Ekoslovník | B

a | b | c | č | d | e | f | g | h | ch | i | j | k | l | m | n | o | p | r | s | t | u | v | x | z | ž

BIO značky pro ekologické zemědělství

Biopotraviny vyrobené v České republice musí být označené jak národní značkou, tzv. biozebrou, tak i novým evropským logem. Biopotraviny z dovozu mohou být označeny biozebrou, ale nemusí.

Národní značení
Grafický znak BIO, tzv. biozebra, s nápisem „Produkt ekologického zemědělství“ a s číslem kontrolní organizace CZ-BIO-001, CZ-BIO-002 nebo CZ-BIO-003, se v ČR používá jako celostátní ochranná známka pro biopotraviny. K jejímu udílení jsou Ministerstvem zemědělství pověřeny kontrolní organizace KEZ o.p.s., ABCERT AG, organizační složka a Biokont CZ, s.r.o. Logo je možné použít pouze v souladu s ustanovením zákona č. 242/2000 Sb., o ekologickém zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 16/2006 Sb., ze dne 6. ledna 2006, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o ekologickém zemědělství.

Evropské značení
Grafický znak loga společenství označující ekologickou produkci je definován v nařízení Rady 834/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů a o zrušení nařízení (EHS) č.2092/91. Grafickou podobu loga, podmínky pro jeho užívání, tvar číselného a kódu kontrolního subjektu stanovuje nařízení Komise (EU) č. 271/2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 889/2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 834/2007, pokud jde o logo Evropské unie pro ekologickou produkci. Jeho užívání je od 1. července 2010 povinné. Vedle povinného užívání loga EU pro ekologickou produkci na balených biopotravinách platí od 1. července 2010 také povinnost označovat na obalu rovněž místo, kde byly vyprodukovány zemědělské suroviny, z nichž se produkt skládá. Pro biopotraviny dovezené do EU ze třetích zemí je evropské logo dobrovolné.

Biocenóza

Společenstvo organismů žijících na určitém stanovišti (biotop).

Biodiverzita

Různorodost všech živých organismů v ekosystému.

Biologická (ekologická) kapacita

Je celková produkční kapacita biologicky produktivního prostoru, například v určité zemi. Může být vyjádřena jako ekvivalentní jednotka plochy s průměrnou světovou produktivitou. Viz též Plocha na ochranu biodiverzity.

Biologická kapacita

Je celková biologická produkce biologicky produktivního prostoru za rok, vztažená na určité území, např. státu. Vyjadřuje se, stejně jako ekologická stopa, v globálních hektarech. Viz též Biologicky produktivní prostor.

Biologicky produktivní prostor

Je plocha souše a vodních ekosystémů, které jsou biologicky produktivní. Tzn. jde o suchozemské nebo vodní plochy s výraznou fotosyntetickou aktivitou a akumulací biomasy. Celkový biologicky produktivní prostor Země činí 11,4 mld. hektarů. Odhaduje se, že tento prostor odpovídá za 90% globální produkce biomasy.

Biologicky rozložitelný odpad

Do komunálního bioodpadu patří odpad ze zahrad a parků, část odpadu z tržišť, biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a část objemného odpadu. Patří sem i papír a část textilních odpadů na bázi přírodních vláken. A samozřejmě část směsného komunálního odpadu, který obsahuje organický podíl. Právě ve směsném odpadu je obsažen největší podíl všech biologicky rozložitelných komunálních odpadů.

Většina obcí a měst v ČR již historicky zajišťuje nakládání s biologickými odpady rostlinného původu. Jde především o odpady z údržby sadů, parků a lesoparků, sídlištní a uliční zeleně, ale i travnatých hřišť a odpady ze hřbitovů ve vlastnictví případně ve správě měst a zahrad ve vlastnictví fyzických osob (občanů).

Původci tohoto odpadu v souladu se zákonem o odpadech jsou povinni odpad třídit a využívat. Kompostovatelné odpady ze zahrad a parků patří k nejlépe využitelným biologicky rozložitelným odpadům.

Biomasa

Biomasa je definována jako hmota organického původu. V souvislosti s energetikou jde nejčastěji o dřevo a dřevní odpad, slámu a jiné zemědělské zbytky včetně exkrementů užitkových zvířat.

Biopotravina

Biopotravina je potravina vyrobená ze surovin pocházejících z ekologického zemědělství, za podmínek stanovených zákonem, na kterou bylo vydáno osvědčení o původu biopotraviny.

Bioprodukt

Bioprodukt je surovina rostlinného nebo živočišného původu získaná v ekologickém zemědělství a určená k výrobě biopotravin, krmiv, osiv a sadby a dalších ekologických výrobků na niž bylo vydáno osvědčení o původu bioproduktu.
Může to být například: ovoce, zeleniny, obiloviny, luskoviny, olejniny, přadné rostliny, byliny, koření. Ale také syrové mléko, vajíčka nebo živá zvířata.

Biosféra

Soubor všech živých organismů, resp. svrchní vrstva zemského povrchu (půda, voda, ovzduší), jako celek osídlená organismy včetně člověka.

Biotop

Stanoviště, místo v němž žije společenstvo organismů (biocenóza).

Bitumen

Skupina přírodních uhlovodíků s nepatrným množstvím kyslíku, dusíku a síry; z chemického hlediska se člení na naftobitumeny (zemní plyn, ropa a asfalt) a kerabitumeny (organická substance rozptýlená v jílovcích, břidlicích, vápencích apod.); bitumen způsobuje tmavou až černou barvu a charakteristický pach hornin.

Bituminózní břidlice

Břidlice obsahující bitumen.

Boreální

Severský, přičemž boreoalpinní druh se vyskytuje na evropském severu a vysoko ve středoevropských horách; obdobný význam má pojem arkto-alpínský, který však zvýrazňuje vazbu druhu na chladné bezlesé prostředí.

BSK5

Biochemická spotřeba kyslíku za pět dní – parametr kvality vody, který určuje míru organického (biologicky odbouratelného) znečištění. Stanovení BSK slouží k nepřímému stanovení organických látek, které podléhají biochemickému rozkladu, při aerobních podmínkách.