Ekoslovník | CH

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou (zřízené podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny), s charakteristickým reliéfem a významným podílem přirozených ekosystémů. Hospodářské a rekreační využívání oblasti probíhá s ohledem na zachování její ekologické funkce. Součástí CHKO jsou ještě tzv. maloplošná zvláště chráněná území (MZCHÚ) – přírodní rezervace a přírodní památky.

Chráněná rybí oblast

Vymezení části rybářského revíru, v níž je výkon rybářského práva omezen, popřípadě vyloučen za účelem vytvoření podmínek pro chov a ochranu ryb nebo pěstování a reprodukci vodních organismů.

Chráněná území

Lokalita či oblast, která je pro svou zachovalost chráněna z hlediska ochrany přírody a krajiny a dalších celospolečenských zájmů; v Česku jsou chráněná území zřizována podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny; v terminologii zákona jde o zvláště chráněná území: národní parky (NP), chráněné krajinné oblasti (CHKO), národní přírodní rezervace (NPR), přírodní rezervace (PR), národní přírodní památky (NPP), přírodní památky (PP), přičemž v praxi se pro CHKO a NP se užívá označení velkoplošná chráněná území, ostatní jsou zahrnována pod pojem maloplošná chráněná území.

CHSKcr

Chemická spotřeba kyslíku – parametr kvality vody, určující míru organického (chemicky oxidovatelného) znečištění. Hodnota CHSK je tedy mírou celkového obsahu organických látek ve vodě (nepřímé skupinové stanovení).