Ekoslovník | M

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Makromycety, mikromycety

Tradiční dělení hub podle toho, zda tvoří či netvoří velké (makroskopické, mnohdy konzumovatelné) plodnice.

Management mobility

Strategie rozvoje dopravy, která se vyvinula jako odpověď na stále vyšší intenzitu provozu, vznikající zácpy a s nimi spojené problémy (ztráta času, zhoršení životního prostředí a zdraví, problémy s dodávkou zboží a dostupností sídel společností, apod.).
Výsledkem správného managementu mobility je zavedení opatření vedoucích k uspokojení poptávky po dopravě osob a zboží za současného snížení nepříznivého dopadu na životní prostředí a snížení ekonomické zátěže.
Důležitým cílem je omezení motorizované individuální dopravy (zejména sólo-jízdy osobních motorových vozidel) a vlastnictví osobních automobilů (například rozšířením systému sdílení aut - car-sharing).

Meliorace

Opatření ke zlepšení přírodních poměrů pozemku (zejména z hlediska hospodářského využití), nejčastěji odvodňování zemědělských a lesních půd.

Měrná potřeba tepla na vytápění

Čistá výpočtová potřeba tepla na prostorové vytápění bez vlivu účinnosti otopné soustavy a zdroje tepla.
Vypočtené množství tepla v kWh, které je za rok potřeba dodat do místností na vytápění, vztažené na 1 m2 podlahové plochy budovy - nezahrnuje v sobě účinnost otopné soustavy a zdroje tepla. Při výpočtu se postupuje dle ČSN EN ISO 13790, v souladu s TNI 73 0329, TNI 73 0330 a ČSN 73 0540 nebo také v souladu s vyhláškou MPO ČR č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov.

Měrná výrobní emise

Poměr hmotnosti do ovzduší přecházející znečišťující látky ke vztažné veličině stanovený měřením a výpočtem na jednotlivém zařízení nebo souboru zařízení zdroje; vztažnou veličinou bývá zejména hmotnost spáleného paliva nebo množství tepla nebo hmotnost vstupní suroviny nebo množství nebo hmotnost jednotek produkce.

Měření emisí

Nejčastější a základní činností pro zjištění míry vlivu instalovaného zdroje, zdrojů znečišťování na čistotu ovzduší v dané lokalitě je měření emisí – měření koncentrací škodlivin, které jsou vypouštěny do venkovního ovzduší.

Měřící skupina

Pro účely autorizovaného měření emisí je nutné si vybrat měřící skupinu (společnost), která vlastní oprávnění k provádění autorizovaného měření emisí. Tato oprávnění uděluje Ministerstvo životního prostředí.

Metan (CH4)

Je hlavní složkou zemního plynu. V bažinatých oblastech, kde se rozkládá organický materiál, probublává k povrchu. Podle údajů z vrtných jader ledovců se koncentrace CH4 více než zdvojnásobila a stoupá v průměru o 1% ročně. Přestože je koncentrace metanu v atmosféře mnohem menší než koncentrace oxidu uhličitého (175krát), není jeho skleníkový účinek zanedbatelný. Je to proto, že efekt způsobený molekulami metanu je přibližně 7,5krát větší než efekt způsobený molekulami oxidu uhličitého.

Meteorologické stanice

Jsou hlavními prostředky pozorovacího systému, který zajišťuje soustavné sledování počasí a jeho změny; úkolem klimatologických stanic je provádět meteorologická pozorování pro potřeby klimatologie, synoptické stanice pořizují meteorologická data pro účely tzv. synoptické meteorologie, jejímž hlavním cílem je diagnóza a předpověď počasí: měří se na nich a sleduje směr a rychlost větru, atmosférický tlak, teplota a vlhkost vzduchu, přízemní teplota, maximální a minimální teplota v daném dni, teplota půdy a spadlé srážky, pozoruje se zde stav a průběh počasí, množství a druh oblačnosti a tlakové tendence

Mezozoikum (druhohory)

Geologická éra (250–65 mil. let) dělená na tři útvary: trias, jura, křída.

Migrace

Stěhování či pravidelné přesuny organismů v zeměpisně vymezitelném prostoru či směru, ať již pravidelné, často dočasné – zejména u živočichů (tah ptáků aj.), či v dlouhodobém pohledu například v souvislosti s proměnami rozšíření jednotlivých druhů rostlin i živočichů (tj. v důsledku vývoje druhových areálů).

Mikromycety, makromycety

Tradiční dělení hub podle toho, zda tvoří či netvoří velké (makroskopické, mnohdy konzumovatelné) plodnice.

Minerál (nerost)

Homogenní (stejnorodá) anorganická přírodnina, jejíž vlastnosti (na rozdíl od horniny) jsou v každé její části stejné; obvykle se vyskytuje v menším množství než hornina.

Místní agenda 21

Dvě třetiny opatření z programu Agenda 21 je třeba realizovat na úrovni jednotlivých obcí a měst – na místní úrovni – proto se mluví o Místních Agendách 21. V některých zemích takový program funguje ve všech obcích, či jejich valné většině (Švédsku, Velké Británii), v České republice zná tento pojem část obecních a městských samospráv a pár desítek se jich o uplatnění „udržitelného života“ systematicky pokouší. V ČR se jejich rozvoji myšlenek Agendy 21 věnuje Rada vlády pro udržitelný rozvoj, ale i řada neziskových organizací (např. Veronica a jiné ekologické poradny, Národní síť zdravých měst, TIMUR).
Místní agenda 21 je strategický a akční plán rozvoje místa…
…ohleduplný k ekologickým, sociálním a kulturním hodnotám,
… vycházející z místních hodnot a tradic,
… podílející se na řešení globálních ohrožení
… a probíhající za účasti těch, kdo v místě žijí.
Místní Agenda 21 je tedy uplatnění principů udržitelného rozvoje na úrovni obce či města (případně části většího města - např. čtvrti), je to strategický a akční plán rozvoje místa, uspořádaný podle stejných zásad, se kterými souhlasily vlády na konferenci v Rio de Janeiru. Místní Agenda 21 je proces rozvoje místního společenství a využití území. Není to zákon ani vládní nařízení, není povinná.

Mobilita

Mobilitou nazýváme souhrn reálně uskutečnitelných přání přemístit se za účelem naplnění svých potřeb.

Mrazový den

Den s minimální teplotou pod 0 °C.

Mykoflóra

Houby jako skupina organismů, jejich výčet.

Mykologie

Nauka o houbách; ekologickou skupinou lišejníků se zabývá lichenologie.

Mykorhiza.

Symbiotický (oboustranně prospěšný) vztah mezi rostlinou (dřevinou) a mykorhitickou houbou, např. mezi břízou a kozákem březovým; houbová vlákna obalují kořenové.