Ekoslovník | H

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Hematit

Fe2O3, minerál, který je významnou složkou železných rud.

Hmotnostní koncentrace

Množství znečišťující látky ze zdroje znečišťování v hmotnostních jednotkách v jednotce objemu nosného plynu (mg . m-3).

Hmotnostní tok

Množství znečišťující látky ze zdroje znečišťování v hmotnostních jednotkách za jednotku času (kg . h-1).

Hodnocení vlivů na životní prostředí (též EIA nebo SEA)

Proces, který se provádí u zákonem stanovených investičních záměrů nebo koncepcí (např. strategických dokumentů, rozvojových plánů a programů apod.), které mohou významně ovlivnit životní prostředí.

Výstupem procesu hodnocení vlivů záměru na životní prostředí je stanovisko, které je podkladem pro navazující správní řízení.

Hornina

Akumulace nerostné hmoty, podílející se na složení zemské kůry; základní dělení – horniny usazené, vyvřelé a přeměněné (tj. vulkanickou činností ovlivněné usazeniny).

Hrubý domácí produkt (HDP)

Vyjadřuje ekonomickou hodnotu vytvořenou v národním hospodářství za uplynulé období (zpravidla rok). Je možné jej interpretovat jako hodnotu zboží a služeb domácího původu určených ke konečnému užití, proto bývá (především v přepočtu na jednoho obyvatele) považován za ukazatele materiální životní úrovně obyvatel.

Humidita

Vlhkost (vzdušná, půdní).

Hydrofyty

Druhy rostlin rostoucí ve vodě, případně na mokrých až zbahnělých půdách.

Hydrologie

Věda, která se zabývá pohybem a rozšířením vody na Zemi.

Hydrosféra

Část zemského povrchu s obsahem vody v kapalném skupenství.