Ekoslovník | N

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Námitky a připomínky (popř. vyjádření)

Námitky a připomínky mohou podávat účastníci výše uvedených rozhodovacích procesů (územní plánování, hodnocení vlivů na ŽP, správních řízení). Prostřednictvím těchto námitek a připomínek lze vyslovit svůj nesouhlas, podmínky, které je třeba při rozhodování respektovat apod.. Pozor, podle některých zákonů (zejm. stavební zákon) mají námitky a připomínky odlišnou právní váhu - zde je potřeba důsledně nastudovat, kdo může podávat připomínky a kdo námitky.

Národní park (NP)

Rozsáhlé a v národním či mezinárodním měřítku jedinečné území (zřízené podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), v němž jsou rozsáhlé přirozené nebo lidskou činností málo ovlivněné ekosystémy; je členěn do tří zón odstupňované ochrany (nejpřísnější režim je stanoven pro 1. zónu) a jeho návštěvní řád proto v různé míře omezuje pohyb veřejnosti.

Národní přírodní památky a přírodní památky (NPP a PP)

Přírodní útvary menší rozlohy (geologické či geomorfologické jevy, naleziště nerostů, vzácných či ohrožených druhů apod.), zřízené podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny. Lokality s národním nebo mezinárodním významem (které vedle přírody formoval člověk) jsou vyhlašovány v národní kategorii.

Národní přírodní rezervace (NPR)

Území mimořádných přírodních hodnot s přirozeným reliéfem, typickou geologickou stavbou a ekosystémy významnými v národním či mezinárodním měřítku (zřízené podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny).

NATURA 2000

Soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území podle jednotných principů všechny státy Evropské unie. Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: směrnice Rady 2009/147/EC, o ochraně volně žijících ptáků a směrnice Rady 92/43/EHS, o ochraně přírodních stanovišť, volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast. Soustava Natura 2000 sestává ze dvou typů chráněných území – ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

Nebezpečný odpad

Mezi nebezpečné odpady řadíme odpady, které vykazují alespoň jednu nebezpečnou vlastnost uvedenou v příloze zákona o odpadech ( např. toxicita, karcinogenita, mutagenita, infekčnost, ekotoxicita atd.) Jako příklad nebezpečných odpadů lze uvést infekční zdravotnické odpady nebo odpady obsahující rtuť či odpady z výrob převážně používající nebezpečné chemikálie ve výrobním procesu.

Nebezpečné odpady mohou poškozovat lidské zdraví či životní prostředí, a proto jim je potřeba věnovat zvýšenou pozornost. K negativnímu působení nebezpečných odpadů může docházet na místě jejich vzniku, při transportu a v blízkosti místa jejich odstranění.

Neolitická revoluce

Označení pro zlomový okamžik vývoje krajiny v mladší době kamenné (neolitu, v kraji před cca 7700 lety), kdy se v krajině poprvé projevila zemědělská činnost, čili započalo trvalé a plošné ovlivňování přírodního prostředí člověkem.

Nerost (minerál)

Homogenní (stejnorodá) anorganická přírodnina, jejíž vlastnosti (na rozdíl od horniny) jsou v každé její části stejné; obvykle se vyskytuje v menším množství než hornina nitrátově zranitelná oblast – podle evropských i tuzemských zákonných předpisů vyhlášené území (v České republice celkem asi na 45 % výměry zemědělské půdy), kde se vyskytují povrchové nebo podzemní vody, zejména využívané nebo určené jako zdroje pitné vody; jsou stanovena opatření ohledně používání a skladování statkových hnojiv, střídání plodin a provádění protierozních opatření.

Nízkoenergetický dům

Takový typ domu, jehož energetická náročnost na vytápění je maximálně 50 kilowatthodin na metr čtvereční vytápěné plochy (tato hodnota je dána normou).

Nízkoenergetický standard - Zelená úsporám

V rámci programu se jedná o nepřekročení měrné roční potřeby tepla na vytápění na úrovni 70 kWh/m2 u rodinných domů a 55 kWh/m2 u bytových domů. Při výpočtech se postupuje podle ČSN EN ISO 13 790 v souladu s TNI 73 0329 (30) a ČSN 73 0540.