považovat za druhotné suroviny, nebo využití látkových vlastností odpadů k původnímu účelu nebo k jiným účelům, s výjimkou bezprostředního získání energie.

Reintrodukce

Rekuperace

Energeticky úsporná technologie, při níž teplý vzduch, odváděný při tzv. řízeném větrání z obytných prostor, předehřívá ve speciálním zařízení (rekuperačním výměníku) čerstvý vzduch přiváděný do obytných prostor. Tím dochází jen k výměně vzduchu, nikoliv ztrátě tepla, jako při větrání okny.

Rodinný dům

Objekt, ve kterém více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomu účelu určena, v němž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Nikoliv např. objekty určené k individuální rekreaci nebo průmyslové objekty.

Rostlinstvo (vegetace)

Rostlinná společenstva pokrývající určité území; jejím základem jsou jednotlivé druhy jako celek tvořící flóru (květenu).

Rozsyp

Klastický (tvořený úlomky) sediment obohacený užitkovými minerály, pocházejícími z chudých matečných hornin nebo starších, rozrušených ložisek; rozsypy bývají zdrojem zlata, platiny, diamantu atd..

Ruderál

Rumištní („smetištní“) stanoviště.

Rybářské právo, výkon

Činnost v rybářském revíru povolená osobě (fyzické nebo právnické) příslušným orgánem státní správy rybářství; spočívá v plánovitém chovu, ochraně, lovu a přisvojování si ryb, popřípadě vodních organismů, jakož i užívání pobřežních pozemků v nezbytném rozsahu.

Rybářský lístek

Doklad, který vydává příslušný rybářský orgán na základě splnění kvalifikačních předpokladů daných zákonem o rybářství; je nezbytný pro vydání povolenky k lovu umožňující lov ryb a vodních organismů v příslušném rybářském revíru.

Rybářský revír

Úsek povrchových vod o výměře nejméně 500 m2 souvislé vodní plochy, umožňující život rybí obsádky a vodních organismů, vyhlášený rozhodnutím příslušného orgánu státní správy rybářství.