Ekoslovník | K

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Klasifikace jakosti povrchových vod

Třídy jakosti podle ČSN 75 7221 Jakost vod:
I. neznečištěná voda – ukazatele nepřesahují hodnoty odpovídající běžnému přirozenému pozadí v toku
II. mírně znečištěná voda – dosud umožněna existence bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému
III. znečištěná voda – podmínky pro existenci bohatého, vyváženého a udržitelného ekosystému nemusí být vytvořeny
IV. silně znečištěná voda – podmínky umožňující existenci pouze nevyváženého ekosystému
V. velmi silně znečištěná voda – podmínky umožňující existenci pouze silně nevyváženého ekosystému.

Klima (podnebí)

Dlouhodobý režim vývoje počasí (zabývá se jím obor zvaný klimatologie).

Klimax

Konečné a stabilizované stádium přirozeného vegetačního vývoje (sukcese), odpovídající daným přírodním podmínkám (klimatu, půdním poměrům).

Kojenecká voda

Kvalitní voda z chráněného podzemního zdroje, která je vhodná pro přípravu kojenecké stravy a k trvalému přímému požívání všemi skupinami obyvatel. Celkový obsah minerálních látek může být nejvýše 500 mg/l. Protože u této vody je zakázána jakákoli úprava měnící její složení, je kojenecká voda jedinou balenou vodou, u které je zaručeno původní přírodní složení.

Koloběh vody

Je stálý oběh povrchové a podzemní vody na Zemi, doprovázený změnami skupenství.

Komodita

V aktuálním pojetí různé druhy zboží, např. ve smyslu jednotlivých zemědělských produktů.

Kompetice

Konkurence mezi organismy, které kryjí své potřeby ze stejných zdrojů.

Komunální odpad

Komunální odpad představuje veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob. Komunální odpad zahrnuje směsný komunální odpad, separovaně sbírané složky (papír, plast, sklo, nápojové kartóny), nebezpečný odpad, objemný odpad, odpad ze zahrad a parků atd.

Komunitní plánování, účast veřejnosti

Termín komunitní plánování se do značné míry překrývá s termíny zapojování veřejnosti či participace. Za těmito všemi názvy je základní princip - potřeba hodnotit, promýšlet, plánovat a proměňovat podobu komunity v interakci všech jejich členů, ať už se jedná například o systém sociální péče, podobu návsi nebo systém třídění odpadů. Tato potřeba byla „znovuobjevena“ právě v souvislosti s rozvíjením konceptu udržitelného rozvoje. Pro vyvážený rozvoj komunity po ekonomické, ekologické a sociální stránce je třeba zajištění dostatečného množství informací o stavu konkrétní obce či města a účast veřejnosti je nezbytnou součástí jak sběru informací, tak i poskytování zpětné vazby o charakteru rozvoje daného místa. Podíl veřejnosti na spolurozhodování o rozvoji obce posiluje vazbu občanů k obci a zajišťuje dlouhodobou podporu realizované politiky nebo investice či navržené koncepce.

Kontinuální měření

Průběžné měření přístroji pro kontinuální měření nebo kontinuálně pracujícími přístroji pro tento účel konstruovanými s registrací a vyhodnocováním naměřených dat.

Kraj

V České republice aktuálně označení pro dva různé typy regionů: 1) vyšší územní samosprávný celek (územní společenství občanů, veřejnoprávní korporace), které ustanovuje ústavní zákon č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků; 2) územní („starý“) kraj, který je stanoven zákonem č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, v novelizovaném znění; z právního hlediska tyto územní části republiky existují dosud – samosprávný celek Královéhradecký kraj je tudíž součástí územního Východočeského kraje; nadále také existují okresy (ačkoliv okresní úřady byly zrušeny).

Krajina

Úsek zemského povrchu s přírodními i člověkem vytvořenými jevy (souborem ekosystémů) a jim odpovídající scenerií (vzhledem); základní členění: krajina přírodní a krajina kulturní (ovlivněná člověkem) – jsou-li v ní esteticky a ekologicky vyvážené přírodní prvky a projevy působení člověka, jde o harmonickou kulturní krajinu.

Krajinný ráz

Krajinný ráz, kterým je zejména přírodní, kulturní a historická charakteristika určitého místa či oblasti, je chráněn před činností snižující jeho estetickou a přírodní hodnotu. Zásahy do krajinného rázu, zejména umisťování a povolování staveb, mohou být prováděny pouze s ohledem na zachování významných krajinných prvků, zvláště chráněných území, kulturních dominant krajiny, harmonické měřítko a vztahy v krajině. K umisťování a povolování staveb a k jiným činnostem, které by mohly snížit nebo změnit krajinný ráz, je nezbytný souhlas orgánu ochrany přírody. Ochrana krajinného rázu se týká nejen území s jeho zvýšenými hodnotami (zvláště chráněná území a přírodní parky), ale i ostatní krajiny.

Krystalická hornina

Hornina (obvykle vyvřelá nebo přeměněná) s krystalickým složením.

Křída

Nejmladší geologický útvar druhohor (140–65 mil. let).

Kulturní step

Odlesněná zemědělská krajina.

Kvalitní zateplení

Provedení dodatečné tepelné izolace vedoucí k dosažení maximálně požadované hodnoty součinitele prostupu tepla konstrukce pro jednotlivé konstrukce podle ČSN 73 0540.

Kvartér (čtvrtohory)

Současné geologické období, trvá cca 1,8 mil. let.; starší období (pleistocén) zahrnuje starší dobu kamennou (paleolit); mladší úsek (holocén) začal asi před 12 tisíci lety a spadá do něj mezolit (střední doba kamenná), neolit (mladší doba kamenná) a všechny mladší lidské kultury až do současnosti; v geologickém pojetí se holocén člení na preboreál – boreál – atlantik – epiatlantik – subboeál – subatlantik – subrecent (vč. současnosti, recentu).

Květena (flóra)

Soupis všech rostlinných druhů v daném území.