Ekoslovník | O

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Obnovitelné zdroje energie (OZE)

Obnovitelnými zdroji se rozumí obnovitelné nefosilní přírodní zdroje energie, jimiž jsou energie větru, energie slunečního záření, geotermální energie, energie vody, energie půdy, energie vzduchu, energie biomasy, energie skládkového plynu, energie kalového plynu a energie bioplynu.

Obytný dům

Ve smyslu vyhlášky č. 268/2009 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, se jím rozumí rodinný dům jako stavba pro bydlení, která svým stavebním uspořádáním odpovídá požadavkům na rodinné bydlení a v níž je více než polovina podlahové plochy místností a prostorů určena k bydlení, nebo bytový dům jako stavba pro bydlení, ve které převažuje funkce bydlení. To znamená, že obytnými budovami jsou jak rodinné, tak bytové domy bez rozlišení konstrukce (tedy jak panelové, tak i nepanelové - zděné).

Odpad

Odpad je každá movitá věc, které se osoba zbavuje nebo má úmysl nebo povinnost se jí zbavit.

Odpadní voda

Voda použitá v obytných, průmyslových, zemědělských, zdravotnických a jiných stavbách, zařízeních nebo dopravních prostředcích, pokud má po použití změněnou jakost (složení nebo teplotu), jakož i jiná voda z nich odtékající, pokud může ohrozit jakost povrchových nebo podzemních vod.

Odpadové hospodářství

Činnost zaměřená na předcházení vzniku odpadů, nakládání s odpady a následnou péči o místo, kde jsou odpady uloženy a kontrola těchto činností.

Opravné prostředky

V případě, že nejsme spokojeni s tím, jak bylo naloženo ve správním řízení s našimi námitkami nebo připomínkami, můžeme využít opravných prostředků. Nejčastějším opravným prostředkem je odvolání (viz správní řád), které je třeba podat ve stanovené lhůtě po vydání rozhodnutí. Rozhodnutí pak přezkoumává orgán (např. krajský úřad) nadřízený orgánu, který původní rozhodnutí vydal (např. městský úřad). Jiným typem opravného prostředku je přezkumné řízení (viz též správní řád). Je možné se též obrátit na soud, což je však již dosti komplikované. Bohužel možnosti opravných prostředků v územním plánování nebo hodnocení vlivů na životní prostředí jsou velmi slabé.

Oxid dusný (N2O)

Je v atmosféře zastoupen v menším množství (6,7krát méně než metan) a ročně stoupá o 0,25%. Přídavné zdroje, přispívající ke zvyšování jeho obsahu, jsou podle současných měření automobily. Životnost v ovzduší je relativně dlouhá – okolo 120 let – tedy nejvíce z uvedených plynů.

Oxid uhličitý (CO2)

Je jedním z hlavních nositelů, jejichž pomocí se v přírodě přenáší uhlík mezi mnoha přirozenými zásobníky uhlíku (např.: biosféra – odumřelá biomasa, oceán). Suchozemské a oceánské zásobníky uhlíku jsou mnohem větší než jeho množství v atmosféře. Uvolnění pouhých 2% oxidu uhličitého uloženého v oceánech by množství atmosférického CO2 zdvojnásobilo.

Ozonová díra

Nad atmosférou, ve výši 7-50 km, se vytvořil ozónový obal. Ozónová vrstva pohlcuje část UV záření a odráží tvrdé kosmické záření. Toto umožnilo existenci života na Zemi. Vrstva ozónu se působením některých látek /freonů, chlóru/ zeslabuje, dochází k blokaci jeho molekul. Nadbytek záření vyvolává nebezpečná kožní onemocnění /rakovinu kůže/, poškozuje zrak,.. Je nutné zamezit dalšímu poškozování ovzduší.; nejtenčí nad póly a nad Austrálií.